Pomáháme s úctou a laskavostí

Osobní asistence je terénní sociální služba. Služba probíhá převážně v domácnostech, je však také možné ji zajistit v pobytovém zařízení, v němž se klient právě nachází (např. v domově s pečovatelskou službou či domově seniorů). 

Komu je služba určena?

Osobní asistence je určena seniorům od 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu vysokého věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.

Kde je služba poskytována?

Služba je poskytována pouze na území hlavního města Prahy.  Službu neposkytujeme ani v okresech Středočeského kraje, které sousedí s Prahou jako je např. Praha-západ či Praha-východ.

Kdy může být služba poskytována?

Služby osobní asistence jsou dostupné až 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Asistujeme i o víkendech a svátcích.

Kolik služba stojí?

Klient se na službě finančně podílí. Cena za službu je účtována dle platného ceníku služby, který je ke stažení ve spodní části této stránky. Službu lze hradit z příspěvku na péči. Rádi vám s vyřízením pomůžeme. 

Máte zájem o službu?

Máte-li zájem o službu nebo se jen chcete dozvědět více informací, kontaktujte naše koordinátorky osobní asistence podle příslušné městské části. Rády vám poradí a vše vysvětlí. Volat můžete od pondělí do pátku od 9 do 15 hodin.

S čím můžeme klientovi při asistenci pomoci?

Strava, pitný režim a připomenutí léků: Zajistíme přípravu a podání jídla. Podpoříme klienta při dodržování pitného režimu. Připomeneme léky a dohlédneme na to, že si je klient skutečně vzal.

Pomoc při zajištění chodu domácnosti: Pomůžeme s běžným úklidem. Nemůžeme však nahrazovat úklidové služby, úklid má svá omezení a není samostatnou náplní služby.

Nákupy, doprovod k lékaři a jiné pochůzky: Zajistíme běžné pochůzky nebo při nich klienta doprovodíme. Může se jednat např. o běžné nákupy, poštu, úřad, lékárnu, kadeřníka či pedikúru.

Bezpečný pohyb a přesuny: Pomůžeme klientovi s bezpečným pohybem doma i venku, i za využití kompenzačních pomůcek jako jsou hole, chodítko či vozík. Pomůžeme s přesuny např. na lůžko, vozík nebo židli. U imobilních klientů zajistíme polohování na lůžku.

Osobní hygiena: Pomůžeme s mytím a sprchováním (při zajištění potřebných kompenzačních pomůcek). Zajistíme hygienu na lůžku a výměnu inkontinenčních pomůcek. Pomůžeme při použití WC.

Aktivizace: Pomáháme s udržením a rozvojem psychických, sociálních a motorických dovedností. Hledáme takové aktivizační techniky, které budou klientovi pomáhat a zároveň ho bavit.

Společnost, procházky a jiné volnočasové aktivity: Snažíme se volit asistenta či asistentku tak, aby si s klientem osobnostně “sedli” a rozuměli si. I povídání může být jednou z náplní asistence a velkou vzpruhou pro klienta. Doprovázíme klienta na procházce a při dalších činnostech, které má rád.

Jedná se o výčet nejčastěji poskytovaných činností. V rámci služby jsou poskytovány základní činnosti dle § 39 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Kompletní popis všech základních činností ve službě.

Jaké jsou cíle služby?

Usilujeme o to, aby asistentka/asistent (či asistentky/asistenti), kteří za klientem dochází, docházeli/y dlouhodobě a pravidelně. Je pro nás důležitý jedinečný vztah mezi asistentkou/asistentem a klientem.

Finanční spoluúčast uživatele:

  • Cena dle aktuálního ceníku.

Cíle a specifika osobní asistence Maltézské pomoci:

  • Jsme alternativou ústavní péče. Doma je doma. Nabízíme profesionální služby. Profesionalita pro nás znamená úctu ke klientovi, laskavost a řádně vykonanou službu.

Ke každému klientovi přistupujeme individuálně a s respektem k jeho potřebám. Uživatel služby je rovnoprávným partnerem, podílí se na nastavení osobní asistence. Spolupracujeme s rodinou klienta při zajištění péče. Spokojenost klienta se službou je pro nás stěžejní. Snižujeme sociální izolaci seniorů se sníženou soběstačností. Chceme klienty podpořit ve spokojeném životě.

Kvalita služby

Službu vykonávají pouze odborně vyškolení pracovníci.

V co největší možné míře podporujeme klienty v činnostech, které sami nezvládnou, nevykonáváme činnosti za ně. Pomáháme tak klientům zachovat či rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti. Sjednáváme asistentce v takovém rozsahu, abychom mohli v klidu a pečlivě udělat objednané činnosti a zapojit do nich klienta.

