OSOBNÍ ASISTENCE

Boom zájmu o osobní asistenci a jeho úskalí

V prvním pololetí zažíváme boom zájmu o osobní asistenci, který je daný několika faktory: reklamní kampaň MP, dobré jméno MP a naplněná kapacita ostatních organizací.

V oblasti vedení služby jsme na růst připraveni – fungující systém karet klientů, personální posílení týmu koordinátorů o novou kolegyni na plný úvazek.

Nicméně nezvládáme uspokojit všechny zájemce o službu a reakční doba zahájení služby se nám protáhla v některých případech až na měsíc. Důvodem je nedostatek vhodných zájemců o práci na pozici osobní asistentky. Tento problém řeší všechny organizace a to nejen v sociální oblasti, jelikož v Praze je aktuálně rekordně nízká nezaměstnanost.

 

Vysoké nasazení koordinátorů v péči o klienty

Díky výrazně pro – klientskému přístupu se nám daří podporovat klienty v jejich přání setrvat, co nejdéle doma. Koordinátoři se výrazně zasazují o zlepšení kvality života v domácí péči u klientů, kteří jsou plně odkázáni na pomoc druhé osoby a u klientů zcela osamělých či s nefunkční rodinou. Např. aktivní nabídkou, doporučením či i zajišťováním vhodných kompenzačních pomůcek. Podařilo se nám také, aby klientka bez jakéhokoli rodinného zázemí mohla v poklidu, dle svého přání, zemřít v hospici – doslova jsme ji „vybojovali“ z léčebny dlouhodobě nemocných, kam byla kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu umístěna a kde s ní bylo zacházeno způsobem, který odmítala akceptovat, ačkoli již byla velmi zesláblá a v terminálním stádiu.

Část našich dlouhodobých klientů se postupně dostává do stadia plné závislosti na druhé osobě, tvoříme tak i pro rodinu bezpečný prostor jistoty, že mohou s naší pomocí péči v domácím prostředí zvládnout.

Obstáli jsme také ve výzvě, před kterou jsme nikdy nestáli  – zajistit osobní asistenci pro anglicky hovořící klientku. Navíc služba byla na 24 hodin/denně, s tím jsme ovšem již zkušenost měli.

 

Vize rozvoje služby a spolupráce

Plánujeme navázat spolupráci s hospici, abychom mohli našim klientům nabídnout možnost setrvat doma opravdu až do konce svých dní. Jsme přesvědčeni, že je to možné a přesně tímto směrem mezioborové spolupráce se budou ubírat progresivní služby sociální péče. Podporu tohoto přístupu již naznačila koncepce MPSV ve svém strategickém plánu rozvoje.

 

Supervize a vzdělávání asistentek

Pravidelně 1 za 2 měsíce probíhá týmová supervize pro asistentky. Vzhledem k obtížnosti práce probíhá ½ měsíce individuální supervize koordinátorů a rovněž týmová supervize koordinátorů
a vedoucího centra.

V dubnu až červnu se asistentky zúčastnili kurzu Základy komunikace s lidmi s demencí

 

Aktuální počet asistentek: 44

Počet koordinátorů služby: 3

Aktuální počet klientů: 63

Počet klientů celkem za první pololetí: 74

Počet hodin přímé péče: 14 570

 

POMOC LIDEM V SOCIÁLNÍ NOUZI

Do nového roku jsme vstoupili s výraznými personálními změnami, v rámci kterých se kompletně obměnil tým pracovníků projektu.

Tato změna s sebou přinesla krátkodobý propad v počtech klientů – zde se promítla skutečnost, že někteří z bývalých pracovníků projektu své původní klienty kontaktovali a „přetahovali“ je do organizace, kam nově nastoupili, čímž je vystavovali nepříjemné situaci a z pohledu sociální práce jednali neeticky.

