Přečtěte si, jak se rozvíjely sociální služby, dobrovolnické programy a projekty olomouckého Centra Maltézské pomoci v prvním pololetí roku 2016.

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Během první poloviny roku 2016 byla služba poskytována 34 rodinám, což je 123 sob. Těmto klientům bylo poskytnuto 839 intervencí, 671 kontaktů a na cestě za klienty strávily pracovnice 147 hodin. Celkem bylo v této službě odpracováno 917 hodin přímé sociální práce, která vede k přímé pomoci daným rodinám.

 

Doprovázení pěstounských rodin

Za období leden až červen 2016 doprovázela Maltézská pomoc, o.p.s. 31 rodin (107 osob), se kterými měla uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče. Rodinám bylo poskytnuto 637 intervencí, 478 kontaktů. Doprava za klienty trvala dohromady 112 hodin. Přímá sociální práce trvala celkem 930 hodin.

V rámci těchto služeb se do pomoci zapojilo 31 dobrovolníků z akreditovaného programu s názvem Sociálně-aktivizační programy pro děti, mládež a podporu rodiny, kteří v rodinách odpracovali 507 hodin.

O jarních prázdninách pořádala Maltézská pomoc, o.p.s. Zimní tábor pro děti z pěstounských rodin a rodin ohrožených sociálním vyloučením s názvem Yettiho dobrodružství. Tábora se zúčastnilo 12 dětí ve věku 5 – 14 let, o děti se staraly 3 pracovnice.

Pro rodiny bylo připraveno 5 společných setkání – Návštěva svíčkárny Rodas, Jarní tvořivá dílna, Turnaj v minigolfu, Návštěva ZOO Olomouc, Společné posezení s opékáním špekáčků.

 

Dobrovolnický program v Dětském centru Ostrůvek v Olomouci

K 30. 6. 2016 je v programu zapojeno 9 dobrovolnic.

2 dobrovolnice se pravidelně zapojují do programu Play Wisely -  vzdělávacího programu pro miminka a batolata od 4 měsíců do 5 let věku.

Celkem všechny dobrovolnice odpracovaly během období 543 hodin

V tomto pololetí byly zajištěny pro děti dvě návštěvy loutkového divadélka Kašpárek v Olomouci, kam jsme zajišťovali dětem doprovod.

V sobotu 4. června 2016 se v Dětském centru Ostrůvek v Olomouci uskutečnil tradiční Den otevřených dveří.  Kromě dětí z olomouckého kojeneckého ústavu přijeli i děti z kojeneckých ústavů v Přerově a Prostějově, náhradní rodiny s dětmi a děti ze školních dětských domovů.  Dobrovolníci z Maltézské pomoci ve spolupráci se zaměstnanci Dětského centra Ostrůvek připravili pro děti bohatý zábavný program.

 

Osobní asistence

Maltézská pomoc Olomouc poskytuje svým klientům ve většině případů tzv. asistenci sebeurčující -  to je asistence, u které si klient určuje sám, co bude náplní konkrétní služby ve vztahu na svých aktuálních potřebách. Řízená asistence je nabízena v případě nedospělých klientů a klientů se sníženou mentální schopnosti kdy kvalifikovaný pracovník určuje konkrétní zaměření služby.

Služby nabízíme každý den včetně svátků a víkendů od 7 do 20hodin. Snažíme se zajistit každému zájemci vhodného asistenta, kterého může v případě potřeby vyměnit. Centrum Olomouc je jedním z mála poskytovatelů, kteří nabízejí své služby jak seniorům, zdravotně postiženým, tak osobám v rekonvalescenci, po úrazech či po chemoterapii. Není stanovena prakticky žádná věková hranice klientů. Trvale se snažíme maximálně vycházet vstříc aktuálním potřebám uživatelů služeb s cílem umožnit jim soběstačnost a kvalitu života v jejich domácím prostředí (aby nemuseli odcházet do pobytových zařízení).

Spolupracujeme s dalšími organizacemi působícími v sociální sféře jako pečovatelské služby a agenturami domácí zdravotní péče. Jsme v kontaktu s úřady sociální péče, nemocnicemi či praktickými lékaři. Asistent často doplňuje či zcela nahrazujeme péči rodiny.

