Osobní asistence pro seniory

Osobní asistence je terénní sociální služba. Služba probíhá převážně v domácnostech, je však také možné ji zajistit v pobytovém zařízení, v němž se klient právě nachází (např. v domově s pečovatelskou službou či domově seniorů). 

Komu je osobní asistence určena?

Osobní asistence je určena seniorům  od 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu vysokého věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.

Kde je služba poskytována?

Služba je poskytována pouze na území hlavního města Prahy. Službu neposkytujeme ani v okresech Středočeského kraje, které sousedí s Prahou jako je např. Praha-západ či Praha-východ.

Kdy je služba poskytována?

Služby osobní asistence jsou dostupné až 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Asistujeme i o víkendech a svátcích.

Cena osobní asistence

Klient se na službě finančně podílí. Cena za službu je účtována dle platného ceníku služby, který je ke stažení ve spodní části této stránky. Službu lze hradit z příspěvku na péči. Rádi vám s vyřízením pomůžeme. 

Potřebujete osobní asistenci?

Máte-li zájem o službu nebo se jen chcete dozvědět více informací, kontaktujte naše koordinátorky osobní asistence podle příslušné městské části. Rády vám poradí a vše vysvětlí. Volat můžete od pondělí do pátku od 9 do 15 hodin.

osobní asistence

Osobní asistence – s čím vám pomůžeme?

Strava, pitný režim a připomenutí léků: Zajistíme přípravu a podání jídla. Podpoříme klienta při dodržování pitného režimu. Připomeneme léky a dohlédneme na to, že si je klient skutečně vzal.

Pomoc při zajištění chodu domácnosti: Pomůžeme s běžným úklidem. Nemůžeme však nahrazovat úklidové služby, úklid má svá omezení a není samostatnou náplní služby.

Nákupy, doprovod k lékaři a jiné pochůzky: Zajistíme běžné pochůzky nebo při nich klienta doprovodíme. Může se jednat např. o běžné nákupy, poštu, úřad, lékárnu, kadeřníka či pedikúru.

Bezpečný pohyb a přesuny: Pomůžeme klientovi s bezpečným pohybem doma i venku, i za využití kompenzačních pomůcek jako jsou hole, chodítko či vozík. Pomůžeme s přesuny např. na lůžko, vozík nebo židli. U imobilních klientů zajistíme polohování na lůžku.

Osobní hygiena: Pomůžeme s mytím a sprchováním (při zajištění potřebných kompenzačních pomůcek). Zajistíme hygienu na lůžku a výměnu inkontinenčních pomůcek. Pomůžeme při použití WC.

Aktivizace: Pomáháme s udržením a rozvojem psychických, sociálních a motorických dovedností. Hledáme takové aktivizační techniky, které budou klientovi pomáhat a zároveň ho bavit.

Společnost, procházky a jiné volnočasové aktivity: Snažíme se volit asistenta či asistentku tak, aby si s klientem osobnostně “sedli” a rozuměli si. I povídání může být jednou z náplní asistence a velkou vzpruhou pro klienta. Doprovázíme klienta na procházce a při dalších činnostech, které má rád.

Jedná se o výčet nejčastěji poskytovaných činností. V rámci služby jsou poskytovány základní činnosti dle § 39 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Kompletní popis všech základních činností ve službě.

Osobní asistence Praha
Poslání osobní asistence

Posláním služby je umožnit klientům se sníženou soběstačností setrvat v jejich přirozeném prostředí a pomoci jim s činnostmi, které nemohou vykonávat samostatně.

Cíle služby
 • Umožnit klientovi služby žít v jeho přirozeném prostředí, dokud je to prostřednictvím služby osobní asistence možné.
 • Pomoci klientovi při zajištění běžných každodenních úkonů, které by člověk dělal sám, v případě, že by mu v tom nebránila snížená soběstačnost nebo vysoký věk.
 • Poskytovat službu tak, aby byly zachovány či rozšiřovány schopnosti a dovednosti klienta.
 • Poskytovat službu, se kterou budou klienti spokojeni a naplňovat heslo Pomáháme s úctou a laskavostí.
 • Rozšiřovat povědomí o možnostech služby osobní asistence.


Zásady osobní asistence
 • Aktivní podpora – Poskytujeme službu tak, aby byly zachovány či rozšířeny schopnosti a dovednosti klienta. Snažíme se, pokud je to možné, nedělat činnosti za klienta, nýbrž mu  asistovat při výkonu těchto činností.
 • Individuální přístup – Služba šitá na míru každému klientovi. Klademe důraz na to, aby cíle individuálního plánu byly skutečně projevem vůle klienta. Spolu s klientem průběžně ověřujeme, zda průběh poskytování služby odpovídá jeho představám a potřebám.
 • Dostupnost – služba je poskytována v domácnosti klientů. Poskytujeme služby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 • Pružnost – Snažíme se zajistit službu v nejkratší reálné době od jejího objednání. Měníme rozsah na základě změn u klienta a jeho žádosti o změnu vyhovíme s ohledem na aktuální kapacitu v co nejkratším možném čase.
 • Rovný přístup a respekt ke klientovi – Služby jsou poskytovány klientům bez ohledu na náboženské vyznání, rasu, politické přesvědčení, národnost, pohlaví či obtížnost asistence. Dodržujeme práva klientů a zachováváme lidskou důstojnost.


Kvalita služby

Službu vykonávají pouze odborně vyškolení pracovníci.

V co největší možné míře podporujeme klienty v činnostech, které sami nezvládnou, nevykonáváme činnosti za ně. Pomáháme tak klientům zachovat či rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti. Sjednáváme asistence v takovém rozsahu, abychom mohli v klidu a pečlivě udělat objednané činnosti a zapojit do nich klienta.

