Pomáháme pěstounským rodinám

Být pěstounem či poručníkem je velkým a někdy i náročným posláním, které si zaslouží úctu, porozumění a podporu. Proto se snažíme věnovat osobám pečujícím i svěřeným dětem dostatečný prostor pro jejich rozvoj, vzájemné porozumění a podporu společného života, dle jejich individuálních potřeb a možností. V rámci pomoci náhradním rodinám realizuje naše centrum službu Doprovázení pěstounských rodin, kdy uzavíráme s osobami pečujícími (pěstouny/poručníky) Dohodu o výkonu pěstounské péče.

doprovázení pěstounů Maltézská pomoc

Maltézská pomoc nabízí rodinám, se kterými má uzavřenou dohodu

 • Doprovázení (provázení osoby pečující situacemi, s nimiž se potkávají v rámci výkonu pěstounské péče, asistence při kontaktu s původní rodinou, pomoc při vyhledávání návazných služeb, pomoc při zařizování potřebných záležitostí).
 • Výchovnou a poradenskou péči (pomoc při výchovných problémech, jednání se školou).
 • Zajištění krátkodobé péče o svěřené dítě.
 • Poradenství v oblasti náhradní rodinné péče, psychologické a sociálně právní problematiky (zprostředkování pomoci psychologa).
 • Zajištění dlouhodobé respitní péče, Preventivně vzdělávací programy pro děti (tzv. letní tábor, tábor v době jarních prázdnin).
 • Pravidelné setkávání pěstounských rodin.
 • Vzdělávání pěstounů v oblasti výchovy a péče o dítě.
 • Pomoc vyškolených dobrovolníků přímo v rodinách (doučování dětí, volnočasové aktivity s dětmi, doprovod do zájmových kroužků apod.).

Aktuální přehled příspěvků pro osoby pečující, z nichž jsou hrazeny jednotlivé formy pomoc (psychologická pomoc, respitní péče aj.) je přílohou Dohody, kterou uzavíráme s osobami pečujícími. V případě zájmu o tyto informace prosím kontaktujte kteroukoli z pracovnic služby (viz kontakty níže).

Mezi hlavní cíle služby Doprovázení patří

 • Výchovně kompetentní osoba pečující schopná reagovat na potřeby svěřených dětí, (nastavovat hranice ve výchově, individuální přístup k dítěti s ohledem na jeho specifika, adaptaci v náhradní rodině aj.).
 • Osoby pečující plnící si své povinnosti a uplatňující svá práva vyplývající z Dohody (např. povinné vzdělávání, právo na zprostředkování či zajištění respitní péče, psychologické pomoci aj).
 • Svěřené děti schopné přiměřeně svému věku a zdravotnímu stavu sdělit své názory a přání.
 • Svěřené dítě připravené na samostatný život přiměřeně svému věku a zdravotnímu stavu.
 • Svěřené děti s bezpečným vztahem k osobě pečující (děti pociťující dostatek lásky s naplněnými potřebami, které jsou schopné hledat bezpečí a péči u blízké osoby).
 • Svěřené dítě v bezpečném kontaktu s biologickou rodinou/jinou blízkou osobou (v případě, že kontakt není z jakéhokoli důvodu možný, je třeba svěřené dítě podporovat alespoň v budování pozitivní identity).
 • Naplnění pěstounské péče (navrácení dítěte do biologické rodiny/dovršení zletilosti v pěstounské péči/přechod do dlouhodobé pěstounské péče nebo trvalé péče).
 • Informovaná veřejnost o NRP.

Konkrétní cíle spolupráce osoby pečující, svěřeného dítěte a pracovnice služby jsou společně stanovovány v pravidelném Individuálním Plánu spolupráce a odvíjí se od aktuálních potřeb doprovázených osob. Tím je zajištěn také jedinečný přístup ke každé doprovázené rodině.

Podrobně od doprovázení pěstounských rodin

Cílovou skupinou, pro kterou je služba Doprovázení určená, jsou
 • Osoby pečující, které mají svěřené dítě do pěstounské, nebo poručenské péče, osoby v evidenci bydlící na území Olomouckého kraje.
 • Děti v pěstounské/poručenské péči.
 • Osoby blízké dítěti či osobě pečující (biologická rodina, osoby žijící ve společné domácnosti aj.).
 • Děti žádající ochranu svých práv podle § 8 odst. 1. zákona o SPOD.

Aktuální kapacita rodin, se kterými můžeme uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče, je 20 rodin na jeden úvazek.