Počet klientů k 30. 6.: 38 klientů

Počet hodin přímé péče: 6350 hodin

 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Kapacita služby je 25 klientů, k 30. 6. 2016 je služba naplněná. Klientelu tvoří lidé ve věku 22 až 90 roků s postižením s psychickým, fyzickým, mentálním i kombinovaným a lidé, kteří mají obtíže v důsledku stárnutí. Protože se jedná o terénní službu, navštěvujeme klienty v domácím prostředí nebo v pobytových zařízeních

 

Počet klientů k 1.1.2016: 23
Počet klientů k 1.7.2016: 25
Klienti – ženy: 16
Klienti – muži: 9
Počet klientů v domácnosti: 21
Počet klientů v pobytovém zařízení: 4
Počet dobrovolníků docházejících za klienty: 18
 

Za období od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 požádalo o službu 16 nových žadatelů, smlouva byla z kapacitních důvodů uzavřena s pěti.

Službu zajišťuje sociální pracovnice a koordinátorka dobrovolníků, k 1. 5.2 016 nastoupila nová koordinátorka Alžběta Faltová.

Služba je významně podpořena dobrovolnickými programy, ke klientům tak dochází i dobrovolníci, kterých je aktuálně 18.

Tým dobrovolníků docházejících do domácností superviduje od 1. 1. 2016 PhDr. Marie Marečková, Ph.D., dobrovolníky docházející do pobytových zařízení už dlouhodobě Bc. Lubomír Vraj. Za první pololetí proběhly supervize dvě (9. 3. a 21. 3.) v celkovém rozsahu 3 hodiny, zúčastnilo se 11 dobrovolníků.

30. 4. 2016 prošli noví dobrovolníci Vzdělávacím kurzem pro dobrovolníky a byla jim nabídnuta tato témata: Představení Maltézské pomoci v kontextu historie řádu, organizace a dobrovolnictví (přednášející ThLic. Michal Umlauf), Zásady úspěšné komunikace a praktické aspekty spolupráce s lidmi s různými zdravotními postiženími (přednášející PhDr. Eliška Černá) a Reminiscence jako prostředek navázání kontaktu se seniorem (přednášející Bc. Lubomír Vraj).

Velmi pozitivně hodnotíme spolupráci s dalšími organizacemi, se kterými je služba profesionálnější a potřeby klientů provázané – Magistrát města Olomouce, odbor sociálních věcí, Společnost Mana, o.p.s., Osobní asistence Maltézské pomoci, Domov pro seniory Chválkovice, sdružení Klíč, Hospic na Svatém Kopečku, Centrum sociálních služeb Olomouc, Univerzita Palackého a Daruj chvilku s Českým rozhlasem Olomouc.

 

Dobrovolnické programy pro seniory, osoby se ZP a nemocné

Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením (209)

Celkový počet dobrovolníků za dané období: 17
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky za sledované období: 287
Celkový počet klientů za dané období: 19
 

Dobrovolnický program Pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením je program podporující sociálně aktivizační službu pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Službu využívá 17 klientů. V tomto programu dobrovolníci docházejí do domácností klientů a do sdružení Klíč.

Dva dobrovolníci docházeli do Centra sociálních služeb Olomouc, ale v průběhu prvního pololetí 2016 jeden klient zemřel a jeden odešel do svého rodiště mimo Olomoucký kraj. Nyní nemáme v tomto zařízení žádného klienta.

 

Dobrovolníci projektu Pomoc pečujícím při hlídání nemocných a zdravotně postižených (212)

Celkový počet dobrovolníků za dané období: 13
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky za sledované období: 248
Celkový počet klientů za dané období: 10
 

Dobrovolnický program Pomoc pečujícím při hlídání nemocných a zdravotně postižených je program podporující Sociálně aktivizační službu pro seniory a osoby se zdravotním postižením. V průběhu roku o tuto službu požádali další 2 klienti, k 30. 6. 2016 využívá respitní službu 8 rodin. Dobrovolníků, kteří do domácností docházejí, je nyní 9 (k jedné klientce kvůli velké náročnosti docházejí 2 dobrovolníci).

 

Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením v Domově pro seniory ve Chválkovicích (213)

Celkový počet dobrovolníků za dané období: 35
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky za sledované období: 449
Počet odpracovaných hodin na jednorázových akcích: 8
 

Službu zastřešuje Smlouva mezi vysílající a přijímající organizací v oblasti dobrovolnické služby, konkrétně mezi Maltézskou pomocí a Domovem pro seniory ve Chválkovicích v Olomouci.

