Osobní asistenci nabízejí tyto naše centra: Praha, Brno, Olomouc, Mělník, Žatec a Jeseník.

Popis služby

Služba má terénní charakter a začíná kontaktem ze strany klienta, jeho rodiny, lékaře a jiných zainteresovaných o péči. Zájemce o službu je seznámen s podmínkami služby. Následuje osobní návštěva klienta a jeho pečujícího, kteří jsou podrobně seznámeni s podmínkami a průběhem služby, např. s pravidly vyřizování stížností, pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu apod. Služba je částečně hrazená ze strany klienta podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Pracovníci osobní asistence jsou lidé, kteří mají adekvátní vzdělání k výkonu služby. Provoz je přizpůsoben charakteru potřeb cílové skupiny uživatelů na základě dohody. Služba je poskytována v čase, který je součástí obsahu dohody.

Cílová skupina služby

Cílovou skupinu tvoří lidé se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech. Jedná se zejména o lidi se sníženou možností přirozeného rozvoje nebo sníženou možností uplatnění schopností a osobních předpokladů, způsobenou postižením.

Služba osobní asistence zahrnuje osoby s tělesným, mentálním, zrakovým, sluchovým, duševním a kombinovaným postižením.

Osobní asistence nabízí

  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • aktivizační činnosti.