Zásady poskytování služby Doprovázení

Služba Doprovázení vychází ze dvou hlavních zásad, jimiž jsou zájem a blaho dítěte a respekt k lidské důstojnosti osob pečujících i svěřených dětí. Tyto zásady jsou naplňovány skrze respektování práv a potřeb jak osob pečujících, tak svěřených dětí (např. právo na soukromí, důstojný a rodinný život, právo rozhodovat se aj.).

Pracovnice služby vedou doprovázené rodiny k samostatnosti, zplnomocňování a k aktivní účasti při plánování kroků spolupráce, protože jsou to právě oni, kdo jsou nejlepší odborníky na svůj život. Ke každé doprovázené rodině přistupují individuálně.

Důležitým prvkem služby Doprovázení je i posilování vazeb, či podpora kontaktu dítěte s biologickou rodinou a osobami blízkými. Znalost svých rodových kořenů a mít své jedinečné vlastní místo ve své rodině, je pro děti a jejich rozvoj velmi důležité. Pokud kontakt s biologickou rodinou není možný, spolupracují pracovnice s doprovázenou rodinou alespoň na pozitivním budování identity dítěte.

Významnou zásadou služby je i její transparentnost (dostupnost informací, právo nahlížet do dokumentace aj.), která s sebou přináší jistotu a rovnocennou spolupráci pro všechny zúčastněné. V naší organizaci také klademe důraz na odbornost a profesionální přístup zaměstnanců, protože přímo vstupují do životů doprovázených rodin.

Zapojení dobrovolníka do rodiny

V rámci služby Doprovázení je možné zapojit do pomoci svěřenému dítěti také dobrovolníky. Pro rodinu je vybrán konkrétní dobrovolník, který se pravidelně setkává se svěřeným dítětem, popř. dětmi. Jeho hlavním posláním v rodině je být pro dítě stabilním kamarádem, který mu pomáhá při doučování, popř. spolu tráví volný čas, spolupracují s dítětem na jeho osobním rozvoji. Zapojení dobrovolníka do rodiny je zdarma, případné aktivity dítěte v dobrovolnických programech jdoucí nad rámec služby, budou po dohodě uhrazeny ze strany osoby pečující (např. vstupné na sportovní nebo kulturní aktivity apod.).

Akce pro rodiny, preventivně vzdělávací pobyty pro děti

Pracovníci služby Doprovázení připravují během roku několik preventivních akcí pro klientské rodiny, které se konají v Olomouci. Cílem těchto aktivit je svépomocná podpora rodin, možnost trávení společného volného času, rozšíření informovanosti rodin v rozmanitých tématech, rozvoj jednotlivých dovedností či navštívení nových míst.

Služba také nabízí osobám pečujícím možnost využití respitní péče formou jednoho preventivně výchovného pobytu pro děti ve věku 6–15 let, tzv. letního tábora. Účast dětí na pobytu není podmíněná uzavřením Dohody s naší organizací, mohou se tedy zapojit i děti doprovázené jinými organizacemi. Informace o proběhlých akcích a pobytech jsou průběžně k dispozici na našich webových stránkách v sekci novinky olomoucké pobočky.

Vzdělávací kurzy pro osoby pečující

V rámci služby Doprovázení připravují pracovnice služby každoročně jednodenní vzdělávací semináře probíhající v Olomouci a jeden víkendový vzdělávací pobyt po osoby pečující. Témata vzdělávacích kurzů jsou volena dle potřeb osob pečujících tak, aby obsáhla co nejširší spektrum obtíží, s nimiž se mohou osoby pečující při výkonu svého poslání potýkat. Nejčastější témata se zaměřují jak na výchovu v jednotlivých období života dětí, výchovné styly, rodičovské kompetence, specifika pěstounské péče včetně kontaktu s biologickou rodinou svěřeného dítěte, vztahy, tak na závislosti, sexualitu, bezpečí na internetu, právnické otázky náhradní rodinné péče, specifické potřeby dětí se zdravotním postižením, ADHD, výchovnými problémy aj. V nabídce se objevují rovněž kurzy zaměřené na psychohygienu. Přihlášení do vzdělávacích kurzů není podmíněné uzavřením Dohody s naší organizací, kurzy jsou otevřené i pro osoby pečující doprovázené jinými organizacemi. Informace o aktuální nabídce kurzů a o proběhlých akcích jsou průběžně k dispozici na našich webových stránkách v sekci novinky olomoucké pobočky.

Kontakty

Pro více informací o nebo při zájmu o zapojení do služby kontaktuje sociální pracovnice.

Maltézská pomoc se zapojuje v rámci pracovní skupiny zacílené na náhradní rodinnou péči a její propagaci.