Sociální pracovnice domova přicházejí s pravidelně aktualizovaným seznamem klientů, kteří by rádi trávili čas s dobrovolníkem a získali možnost nového smysluplného vztahu. Většina dobrovolníků tedy dochází za svým seniorem pravidelně a plánují si tak náplň společně stráveného času sami.

Protože byla v minulých obdobích poptávka i po dobrovolnících, kteří by mohli vést nebo personálu Domova vypomoct při pravidelných skupinových aktivitách, máme i takto zapojeného jednoho dobrovolníka.

V tomto pololetí se nám podařilo navázat velmi pěknou spolupráci s Církevním gymnáziem Německého řádu v Olomouci, do Domova začalo docházet 15 studentů. Dobrovolníci byli také zváni na výpomoc při společenských a kulturních akcích, které pobytové zařízení pro svoje klienty pořádalo, celkově se podíleli 8 hodinami.

 

Dobrovolnictví v nemocnicích a zdravotních zařízeních (216)

Celkový počet dobrovolníků za dané období: 12
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky za sledované období: 243
 

Službu zastřešuje Smlouva mezi vysílající a přijímající organizací v oblasti dobrovolnické služby, konkrétně mezi Maltézskou pomocí a Hospicem na Svatém Kopečku.

Do Hospice docházejí dobrovolníci zařazeni do programu Dobrovolníci v nemocnicích a zdravotních zařízeních. Velmi stálý tým dobrovolníků byl doplněn o nové 3.

Maltézská pomoc 25. 5. 2016 pro dobrovolníky zorganizovala stáž do Ostravy, kde navštívili Hospic svatého Lukáše a mobilní Hospic Ondrášek.

Supervize proběhly 6. 4. 2016 a 1. 6. 2016 pod vedení Bc. Lubomíra Vraje.

 

Dobrovolnický program dopisování s vězni

Projekt dopisování s vězni je realizován V Olomouci a Brně. Má kapacitu celkem 30 dobrovolníků, která je díky velkému zájmu dobrovolníků i osob ve výkonu trestu odnětí svobody naplněna. V tomto období došlo ke změně koordinátora dobrovolníků – v dubnu Mgr. Kateřinu Uhrovou nahradila Mgr. Jaroslava Stoklasová. V prvním pololetí proběhly dvě supervize pro dobrovolníky v Olomouci a jedna v Brně. Dobrovolníci měli také možnost zúčastnit se každoroční poutě a setkání na Sv. Kopečku u Olomouce. Nadále v tomto projektu průběžně probíhá spolupráce s olomouckým vězeňským kaplanem Mgr. Ottou Brochem.

 

Olomouc

Počet dobrovolníků: 20

Počet dopisů: 116

Počet klientů: 23

 

Brno

Počet dobrovolníků: 10

Počet dopisů: 9

Počet klientů: 11

 

dohromady

Počet dobrovolníků: 30

Počet dopisů: 125

Počet klientů: 34

 

Moderní senior – vzdělávání seniorů v moderních technologiích

Během prvního pololetí roku 2016 proběhly v rámci projektu Moderní senior úspěšně tři kurzy, a to počítačů pro začátečníky, počítačů pro mírně pokročilé a digitální fotografie. Každého kurzu (10 x 3 hodiny) se zúčastnilo 6 seniorů, celkově tedy kurzy za sledované období absolvovalo 18 seniorů a lektorovalo se 90 hodin.

Kurzy vedly dvě lektorky, z nichž jedna se specializuje na výuku počítačů a druhá na výuku digitální fotografie. Jednotlivé lekce probíhaly v Olomouci na Karafiátové 6 v prostorách zapůjčených Magistrátem města Olomouce. Praktická výuka digitální fotografie probíhala v plenéru.

Ke konci pololetí se také podařilo vytvořit a vytisknout propagační letáky projektu Moderní senior se základními informacemi pro potenciální zájemce.

Na druhé pololetí roku 2016 již máme v databázi řadu dalších zájemců o absolvování našich kurzů. Od Konta Bariéry pak máme přislíbené repasované počítače, které bychom získali v rámci jejich projektu Počítače proti bariérám. Tím by se vyřešil náš palčivý problém s již naprosto nevyhovující technikou, kterou máme k dispozici v zapůjčené učebně na Karafiátové 6.

 

Vedoucí sociálních služeb a koordinátoři dobrovolnických programů a projektů olomouckého Centra Maltézské pomoci