Přinášíme vám shruntí z poloteních zpráv o činnosti Maltézské pomoci z centra v Olomouci. Celá záverečná zpráva je dostupná v PDF na konci dokumentu za všechna centra v Olomouckém a Zlínském kraji.

Osobní asistence

V první polovině roku 2018 Centrum Olomouc poskytovalo službu osobní asistence celkem 61 klientům. Z toho se jednalo o 40 žen a 21 mužů. Početně nejvýraznější skupinou uživatelů jsou senioři. V roce 2018 jsme poskytli osobní asistenci 44 seniorům s věkem 65 a více let, dále 15 dospělým lidem ve věku od 18 do 64 let a 2 dětem v rozmezí od 1 do 17 let. Celkem bylo poskytnuto 8479 hodin přímé asistenční péče u klientů.

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Během první poloviny roku 2018 byla služba poskytována 29 klientům. Mezi klienty bylo 13 mužů a 16 žen ve věkovém rozmezí 18 až 95 let. Celkem bylo v této službě odpracováno 320 hodin přímé sociální práce, která vede k přímé pomoci daným klientům, sociální pracovnice strávily na cestě ke klientům celkem 51 hodin.

Dobrovolnické programy pro seniory a osoby se zdravotním postižením

  • Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením

Dobrovolníci docházející do domácností. Do tohoto programu se zapojilo 20 dobrovolníků a odpracovali celkem 493 hodin. Dobrovolník zde zastává roli společníka, který podporuje klienta v jeho aktivitách a tráví s ním jeho čas. Dobrovolníci pravidelně navštěvovali svoje klienty hlavně v domácnostech, také ale ve sdružení Klíč-centru sociálních služeb, p.o. a v Sociálních službách pro seniory Olomouc, p.o., společný čas trávili převážně povídáním, čtením, procházkami. Klientů využívajících tento dobrovolnický program v průběhu roku 2018 bylo 20, nyní aktuálně 17.

  • Dobrovolníci docházející do Domova pro seniory Pohoda ve Chválkovicích

Naši dobrovolníci se také zapojili do služby v Domově pro seniory Pohoda Chválkovice, i zde zastávají roli společníka, který svému klientovi nabízí podporu v aktivitách, do kterých by bez jeho podpory nemohl vstoupit. Do zařízení docházelo v prvním pololetí roku celkem 39 dobrovolníků a odpracovali 1.125 hodin.

V rámci tohoto programu se dobrovolníci zapojili i do aktivit Domova a nabídli tam svou pomoc na společenských akcích v délce 16 hodin. Významný díl pomoci v tomto dobrovolnickém programu zastávají studenti Církevního gymnázia Německého řádu v Olomouci.

  • Pomoc pečujícím při hlídání nemocných a zdravotně postižených.

Do tohoto programu se zapojilo 10 dobrovolníků a odpracovali celkem 153 hodin. Dobrovolníci navštěvovali svoje klienty v domácnostech a nabídli tak dočasný odpočinek jejich pečujícím. Klientů využívajících tuto službu v roce 2018 bylo 9, nyní aktuálně 7.

  • Dobrovolníci v nemocnicích a zdravotních zařízeních

Od roku 2013 docházejí dobrovolníci programu Dobrovolníci v nemocnicích a zdravotních zařízeních do Hospice na Svatém Kopečku.Nenahrazují ošetřující personál, ale naopak jeho činnosti doplňují a činí tak péči o klienta úplnou po všech stránkách. Nabízí svůj volný čas,  nergii a schopnosti. Do tohoto dobrovolnického programu se v prvním pololetí roku 2018 zapojilo 10 dobrovolníků a věnovali klientům hospice 179 společně strávených hodin.

  • Dobrovolnický program 3G-napříč generacemi

Do nového dobrovolnického programu 3G – Pomoc napříč generacemi, vstoupila 1. května první dobrovolnice, která dochází za šestiletou holčičkou. Spolu strávili 7 setkání, celkem tedy 14 hodin. Dobrovolnice vstupuje do rodiny jako náhradní babička, která v rodině chybí, nenahrazuje hlídání, které rodina může využít z jiných služeb. Společně s holčičkou vyrážejí na procházky, čtou si knihy, hrají společenské hry, na flétnu a tráví čas dalšími aktivitami, které pomáhají budovat jejich vztah.

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Za první pololetí roku 2018 byla tato služba poskytována 61 rodinám, kterým bylo pracovnicemi služby poskytnuto 1100 intervencí a 1079 kontaktů. Celková doba přímé pomoci rodinám byla 1920 hodin a cesta za klienty trvala 179 hodin. Olomoucké centrum MP funguje od roku 2013 také jako doprovázející organizace pěstounských a poručenských rodin. S každou klientskou rodinou, která uzavře s Maltézskou pomocí Dohodu o výkonu pěstounské péče, pracuje klíčový pracovník, který s rodinou individuálně nastavuje a plánuje průběh doprovázení při výkonu pěstounské péče.