Při poskytování služby klademe důraz na budování profesionálního vztahu mezi klientem a osobními asistentkou či asistentem, což jde ruku v ruce s tím, že jsou asistence zajišťovány, pokud to je organizačně možné, stabilním týmem asistentek či asistentů. Z naší zkušenosti víme, že služba osobní asistence je spíše časově delší, nestačí pouze proběhnout domácností a rychle udělat vše potřebné, ale naším záměrem je navázat s našimi klienty vztah, mít čas si popovídat.

Pomáháme s úctu a laskavostí

Naše osobní asistentky a asistenti s vámi pracují s úctou, respektují vaše soukromí, nezasahují do vašeho soukromého života, svobody myšlení a náboženského vyznání, do vašich zvyklostí. Oslovují vás tak, jak si přejete, vždy ale vykají, jsou diskrétní při intimních úkonech, jsou ohleduplní a vstřícní, nepřijímají žádné peněžité dary a dodržují mlčenlivost.

Zkrátka, pomáháme s úctou a laskavostí.

Osobní asistence – doplňující informace

Průběh poskytování služby osobní asistence

První kontakt

Zájemci o službu nás zpravidla poprvé kontaktují telefonicky nebo emailem, první kontakt je také možný osobně. Při hovoru se zájemci zjišťujeme, zda spadají do naší cílové skupiny. Dále vysvětlujeme, jaké činnosti můžeme v rámci osobní asistence vykonávat, za jakých podmínek lze službu zajistit, popisujeme specifika naší služby. Spolu se zájemcem konkretizujeme rozsah poptávané služby, nemáme-li aktuální kapacitu, zařadíme zájemce, pokud si to přeje, do pořadníku zájemců o službu. 

Zájemcům poskytujeme podrobné sociální poradenství, při hovoru nespěcháme a jsme empatičtí vůči situaci volajících.

Smlouva a individuální plán péče

Před začátkem služby koordinátorka osobní asistence zajistí tzv. sociální šetření. Navštíví zájemce o službu na místě, kde bude asistence poskytována. Seznámí se s klientem, vyhodnotí celkovou situaci včetně prostředí, v němž se nachází (tzv. mapování).

Služba je poskytována na základě smlouvy uzavřené mezi klientem a poskytovatelem služby. Koordinátorka postupně prochází s klientem smlouvu (pokud je to možné, má ji klient k dispozici ještě před sociálním šetřením) a vlastními slovy popisuje její obsah. Zajišťuje, aby měl zájemce dostatečný prostor k dotazům. Uzavřením smlouvy se stává zájemce klientem služby. K uzavření smlouvy koordinátorka zájemce nikdy nenutí a vždy respektuje jeho svobodnou vůli. Jednání může být pro zájemce příliš náročné či zdlouhavé, může si chtít smlouvu znovu podrobněji prostudovat, případně může jednoduše pochybovat o tom, zda má o službu zájem. Koordinátorka se může se zájemcem kdykoli domluvit na odložení podpisu na později.

Součástí smlouvy je Individuální plán péče (IPP). IPP slouží ke konkretizaci individuálních potřeb klienta, podrobněji popisuje jeho životní situaci a dohodnutou podporu ze strany poskytovatele. Díky IPP je služba „šitá na míru“ každému klientovi a jeho potřebám. Koordinátor poskytuje zájemci prostor a ptá se ho, jak danou situaci vidí on, co by potřeboval, jak by mu vyhovovalo nastavení služby. V ideálním případě formuluje cíl individuálního plánu klient sám. 

Výkaz klienta a platba za služby

Asistent či asistentka zaznamenají při každé návštěvě do Výkazu klienta,  kdy asistence začala a kdy skončila. Na konci měsíce předloží výkaz klientovi či zplnomocněné osobě ke kontrole. Klient či zplnomocněná osoba svým podpisem stvrdí, že vše bylo provedeno v uvedeném rozsahu. Výkaz pak slouží jako podklad k vyúčtování služby.

Klient může platit hotově nebo bankovním převodem. Vyúčtování je vystaveno nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, za nějž vyúčtování náleží.

Důvody pro neposkytnutí služby
 • Poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce o službu žádá;
 • poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu pro poskytnutí služby;
 • zájemce o službu nespadá do okruhu osob, pro které je služba určena;
 • zdravotní stav zájemce vyžaduje taková opatření, která osobní asistence není schopna zajistit (např. je nutné umístění do pobytového zařízení či hospitalizace);
 • zájemci byla v době kratší než 6 měsíců vypovězena smlouva o poskytování osobní asistence z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Všem volajícím poskytujeme základní sociální poradenství, i když jim nemůžeme službu z uvedených důvodů poskytnout, pomáháme s orientací v situaci, doporučujeme vhodné sociální služby.

Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování služby

Připomínky, podněty či stížnosti mohou podávat všichni zúčastnění. Klient má právo si vybrat pro řešení stížnosti jím zvoleného prostředníka. O možnosti podávání stížnosti je klient informován při podepisování smlouvy koordinátorem osobní asistence. Poskytovatel je povinen reagovat na každou stížnost (tedy i anonymní). Stížnost je řešena bezodkladně, nejdéle však do 30 dní od data obdržení stížnosti. Vyřízení stížnosti je vyhotoveno písemně a předáno/doručeno stěžovateli.

Příběhy

Naše osobní asistentky o své práci:

Paní Magda s asistentkou Hankou:

Rozhovor osobní asistentky Karolíny v Aha! pro ženy:

Kontakty

Při zájmu o službu osobní asistence kontaktuje sociální pracovnice.

Koordinátoři osobní asistence na vaše e-maily odpovídají obvykle do tří pracovních dnů. Telefonický kontakt je možný v pracovní dny mezi 9:00 –15:00 hod.