Centrum Praha

Osobní asistence

Přibývá klientů s výrazně sníženou soběstačností, kteří tudíž potřebují náročnější péči. Zde narážíme na nepřipravenost některých kolegyň, ačkoli mají kurzy a pracují v oboru několik let. Řešíme proto interní vzdělávání zaměřené na práci s ležícími klienty, abychom tento nedostatek eliminovali.

V následujících měsících budeme řešit systém plánování služeb. Vzhledem k počtu proměnných při plánování zřejmě nenalezneme systém, který by nám zajistil všechny logistické úkony koordinátora. Proto budeme hledat variantu, která bude uživatelsky jednoduchá a usnadní práci alespoň v některých oblastech.


Počet hodin přímé péče: 16 876

Počet klientů celkem: 111

Počet evidovaných zájemců o službu: 25

Počet klientů aktuálně: 89 (61 bylo v roce 2017 za stejné období)

Počet asistentek: 49

Pomoc lidem v sociální nouzi

K 31.8.2018 končí dohodou svou činnost koordinátor programu. Ke stejnému datu končí i terénní sociální pracovnice – přechází k práci s jinou cílovou skupinou. Další terénní sociální pracovnice končí k 31.9.2018 z důvodu stěhování mimo prahu. Aktuálně tedy probíhá nábor na koordinátora/koordinátorku programu a 2 terénní sociální pracovníky.

Pokračujeme ve spolupráci s Potravinovou bankou Praha. S její pomocí distribuujeme mezi své klienty potravinovou i materiální pomoc. Při rozdávání této pomoci se pracovníci soustřeďují na to, aby poskytovaná pomoc nepodvazoval klienty při hledání cest jak se v budoucnu obejít bez těchto dodávek.

Pokračuje spolupráce s Úřadem práce Prahy 10, jehož úředníci pomáhají našim klientům saturovat jejich základní životní potřeby. Pomáháme jim nacházet ubytování, vyřídit potřebné doklady. V omezených případech těmto lidem pomáháme i přímou potravinovou pomocí.

Navázali jsme kontakt i odborem údržby veřejné zeleně na Praze 10. Za jejich podpory jsme uklidili černou skládku na Praze 10. Zúčastňujeme se komunitního plánování ÚMČ Prahy 10, 5, a 11.


Pokračuje i spolupráce s SP Černý most, kde tento sociální podnik našim klientům nabízí pracovní místa.

Pracovníci programu byli také přítomni při rozdávání polévky lidem bez domova. Tuto pravidelnou akci pořádali maltézští rytíři, a lidé projektu Pomoc lidem v sociální nouzi zde poskytovali sociální poradenství.

 

Počet klientů: 59

Počet kontaktů: 4 231


Seznam činností, které jsme pro klienty připravili nad rámec poskytované služby

 

Název

Popis

Kdy

Povelikonoční guláš

Pracovníci programu se sešli s klienty a spolu oslavili velikonoce, přítomen byl kněz s duchovní promluvou, rozdávali jsme guláš, vařená vejce i potraviny vybrané ve farnosti Malešice

3.4.2018

Sbírka telefonů

Průběžně žádáme své okolí o staré, ale funkční mobilní telefony pro naše klienty. Ti je potřebují pro efektivnější hledání  práce, ale i pro lepší komunikaci s námi.

průběžně

Akce Skládka

Pracovníci programu spolu s klienty uklidili černou skládku v Praze 10, akce byla pořádána ve spolupráci s ÚMČ Prahy 10

22.4.2018

Přímá potravinová pomoc

Klientům jež jsou v tíživé sociální situaci pracovníci programu pomáhají přímou potravinovou a materiální pomocí. Ve spolupráci s Potravinovou bankou Praha

průběžně

Dobrovolnický projekt „Adopce seniorů“

Dobrovolnický projekt kontinuálně a stabilně funguje. Docházíme především za klienty domů, ale máme navázanou spolupráci s čtyřmi domovy pro seniory, kam také naši dobrovolníci docházejí. Senior Residence Klamovka, DS Ďáblice, DS Slunné stáří na Střížkově a DS Habrová na Praze 3. Proběhla dvě školení nových dobrovolníků.