Při poskytování služby klademe důraz na budování profesionálního vztahu mezi klientem a osobními asistentkou či asistentem, což jde ruku v ruce s tím, že jsou asistence zajišťovány, pokud to je organizačně možné, stabilním týmem asistentek či asistentů. Z naší zkušenosti víme, že služba osobní asistence je spíše časově delší, nestačí pouze proběhnout domácností a rychle udělat vše potřebné, ale naším záměrem je navázat s našimi klienty vztah, mít čas si popovídat. Naše osobní asistentky a asistenti s vámi pracují s úctou, respektují vaše soukromí, nezasahují do vašeho soukromého života, svobody myšlení a náboženského vyznání, do vašich zvyklostí. Oslovují vás tak, jak si přejete, vždy ale vykají, jsou diskrétní při intimních úkonech, jsou ohleduplní a vstřícní, nepřijímají žádné peněžité dary a dodržují mlčenlivost. Zkrátka, pomáháme s úctou a laskavostí.

Doplňující informace ke službě

Průběh poskytování služby osobní asistence

Služba je poskytována na základě Smlouvy o poskytování osobní asistence uzavřené mezi klientem a poskytovatelem služby. Ve smlouvě je klient seznámen s obecnými pravidly poskytování služby, jako je místo poskytování služby, způsob úhrady, informace o základních činnostech, dále smlouva vymezuje práva a povinnosti zúčastněných stran. Smlouva je klientem na znamení souhlasu vždy podepsána, ukládá se do složky klienta a jedno provedení obdrží klient.

Konkretizace rozsahu poskytovaných činností je uvedena v Individuálním plánu péče klienta (dále IPP). IPP slouží ke konkretizaci individuálních potřeb klienta a podrobněji popisuje vlastní možnosti klienta a dohodnutou podporu ze strany poskytovatele. IPP je přiložen k této smlouvě buď rovnou při podpisu smlouvy, nebo je s využitím adaptačního období (max. 2 měsíce) po vzájemném odsouhlasení ke smlouvě přiložen dodatečně a je průběžně aktualizován. IPP je klientem na znamení souhlasu vždy podepsán, ukládá se do složky klienta a jedno provedení obdrží klient.

Koordinátorka osobní asistence poskytuje klientovi sociální poradenství a pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,společně s klientem sestavuje IPP a odpovídá za jeho aktualizování a naplňování, vytváří harmonogramy služeb, pečuje o tým asistentek a asistentů, spolupracuje na zkvalitnění a rozvoji služby. Z důvodu zvyšování kvality poskytování služeb průběžně zjišťují spokojenost se službou, koncem kalendářního roku provádí celkové roční zhodnocení poskytované služby, jehož součástí je i předání dotazníku spokojenosti.

Osobní asistentka či asistent realizuje objednanou sociální službu v souladu s dohodou sjednanou v IPP a podle předem vytvořeného harmonogramu služeb, spolupracuje s koordinátorkou při naplňování, změnách a hodnocení IPP. Klíčová osobní asistentka či asistent je koordinátorkou u daného klienta vybrán jako nejvhodnější a realizovanou péči eviduje do karty klienta.

Provedená asistence se zapisuje do Výkazu služby osobní asistence, kam asistentka či asistent po skončení služby zapíše délku trvání a provedené činnosti, které u klienta dle IPP vykonal. Na konci měsíce výkaz předloží klientovi (zplnomocněné osobě) ke kontrole a ten svým podpisem stvrdí, že vše bylo provedeno v uvedeném rozsahu a výkaz předá koordinátorce, která jej zkontroluje. Výkaz pak slouží jako podklad k vyúčtování služby.


Důvody pro neposkytnutí služby
  • Poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce o službu žádá;
  • poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu pro poskytnutí služby;
  • zájemce o službu nespadá do okruhu osob, pro které je služba určena;
  • zdravotní stav zájemce vyžaduje taková opatření, která osobní asistence není schopna zajistit (např. je nutné umístění do pobytového zařízení či hospitalizace);
  • zájemci byla v době kratší než 6 měsíců vypovězena smlouva o poskytování osobní asistence z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Všem volajícím poskytujeme základní sociální poradenství, i když jim nemůžeme službu z uvedených důvodů poskytnout, pomáháme s orientací v situaci, doporučujeme vhodné sociální služby.

Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování služby

Připomínky, podněty či stížnosti mohou podávat všichni zúčastnění. Klient má právo si vybrat pro řešení stížnosti jím zvoleného prostředníka. O možnosti podávání stížnosti je klient informován při podepisování smlouvy koordinátorem osobní asistence. Poskytovatel je povinen reagovat na každou stížnost (tedy i anonymní). Stížnost je řešena bezodkladně, nejdéle však do 30 dní od data obdržení stížnosti. Vyřízení stížnosti je vyhotoveno písemně a předáno/doručeno stěžovateli.

Kontakty

Při zájmu o službu osobní asistence kontaktuje sociální pracovnice.

Koordinátoři osobní asistence na vaše e-maily odpovídají obvykle do tří pracovních dnů. Telefonický kontakt je možný v pracovní dny mezi 9:30–15:00 hod.