 

Personální změna projektu přinesla i řadu pozitivních systémových změn v následujících oblastech:

Oblast administrativy

  • Došlo k vytvoření přehlednějšího systému administrace klientských karet
  • Pracovníci se aktivně podílí na finalizaci Standardů kvality sociálních služeb
  • Pro usnadnění výkaznictví jsme zavedli nové sdílené dokumenty, kde evidujeme jednotlivé složky
  • Přechod organizace na Gmail jsme využili k zřízení sdíleného kalendáře

 

Oblast práce s klienty

  • Bylo zřízeno srazové místo pro klienty, které slouží nejen jako místo k poskytování sociálního poradenství, ale i pro ty, kteří se chtějí pravidelně vídat a nechtějí nic řešit – jejich potřebou je kontakt s lidmi z jiné komunity, než které jsou součástí. Toto místo bylo zřízeno za spolupráce s Bosými karmelitány u Kostela Panny Marie Vítězné (Pražského Jezulátko), kdy řeholníci vydávají našim klientům potraviny, a my poskytujeme sociální poradenství.
  • Pro usnadnění kontaktu s klienty jsme začali používat letáček se stručnými informacemi o naší službě a s kontaktními údaji.
  • Pracovníci také začali provádět depistáž, konkrétně na Praze 5 a 1.
  • Díky spolupráci s Městkou policií HMP máme přehled o veškerých místech výskytu lidí bez domova v našem městě a chystáme se je postupně všechny navštívit.
  • Klademe větší důraz na uschopňování a samostatnost klientů. V současné době se snažíme o větší zapojení klientů do jejich sociální rehabilitace a nesnižovat při tom jejich kompetence. Z těchto důvodů dochází k menšímu doprovázení na úřady a vedení klientů k samostatnosti, zejména u klientů, kteří s programem spolupracují delší dobu. Nicméně nabídka této pomoci stále trvá a klienti o její možnosti využití vědí. Na místě je doprovod zejména u nových klientů, kteří jsou si při jednání s úřady a institucemi nejistí či neví, jak postupovat. Předpokládáme opětovné zvýšení doprovázení v závislosti na doplnění kapacit novými klienty.

 

Aktivity směřující k odbornému růstu programu

Pracovníci Pomoci lidem v sociální nouzi vnímají jako důležitý prvek své práce spolupráci s ostatními organizacemi poskytujících péči našim klientům a dále informování veřejnosti o důležitosti a prospěšnosti své práce v očích veřejnosti.

Jsme činní v pracovních skupinách „Platforma pro integraci“ a „ Bezdomovci – lidé jako my“.  V úvahu ještě připadá „Platforma pro sociální bydlení“.

V současné době se účastníme komunitního plánování na Praze 5 a 10, snažíme se do této činnosti zapojit i na Praze 3 a 12.

Při řešení situace svých klientů spolupracujeme s orgány místní samosprávy a s jimi zřízenými organizacemi. Našimi významnými partnery při zajišťování péče o naše klienty jsou i neziskové organizace jako Armády spásy či Naděje.

Při návštěvě MPSV vyšlo najevo, že by bylo možno se zapojit s naší organizací do nově vytvořeného programu humanitární pomoci. V současné době čekáme na zaslání upřesňujících podmínek, tak aby bylo možné zpracovat kvalifikovanou analýzu o vhodnosti pro náš program, tak aby byl prospěšný pro naše klienty a příliš zatěžující pro organizaci.

 

Supervize a vzdělávání

Týmová supervize probíhá pravidelně 1 za 2 měsíce

Koordinátor se zúčastnil akreditovaného kurzu pro vedoucí pracovníky v sociálních službách. Sociální pracovnice by se měly ještě letos zúčastnit kurzu k řešení dluhové problematiky klientů a pastorační asistentka bude absolvovat kurz pracovníka v sociálních službách.

 

Aktivity pořádané s klienty

Dne 24. 6. 2016 pracovníci opékali buřty s klienty na veřejném ohništi, byli pozváni i sociální pracovníci Úřadu městské části Praha 10 a management Maltézské pomoci o.p.s., bohužel pro jejich velké pracovní vytížení se nemohli zúčastnit. Finanční náklady pro MP byly nulové díky donátorům, kteří zaplatili veškeré konzumované potraviny.