Aktivity pro dobrovolníky leden-červen 2018:

 • V dubnu a v červnu jsme uspořádali 4 supervize, kterých se zúčastnilo celkem 43 dobrovolníků.
 • 29. května jsme pro dobrovolníky a asistentky uspořádali neformální setkání na zahradě Velkopřevorského paláce, kterého se zúčastnilo 12 dobrovolníků.
 • Ve čtvrtek 21. června se 8 našich dobrovolníků zúčastnilo oslav svátku sv. Jana, mše a recepce.
 • 14. dubna a 9. června se celkem 5 dobrovolníků zúčastnilo školení na téma Validace, které bylo primárně určené asistentkám. Ohlasy na školení byly pozitivní.  

Počet dobrovolníků: 58 (44 žen, 14 mužů)

Z toho počet nových dobrovolníků v roce 2018: 18

Počet dobrovolnických hodin: 1696

Počet schůzek: 907

Počet klientů:  55 (38 žen, 17 mužů)

 

Centrum Žatec

Osobní asistence

Pokračuje rostoucí zájem o naši službu. Vzhledem k rychlému růstu a nastavení financování v  Ústeckém kraji, který vychází při výpočtu dotací z dat dva roky starých, se opět potýkáme s nedostatkem financí. Kraj i město Žatec je o tomto informován a očekáváme dofinancování. Do 30.8.2018 budeme podávat žádost o navýšení kapacity v síti na 5 úvazků. Kraj i město Žatec jsme informovali, že pokud se naše finanční situace do 30.9.2018 nevyřeší, tak budeme nuceni omezit službu. Omezení navrhuji ve variantě nepřijímání nových klientů. V roce 2019 by již výše dotace měla odpovídat našim potřebám- alespoň taková je informace, kterou mi předaly zaměstnankyně ÚK během osobního jednání.

Od 1.9. 2018 nastoupí nová koordinátorka na celý úvazek. Děkuji tímto paní Leoně Šimkové, díky jejíž obětavé práci a nasazení jsme mohli dospět až do tohoto bodu, kdy můžeme nabídnout plný úvazek na koordinaci. Zároveň s tím je nutné uvažovat nad koupí služebního automobilu, aby se usnadnily a urychlily návštěvy klientů, které musí koordinátorka vykonat. Tři z našich klientů bydlí mimo Žatec a k jednomu z nich dokonce nejede ani veřejná hromadná doprava.

Počet hodin přímé péče: 3 547

Počet klientů celkem: 30

Počet klientů aktuálně: 29

Počet asistentek: 8

 

Centrum Mělník

Osobní asistence

Počet aktivních asistentů: 24 (+ 1 na
mateřské dovolená a jedna v pracovní neschopnosti)
Počet aktivních klientů: 43
Počet neaktivních klientů: 12
Počet hodin přímé péče: 7800,75
Počet setkání: 4173

Co řešíme:

 • Zvyšující se zájem o službu ze strany klientů a jejich rodin.
 • Pokles asistencí na delší časové úseky (úmrtí stávajících klientů, klienti či jejich rodiny nejsou
  ochotné investovat prostředky do sociální služby, ačkoliv pobírají příspěvek na péči).
 • Problém s hledáním nových osobních asistentek – dáno situací na trhu práce.
 • Současně novým asistentkám nenabízíme stabilní zaměstnání – dáno „fluktuací“ klientů,
  preferované časy asistence – problém zajistit návaznost jednotlivých asistencí. Máme poměrně
  stabilní jádro asistentek, které jsou plně vytížené. Velkou část však také tvoří pracovnice, které
  pracují mimo pracovní poměr (dáno omezením lokality, popřípadě nejsou časově flexibilní a
  mohou jen v určité časy).
 • Na Mělníku a okolí jsme jedinou organizací poskytující osobní asistenci. Pokud máme žadatele o
  službu z vesnic mimo Mělník, snažíme se zajistit os. asistentku přímo z dané lokality (po ukončení
  služby s daným klientem však tuto asistentku už často nemůžeme využít). V případě její nemoci či
  dovolené však musíme stejně asistenci zajistit a je nutné se do daného místa dopravit, k čemuž
  využíváme jedno služební vozidlo. Pro lepší dostupnost našich služeb s možností rozvinutí
  potenciálu v těchto oblastech bychom potřebovali další služební auta.

