V týdnu, kdy měly děti na Olomoucku jarní prázdniny, proběhl zimní preventivně výchovný pobyt pro děti z pěstounských rodin a rodin ohrožených sociálním vyloučením. Akce byla realizována ve Starých Heřminovech na Bruntálsku a nesla se v duchu Cesty na Severní pól. Tábora se účastnilo 15 dětí ve věku 6-15 let. Program, který si sociální pracovnice nachystaly, čítal nejen různé druhy her a volnočasových činností, ale i aktivity zaměřené na všestranný rozvoj dětí, které dětem umožňovaly naučit se řadu nových dovedností a rozšířit si své vědomosti (v oblasti samostatnosti, spolupráce, sebeobsluhy apod.). Děti také měli příležitost zapojovat se do drobných domácích prací spojených se zajištěním chodu pobytu. Program byl uzpůsoben tak, aby si každé z přítomných dětí našlo oblast, v níž se cítí být dobré nebo jedinečné, a mohlo si prožít úspěch a ocenění druhých. Kromě toho paralelně probíhaly i psychosociální aktivity uzpůsobené dětem na míru. Jednalo se o činnosti zaměřené na spolupráci, oceňování druhých, přijetí sebe sama a pracování s případnými negativními vzorci chování, které si s sebou děti přinesly.

Pracovnicím se dařilo vytvářet pro děti rodinnou atmosféru a zprostředkovat jim možnost zažít týden prázdnin smysluplně a v bezpečném prostředí. Velmi důležité byly pro řadu dětí také drobné rodinné rituály, jako je např. individuální přání dobré noci každému dítěti, společná příprava stolu před jídlem. Díky bezpečnému prostředí měly děti také dostatek prostoru pro otevření hlubších témat dotýkajících se jejich trápení, obav, ale i pěkných zážitků spojených se situacemi v jejich domovech, ve školách, mezi kamarády. V rámci skupinových činností, ale i individuálních rozhovorů, hledaly pracovnice cesty, jak jim pomoci tyto situace zvládat. Vzhledem k tomu, že s většinou dětí se klíčové pracovnice intenzivně setkávají v průběhu roku v rámci poskytování služeb pro rodiny s dětmi, pozorovaly u některých dětí pozitivní posun v jejich chování i myšlení. V několika případech vyvstaly během preventivně vzdělávacího pobytu různě závažné podněty pro další spolupráci s konkrétními rodinami v rámci poskytovaných služeb.

Pracovnice průběžně zjišťovaly zpětnou vazbu od dětí. Pobyt děti hodnotily velmi kladně. V řadě případů došlo k navázání nových přátelství, či prohloubení těch stávajících. V kolektivu si našly místo i děti, které všeobecně obtížně navazují kontakty z důvodu osobnostních charakteristik nebo rodinné situace, což vnímáme jako významný a důležitý prvek pro schopnost budování vztahů nejen v kolektivu. Jedno z dětí, které zažívá emočně náročné období, nám i po táboře dalo zpětnou vazbu: „Děkuji, že tu pro mě jste a že jsem mohla  na táboře být, bylo mi tam dobře a byla jsem tam šťastná.“ Zpětná vazba od dětí a skutečnost, že se cítí během pobytu dobře, mají možnost sdílet, co prožívají, a jsou viditelné jejich pokroky, jsou pro sociální pracovnice ujištěním, že pobyty pro děti jsou cennou součástí naší práce s rodinami a důležitými okamžiky jejich života. Děkujeme všem dárcům za Vaši podporu, díky níž můžeme pobyty pravidelně realizovat.

Autor: Jaroslava Stoklasová

Projekt je podpořen Statutárním městem Olomouc.

olomouc logo