Klienti i sponzoři projevili velkou spokojenost s proběhlou akcí. Důležitým prvkem akce bylo propojení okolní nezúčastněné společnosti a získání osobního náhledu na život bezdomovce. Výsledným efektem byla pozitivní reakce obou stran a vzájemné sympatie.

Do budoucna pracovníci uvažují o dalších pořádaných aktivitách. Jednalo by se například o návštěvu Národního památníku obětí heydrichiády v kryptě Pravoslavného chrámu sv. Cyrila a Metoděje, pořádání výletů se psy po Praze a okolí, mše a další podobně zaměřené činnosti.  Pracovníci předpokládají pokračování akce „Polévka zahřeje, a co dál?“

Aktivity se snažíme vybírat jak podle předpokládaného zájmu našich klientů, tak dle finančních možností programu.

 

Počty klientů a kontaktů

Počet klientů celkem: 68

Aktuální počet klientů: 40

Počty kontaktů v první polovině roku 2016do května: 2 440 kontaktům.

 

Evidence úspěchů květen 2016

 

 

SAS – „ADOPCE SENIORŮ“

V projektu převládá poskytování služby formou docházení za klienty, kteří ještě žijí ve svých domovech. Naši dobrovolníci však také docházejí do zařízení. Spolupracujeme s 3 domovy pro seniory: – DS Ďáblice, DS Slunné stáří na Střížkově a DS Habrová na Praze 3.

Struktura dobrovolníků se neliší oproti předešlým letům, jsou mezi nimi lidé všech věkových kategorií, od studentů střední školy až po lidi v důchodovém věku. Počty dobrovolníků se udržují na vyrovnané výši – počty nových dobrovolníků (12) vyvažují počty dobrovolníků, kteří ukončili svou činnost (13). Důvodem ukončení dobrovolnictví jsou různorodé, nicméně se dají rozdělit
o následujících faktorů:  přirozené ukončení dobrovolnictví po úmrtí přiděleného klienta; pracovní důvody – změna práce či vytížení; rodinné důvody.

Naši dobrovolníci jsou aktivní a přátelští, rádi se účastní akcí pořádaných MP a ve většině případů mezi nimi a jejich klienty panují velmi přátelské vztahy, které jsou pro obě strany přínosem.

 

Aktivity pro dobrovolníky

Supervize

V březnu a v červnu jsme uspořádali 4 supervize, kterých se zúčastnilo celkem 45 dobrovolníků.

Vzdělávání

V sobotu 14. května se 1 naše dobrovolnice zúčastnila Kurzu komunikace pro lidi s demencí, který byl primárně určen asistentkám, ale uvolnilo se místo, které jsme nabídli dobrovolníkům.

Slavnostní mše

Ve čtvrtek 23. června se část našich dobrovolníků zúčastnila svátku sv. Jana – mše a následné recepce (4 na mši i na recepci, další 2 pouze na mši).

Společné aktivity

Našim dobrovolníkům a jejich klientům jsme nabídli možnost zúčastnit se pouti seniorů a nemocných v katedrále sv. Víta v sobotu 18. června.

Dobrovolníkům jsme také nabídli možnost zapojit se do dobrovolnických aktivit při celostátním setkání vozíčkářů na Velehradě (patrně to využije 1 dobrovolnice).

Školení nových dobrovolníků

Zájemci o dobrovolnictví se hlásí průběžně, během prvního pololetí roku 2016 jsme jich na 3 školeních vyškolili 12 nových dobrovolníků

 

Celkový počet dobrovolníků: 58 (43 žen a 15 mužů; 11 dobrovolníků dochází do zařízení DS)

Celkový počet klientů za první pololetí: 56 (6 klientů v prvním pololetí zemřelo)

Celkový počet hodin: 1907

Celkový počet schůzek: 788

 

Theo Šimko, vedoucí Centra