V úterý 6. června se uskutečnila tradiční pouť Maltézské pomoci  na Svatý Kopeček u Olomouce. Účastníků bylo okolo šedesáti, přičemž se jednalo se zejména o zaměstnance našich moravských center, dobrovolníky a příznivce.

Část poutníků vyrazila s předstihem autobusem z Olomouce do Bukovan, odkud pokračovali pěšky k svatokopecké bazilice Navštívení Panny Marie.  Zde se od 17.00 hod. konala společná bohoslužba, kterou celebroval místní premonstrát P. Bernard. Během mše svaté pomáhali i někteří zaměstnanci a příznivci Maltézské pomoci (hudební doprovod, ministrování, čtení, přímluvy). Neformální program pak pokračoval v ambitech, které se nacházejí za bazilikou. Zde bylo pro všechny připravené pohoštění, jež v předstihu připravili zaměstnanci olomouckého Centra.

Ačkoli předpověď počasí na čas konání poutě ohlašovala deště, tak nám až do konce nespadla ani kapka a slunce příjemně hřálo, přitom teplota byla díky vytrvalému větříku ideální. Akce se letos velmi vydařila, což lze odvodit z faktu, že ještě v osm hodin byla přítomna většina účastníků.

Myslím, že tradice této pouti je výborná nejen v duchovním obohacení a načerpání sil, ale i v neformálním setkávání zaměstnanců, dobrovolníků a příznivců, které posiluje lidský rozměr Maltézské pomoci.

Děkujeme všem, kdo se letos pouti zúčastnili, zvláště pak těm, kteří osobně přispěli k jejímu uskutečnění! Těšíme se za rok opět na viděnou!  

 

(MiH)