Doprovázení dětí s potižením do školských zařízení

Počet aktivních asistentů: 4 + 1 (náhrada
za dovolené, nemoci apod.)
Počet aktivních klientů: 30
Počet neaktivních klientů: 0
Počet žadatelů o službu: 8
Počet najetých kilometrů za pololetí: 55 802 km

Co řešíme:

 • Větší počet zájemců než jsme schopni uspokojit
 • Hlásí se i děti z obcí, kam časově nezvládáme zajet
 • Vliv inkluze do škol – některých dětí, které navštěvují speciální školu, se týkají běžné osnovy. Pro
  nás z toho vyplývá, že děti na různých stupních mají vyučování různě dlouhé. Nekončí ve stejnou
  dobu. Některé mladší děti naopak nejsou schopny být ve družinách. Dostáváme se pak do
  situace, že se odpoledne musí děti odvážet nadvakrát.
 • V blízké budoucnosti budeme muset vyměnit nejstarší vozidlo (technickou kontrolu má do října
  2019).

Dobrovolnický program Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením

DOMOV KNĚŽNY EMMY NERATOVICE

Pro dobrovolnickou práci v DKE se podařilo získat čtyři nové dobrovolnice. Kromě toho jsme náš dobrovolnický tým obohatily o dvě mladičké studentky, které ještě nejsou zletilé, a tak musely mít s výkonem dobrovolnictví souhlas rodičů. Jedna je teď bohužel delší dobu hospitalizovaná. Naše další dobrovolnická posila – a to je též pro nás novinka – je paní se zdravotním postižením, která je poživatelkou invalidního důchodu.

V průběhu prvního pololetí letošního roku jsme museli ukončit smlouvu o výkonu dobrovolnictví jednomu našemu  obrovolníkovi, protože jeho chování začalo být neslučitelné s kodexem dobrovolníka. Ale i to je pro nás bezesporu poučení.

Počet dobrovolníků – 12
Frekvence návštěv – 1x týdně – 1x měsíčně
Počet dobrovolnických hodin celkem – 153

DOMOV SENIORŮ VIDIM

Dobrovolnice v DS Vidim navštěvuje pravidelně vždy všechny obyvatele domova, kteří nejsou v této době nemocní. Za tuto dobrovolnickou činnost je naše dobrovolnice velmi ceněna, a to nejen u samotných obyvatel, ale i u zaměstnanců DS, neboť obec Vidim, kde se domov pro seniory nachází, je veřejnou dopravou jen velmi obtížně dostupná. Z tohoto důvodu je skoro vyloučené získat dalšího dobrovolníka.

Počet dobrovolníků – 1
Frekvence návštěv – cca 1x měsíčně
Počet dobrovolnických hodin celkem – 18

TERÉN

Počet dobrovolníků – 1
Frekvence návštěv – cca 1x měsíčně
Počet dobrovolnických hodin celkem – 10

CO ŘEŠÍME:

 • Nábor nových dobrovolníků
 • Jak alespoň drobně ocenit práci dobrovolníků
 • Snaha o získání akreditace do dobrovolnického programu: DOBROVOLNÍCI V NEMOCNICÍCH A
  ZDRAVOTNICKÝCH ORGANIZACÍ

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

V rámci této služby jsme v současné době navázaly spolupráci s Nemocnicí Mělník. Na oddělení následné péče dochází naše sociální pracovnice a současně 4 nové dobrovolnice. Zároveň se snažíme získat dobrovolníky a především začít fungovat v domácnostech klientů, zde je však důležitá i práce sociálního pracovníka. Vzhledem k tomu, že v současné době  disponujeme pouze jedním, který je vytížený především v jiných projektech.