Maltézská pomoc poskytuje skrze sociální služby a dobrovolnické programy pomoc seniorům, osobám se zdravotním postižením a rodinám s dětmi. Služby pro pomoc druhým nelze v nouzovém stavu přerušit, naopak bylo potřeba, aby pokračovaly i nadále. Musely se však přizpůsobit, zabezpečit ochranu klientů i pracovníků. Díky finanční pomoci od Kooperativy jsme tak mohli zabezpečit ochrannými pomůckami naše zaměstnance a nenechat tak klienty bez pomoci a nevystavovali jsme je ani zbytečnému riziku.

Jak si vedly jednotlivé služby?

Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením byla nucena osobní kontakt se svými klienty významně omezit. Cílem opatření byla jejich ochrana před nákazou. Ochranných pomůcek se zpočátku nedostávalo jak sociálním pracovníkům, tak dobrovolníkům. Díky pomoci dobrovolníků a dalších organizací se nám roušky, rukavice a dezinfekci podařilo získat a mohli jsme tak zajistit například nákupy a další služby pro naše klienty.

Ukázalo se ale, že materiální pomoc nestačí. Mnozí se ocitli uvězněni ve svých bytech a pokojích v pobytových zařízení bez možnosti být v kontaktu s druhými lidmi. Obzvlášť staré lidi sužoval strach z pandemie, obrovské osamocení a nedostatek informací. Moc pěkně zafungoval tým sociálních pracovnic a dobrovolníků, kteří významným způsobem zvýšili množství alespoň telefonických kontaktů, zjišťovali potřeby klientů, nabízeli psychickou podporu a předávali aktuální informace.

Na základě zvýšené poptávky po telefonickém kontaktu nejenom z řad našich klientů, ale i z osob mimo naši organizaci jsme se rozhodli zavést tzv. Návštěvy po telefonu. Na nový způsob dobrovolnické služby pro druhé osamělé se připojili noví zájemci, kteří se rozhodli volat seniorům a osobám se zdravotním postižením v době karantény. Některé dvojice, i když se znají pouze po telefonu, kontakt pravděpodobně po skončení pandemie neukončí a zůstanou ve spojení i nadále, možná se někteří rozhodnou i pro osobní setkání.

Mezi našimi klienty jsou i senioři a osoby se zdravotním postižením, kteří sami zůstat nemohou, potřebují každodenní pomoc druhého člověka, např. při osobní hygieně nebo vedení domácnosti. Těmto klientům pomáhá služba osobní asistence. Tým osobních asistentů byl a je v době nákazy SARS-CoV-2 plně klientům k dispozici, a to i navzdory nedostatku ochranných pomůcek, které zpočátku získávali pouze od dobrovolníků. Asistenti pomáhali denně klientům v jejich domácím prostředí se všemi činnostmi a nezapomínalo se i na psychickou podporu jednotlivce. Naši asistenti docházeli i ke klientce, která byla v důsledku nařízené karantény 14 dní v domácí izolaci, nakupovali ji a pečovali o její duševní zdraví. Všichni asistenti pracovali s velkým osobním nasazením, odvahou a pochopením k nejohroženější cílové skupině – seniorům.

Nemalou skupinu našich klientů tvoří i rodiny s dětmi. Pracovnice Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a Doprovázení pěstounských rodin poskytovaly pomoc rodinám i během doby trvání mimořádných opatření a nouzového stavu. K dispozici byly klientům a zájemcům o službu jak skrze telefonickou, tak elektronickou pomoc. Rodinám pomáhaly adaptovat se na nově vzniklou situaci, vyrovnávat se s nařízenými změnami, byly pro své klienty pevnou emoční a psychickou oporou. Řada rodin se díky výpadku příjmů ocitla v krizových situacích, hrozila jim ztráta bydlení, nemohla zajistit pro své členy základní stravu. I na tyto situace pracovnice pružně reagovaly a společně s klienty nacházely cesty řešení.  Častým tématem bylo i povinné domácí vzdělávání, které se stalo velmi náročným především pro rodiny, které nemají přístup k internetu, počítači, či možnosti tisku. V takových případech pracovnice služby komunikovaly se školami a rodinám materiály tiskly, předávaly informace a hotové výstupy žáků opět elektronicky zasílaly do škol. Domácí vzdělávání přineslo řadu výzev i do rodin, kde se o děti starají prarodiče. Rodinám a dalším osobám v nouzi byla i nadále poskytovaná potravinová a materiální pomoc, pracovnice rodinám distribuovaly ochranné roušky ušité dobrovolníky, hygienické a dezinfekční prostředky, edukovaly klienty o prevenci před nákazou Covid-19, sdělovaly jim aktuální informace o jednotlivých opatřeních. Při pomoci se pracovnice rovněž zaměřily na podporu samotných dětí, jejich prožívání a vnímání situace i sociální odloučení od kamarádů a vrstevníků.

Nemůžeme opomenout i další aktivity našich zaměstnanců a dobrovolníků, kteří napříč všemi centry pracovali na šití roušek a jejich distribuci, hlavně v Otrokovicích, Šumperku, Jeseníku, Uherském Hradišti a Olomouci.

Všichni naši sociální pracovníci, osobní asistentky a teď už i dobrovolníci museli a musejí dodržovat pravidla, aby klienty neohrožovali. K tomu jsou zapotřebí roušky. Není to ale jediná ochrana, která je zapotřebí. Bylo třeba nakoupit rukavice, krémy na ruce, které v rukavicích trpí, nanofiltry do speciálních roušek. Výrazně nám pomohl dar v hodnotě 50 000 Kč, který jsme získali od Nadace pojišťovny Kooperativa.

Během období nouzového stavu a mimořádných opatření se ukázalo, jak nebezpečný může být trach a sociální izolace, současně však i to, že lidé k sobě nejsou lhostejní a dokáží si pomoci i v tak náročných situacích, jako je tato.