Celkem se zúčastnilo 15 dobrovolníků, z nichž většina vykonává dobrovolnickou činnost u seniorů. Mezi dobrovolníky byli ti, kteří působí v Olomouci, ale přijeli také zástupci z center Jeseník a Přerov.

Celý den byl rozdělen do několika bloků, které vedli zkušení lektoři. Po úvodním seznámení se, začal blok vedený ThLic. Michalem Umlaufem, který dobrovolníkům představil organizaci Maltézská pomoc, její práci a také historii. Na závěr svého vstupu představil způsob manipulace s invalidním vozíkem. Následně si dobrovolníci mohli vyzkoušet manipulaci s vozíkem, někoho vézt, ale také se do vozíku posadit a vidět svět z jiného pohledu. Poté následoval blok základů první pomoci pod vedením Mgr. Jany Bitalové. Informace v tomto bloku byly dobrovolníkům předávány především teoreticky, ale bylo možné si je vyzkoušet i prakticky. Po společném obědu kurz pokračoval tématem reminiscence, kterým dobrovolníky provázel Bc. Lubomír Vraj, vedoucí sociálního úseku Domova seniorů POHODA Chválkovice. Dobrovolníci se tak dozvěděli, jak je reminiscence, neboli vzpomínání, důležité a jaké metody mohou využít při trávení společného času se svými klienty. Na závěr si vzala slovo Mgr. Lucie Švábová, která se věnovala klíčovým oblastem brožury pro dobrovolníky a rizikovým situacím, které mohou během dobrovolnické činnosti nastat.

Celý den proběhl bez problémů a v příjemné atmosféře. Velký dík patří všem dobrovolníkům, kteří se ve svém volném čase kurzu zúčastnili a také lektorům za odborné a poutavé předání všech informací, jež jistě nové dobrovolníky obohatily.

 

Alžběta Faltová