V týdnu od 8. do 14. července 2018 pořádalo olomoucké centrum Maltézské pomoci, o.p.s. ve Velkých Karlovicích letní preventivně-vzdělávací prázdninový pobyt pro děti z rodin ohrožených sociálním vyloučením a děti vyrůstající v pěstounských rodinách z Olomouce a okolí. Programu se účastnilo 27 dětí (14 děvčat a 13 chlapců) ve věku 5–13 let. Dětem se intenzivně věnovalo 7 vedoucích (4 ženy a 3 muži). Většina zúčastněných dětí jsou klienty Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, či služby Doprovázení pěstounských rodiny, které poskytuje Maltézská pomoc, o.p.s., další děti byly přijaté v rámci spolupráce s pracovnicemi dalších doprovázejících organizací. 

Letošní pobyt byl zaměřen na zvířecí říši, kdy každý den se nesl v duchu jedné ze základních skupin (savci, ryby, ptáci, hmyz, plazi, obojživelníci), děti měly možnost se podívat do světa zvířat jak z pohledu pečujících/zkoumajících, tak z pohledu zvířat. Velmi přínosný byl celodenní výlet na farmu v okolí, kde se děti seznámily se všemi zvířaty, staraly se o ně strávily den v přírodě.

Zaměřeno na rozvoj dítěte

Táborový program byl sestaven tak, aby se děti mohly realizovat a rozvíjet, což vedlo k budování a podpoře jejich pozitivní identity, rozvoji spolupráce mezi členy týmů a prevenci nežádoucího chování dětí. Jednotlivé disciplíny a aktivity byly zaměřené jak na rozvoj sportovních schopností, vytrvalosti i obratnosti, tak i na posilnění zručnosti a nácvik či upevnění praktických dovedností.
Vedoucí i v tomto roce zodpovědně a aktivně přistupovali k dětem dle jejich individuálních potřeb, zajišťovali bezpečné prostředí pro jejich osobnostní růst, motivovali je k pozitivnímu jednání a dávali dětem pozitivní zpětnou vazbu, které se jim v jejich přirozeném prostředí mnohdy nedostává.

Poděkování

Upřímné poděkování patří celému realizačnímu týmu a rovněž všem sponzorům, kteří poskytli finanční prostředky na realizaci tohoto pobytu, zvláště Statutárnímu městu Olomouc. Díky této finanční podpoře se stal tábor cenově dostupným i pro řadu dětí ze sociálně slabých rodin, či rodin ohrožených sociálním vyloučením, které by tuto možnost jinak neměly.

Autorka: Markéta Zigová

Přispějte na projekty Maltézské pomoci pomocí portálu Darujme.

 

Sociálně aktivizační služby podporuje statutární město Olomouc.