V době od ledna do června 2018 podporovala tato služba 28 klientských rodin, kterým bylo poskytnuto celkem 854 hod. přímé práce. Bylo provedeno 60 intervencí a 422 kontaktů. Na cestě za nimi pracovnice strávily 91 hodin. Součástí této služby je zajištění vzdělávacích seminářů, za první pololetí roku 2018 uspořádala Maltézská pomoc tři semináře.

Sociálně aktivizační programy pro děti, mládež a podporu rodiny – dobrovolnický program

Dobrovolnická pomoc spočívá v podpoře rozvoje dítěte při pravidelném setkávání s ním a společném trávení volného času. Náplň setkávání je různorodá a závislá na možnostech dobrovolníka a dítěte i přání rodiny. Dobrovolník může pomáhat dítěti se školní přípravou, doprovázet do kroužků, hrát si, číst, chodit na procházky, sportovat, atd. Aktivity dobrovolníka v rodině pomáhá nastavit koordinátor (sociální pracovník) a jsou plánovány tak, aby podporovaly co nejlepší vývoj dítěte a vedly k prevenci vzniku sociálně patologických jevů. V první polovině roku 2018 se do projektu v rodinách zapojilo 16 dobrovolníků, kteří odpracovali 191 hodin.

Dobrovolnický program v DC Ostrůvek

Ke dni 30. června 2018 je v programu zapojeno 8 dobrovolnic. Sedm dobrovolnic pravidelně navštěvuje děti v DC Ostrůvek, jedna dobrovolnice pomáhá při doprovodech dětí na jednorázové akce a společných aktivitách dětí. Supervize dobrovolnic zapojených v programu proběhla 22. ledna 2018. Celkem všechny dobrovolnice odpracovaly během období 423 hodin.

V průběhu celého prvního pololetí byly dobrovolnicemi Maltézské pomoci zajišťovány doprovody dětí při návštěvách solné jeskyně Solana, dětských filmových představení kina v OC Šantovka, akcích pro děti v parku a na Výstavišti Flora a v letním období doprovody na koupání v bazénu Dětského centra Ostrůvek na Dolní Hejčínské v Olomouci.

Dne 8. května 2018 proběhla tradiční každoroční Koloběžkiáda – závod dětí na koloběžkách na letišti v Olomouci – Neředíně, které se zúčastnili i děti z DC Ostrůvek v doprovodu dobrovolnic Maltézské pomoci.

Den otevřených dveří spojený s oslavou s Dne dětí se uskutečnil v Dětském centru Ostrůvek v sobotu 26. května 2018. Dobrovolnice Maltézské pomoci se svou koordinátorkou a zaměstnanci DC Ostrůvek připravili pro děti, dospělé i návštěvníky z řad široké veřejnosti mnoho zajímavých soutěží, pestrý zábavný program a bohaté občerstvení.

Projekt Moderní senior

V první polovině roku 2018 započalo celkem šest kurzů a jeden dobíhal z roku předchozího. Od ledna do července navštěvovalo či navštěvuje celkem 40 osob. Otevřeli jsme šest kurzů počítačů a dva kurzy chytrých telefonů. O kurz fotoaparátů nebyl dostatečný zájem. Od ledna do konce června bylo odučeno 119 hodin. O účastníky se starali celkem čtyři lektoři, jedna lektorka a několik lekcí učil i koordinátor kurzu.

Dobrovolnický program Dopisování s vězni

V olomouckém centru v průběhu prvního pololetí působilo celkem 30 dobrovolníků, resp. většinou k sobě dobrovolník měl ještě další osobu do dvojice. V několika případech došlo k výměně dobrovolníků, kdy několik dobrovolníků svoji činnost ukončilo a postupně je nahradili noví. Počet doručených dopisů v prvním pololetí roku 2018 čítal celkem 123 dopisů, dobrovolníci byly v korespondenčním kontaktu dohromady s 36 klienty. V brněnském centru v tomto pololetí vykonávaly dobrovolnickou činnost 3 dobrovolnické dvojice. Dobrovolníci si v průběhu tohoto období dopisovali dohromady se 4 klienty a bylo doručeno 7 dopisů.

V obou centrech tedy v projektu Dopisování s vězni v průběhu tohoto období působilo dohromady 33 dobrovolníků nebo dobrovolnických dvojic, kteří si dopisovali s 40 klienty. Celkem bylo dobrovolníkům od klientů doručeno 130 dopisů.

Přispějte na projekty Maltézské pomoci pomocí portálu Darujme.