OSOBNÍ ASISTENCE

Specifika služby

Specifikum osobní asistence mělnického centra je, že zajišťujeme službu nejen přímo v Mělníku,
ale i přilehlých obcích (zejména oblast Kokořínska, Mšena, Liběchova a Tišic), které jsou typické značně špatnou dopravní dostupností a velmi řídkým osídlením stálých obyvatel. Tato skutečnost komplikuje koordinaci služby a vzhledem k tomu, že naše asistentky nemají k dispozici služební automobily, musíme hledat nové pracovnice vždy v obci či blízkém okolí, kde službu poskytujeme. Těžko se v této situaci zajišťuje zastupitelnost osobních asistentek. To, že jsme schopni pokrýt i malé, špatně dostupné obce je díky neutuchající iniciativě koordinátorky paní Zítkové, která své znalosti
a dovednosti předává nové kolegyni, posile týmu paní Vančurové.

 

Rozšíření působnosti

Rozšířili jsme působnost služby na další území – do oblasti Kralup n. Vltavou a okolí. Osloveni jsme byli s žádostí o zajištění služby ve Štětí, které ale svou působností spadá pod ústecký kraj. Proběhla série jednání a to na všech úrovních státní správy a komunitního plánování. Žádali jsme o zařazení naší služby do základní sociální sítě, ale vzhledem k tomu, že v dané lokalitě nemají evidovanou potřebnost služby a naši dva klienti, o které jsme se starali, nejsou dostatečným důkazem potřebnosti, nebyla tato jednání úspěšná. Rozhodli jsme se proto na tomto území již své služby neposkytovat.

 

Propagace

Proběhla nejen distribuce letáků s popisem informací o naší službě do širokého okolí v okrese Mělník, informovali jsme zájemce i na webových stránkách, oslovili jsme elektronicky všechny starostky
a starosty obcí na Mělnicku. V květnu jsme poskytli rozhovor o všech službách našeho centra reportérovi Mělnického deníku, kde by měl být vytvořen jakýsi „miniseriál“ o všem, co v našem centru děláme.

 

Pomáháme s úctou a laskavostí

Díky svědomité, pečlivé, oddané práci asistentek a jejich nadřízených je služba poskytována kvalitně
a ke spokojenosti klientů. V minulém měsíci se podařilo, že si rodina díky naší asistenci mohla vzít klientku domů a umožnit jí, aby strávila poslední dny života doma, kdy s klientkou poslední chvíle trávila asistentka a rodina. Dále asistentky uspořádaly jednomu ze svých klientů, který žije úplně sám, velmi zdařilou oslavu 92. narozenin.

 

Supervize a vzdělávání asistentek

Supervize probíhá pravidelně 1 za 2 měsíce. Proběhla změna supervizorky, ta je týmem kladně hodnocena.

 

Asistentky se zúčastnily kurzu Základy komunikace s lidmi s demencí

Aktuální počet asistentek: 27

Počet koordinátorů služby: 2

Aktuální počet klientů: 30

Počet klientů celkem za první pololetí: 44

Počet hodin přímé péče: 5890,5

 

DOPRAVA DĚTÍ S POSTIŽENÍM DO ŠKOL – (PRŮVODCOVSKÁ A PŘEDČITATELSKÁ SLUŽBA)

Přínos a pozitiva projektu

Díky projektu dopravy dětí s postižením do škol si rodiče těchto dětí, které vozíme, mohou dopoledne vyřídit vše potřebné, najít si zaměstnání nebo brigádu, neboť mají přibližně 4 hodiny času bez dítěte, kdy ví, že my jej ráno dopravíme do školy a po skončení školy opět přivezeme před dům. Jednu z maminek, které vozíme do školy dítě s postižením, jsme zaměstnali na dohodu v projektu osobní asistence. V době, kdy bylo dítě ve škole, se starala o klientku v místě svého bydliště. Díky dopravě postižených dětí měla na zaměstnání v době školy čas.

 

Počet zájemců o službu stále roste

Doprava dětí se stala tento rok, na Mělnicku a okolí, velmi vyhledávanou službou. Poptávku po službě nestačíme pomocí našich tří vozů pokrýt. Na vzniklou situaci jsme pružně reagovali tak, že dva vozy se pro děti musejí vracet a vézt je zvlášť. Poptávka na další školní rok 2016/2017 je o 8 dětí vyšší
a bez čtvrtého vozu ji již nebudeme schopni pokrýt.

Proto jsme zahájili již v březnu jednání s vedoucí sociálního odboru na Mělníku o rozšíření kapacity projektu. Kladné vyjádření a doporučení k navýšení kapacity projektu v základní síti bylo doručeno Středočeskému kraji a nyní již čekáme na potvrzení radou SK, což by měl být již spíše formalita

Do projektu dopravy dětí jsme před několika měsíci přijali také asistentku, která dělá doprovod jednomu z více postižených dětí. Dítě bylo bez přítomnosti asistentky neklidné a přeprava do školy pro něj byla velmi stresující. Díky této asistentce, na kterou je dítě zvyklé do auta v klidu nastoupí
a cítí se v bezpečí.

V projektu máme 3 hlavní řidiče a jednoho na případné prostřídaní v době nemocí a dovolené.

 

Místa kam pro děti jezdíme

Děti do škol vozíme nejen z okolí Mělníka, ale i z Kralup, Neratovic, Byškovic, Mšena, Byšic, Tišic, Obříství, a z okolí. Trasy jednotlivých vozů jsou v přiložené tabulce:

 

Nezaviněná dopravní nehoda a jak jsme si poradili

V dubnu tohoto roku došlo k dopravní nehodě, která nebyla zaviněna naší řidičkou, ale druhým vozidlem. Jedno z našich vozů bylo tedy postaveno mimo službu a dopraveno do servisu. Jako náhradní vůz se použil osobní automobil, který slouží k zajištění řádného chodu mělnického centra. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění.

 

Aktuální počet klientů: 24

Počet klientů celkem za první pololetí: 24

Počet hodin přímé péče: 2 051

 

SAS – „ADOPCE SENIORŮ“

Důležitou skutečností pro stabilitu a rozvoj projektu bylo posílení pracovního týmu o novou koordinátorku projektu – paní Mgr. Marcelu Brodilovou, pevně doufáme, že se našemu projektu podaří tuto personální stabilitu udržet.

Stejně jako v minulých obdobích se v Maltézské pomoci, o.p.s., centrum Mělník

uskutečňovala v rámci projektu „Adopce osamělých seniorů“ dobrovolnická činnost pro seniory, především ve 2 pobytových zařízeních – domovech pro seniory, a sice v Neratovicích, v Domě kněžny Emmy (DKE) a, v Domově seniorů (DS) ve Vidimi.

Novinkou oproti předešlým rokům je, že jedna dobrovolnice vykonává svou činnost v současné době v terénu, a to v Neratovicích.

 

Dobrovolníci Maltézské pomoci v DKE Neratovice

Počet dobrovolníků zůstává sice stejný jako v předchozích obdobích, ale vzhledem k tomu,
že v průběhu 2. pololetí r. 2015 ukončili čtyři z nich svou činnost, lze považovat za úspěch,
že se podařilo získat pro tuto činnost čtyři nové osoby, takže dobrovolníků je v DKE stejný počet jako v r. 2015.

Novinkou je, že se dobrovolnické aktivity začaly rozšiřovat i na domov se zvláštním režimem v DKE.

 

Dobrovolníci Maltézské pomoci, o.p.s., centrum Mělník, v DS Vidim

Dobrovolnice v DS Vidim nenavštěvuje pouze jednoho klienta, ale vždy rozpráví a naslouchá celé řadě obyvatel DS. Vzhledem k velmi obtížné dopravní dostupnosti veřejnou dopravou je téměř nemožné získat větší počet dobrovolníků a jsme velice rádi za vytrvalou dobrovolnici paní Grogerovou, která do Vidimi jezdí již řadu let. DS Vidim velmi oceňuje práci dobrovolnice se všemi klienty.

 

Aktivity pro dobrovolníky

  • Pravidelná supervize

Pro všechny naše dobrovolníky je pravidelně zabezpečována supervize, v uplynulém období proběhla 2 setkání s nadpoloviční účastí dobrovolníků. Všichni, kteří se nemohli účastnit, se řádně omluvili. Setkání probíhají vždy v přívětivém prostředí knihovny DKE Neratovice, vzhledem k tomu,
že největší počet dobrovolníků vykonává svou činnost právě v Neratovicích.

  • Kulturní vyžití

Díky vstřícnému jednání se Společenským domem Neratovice, konkrétně jeho městským kinem, jsou od letošního dubna umožněna všem dobrovolníkům návštěvy vybraných filmových představení za velmi výhodných podmínek (studenti a senioři zdarma, pracující za 50,- Kč)

 

Propagace projektu

  • Letáky

K zabezpečení propagace dobrovolnické činnosti v projektu Adopce osamělých seniorů bylo distribuováno značné množství letáků.

  • Tiskoviny

Vyšla velmi pěkná reportáž v jednom ze sobotních vydání Mělnického deníku na konci května.

  • Přednášky

V letošním „maturitním týdnu“ v Gymnáziu Františka Palackého v Neratovicích se uskutečnily dvě přednášky pro studenty letošních sextánů o Maltézské pomoci a o jejím projektu Adopce seniorů.

 

Zapojení do komunitního života v Neratovicích

  • Dobrovolnická činnost je propagována i na pravidelných setkáních svépomocné skupiny

domácích pečovatelů, která se konají obvykle po dvou setkáních za 2 měsíce v Neratovicích.

  • Byla navázána i dlouhodobá spolupráce s místní organizací Svazu tělesně postižených

v Neratovicích.

  • Proběhlo i jednání s vedením Domu seniorů Mšeno o možné budoucí spolupráci.
  • Účast na slavnostním oceňování dobrovolníků v Neratovicích – s velkou radostí lze uvést i to, že naši dobrovolníci, tvořili největší část ze všech oceněných dobrovolníků, kteří působí v Neratovicích.

 

Aktuální počet dobrovolníků celkem – 10

Počet odpracovaných hodin celkem – 264,5 hod

 

Theo Šimko, vedoucí Centra