Dobrovolnické aktivity

Během prvního pololetí roku 2019 se centrum Maltézská pomoc v Přerově rozrostlo o čtyři nové dobrovolníky. V našem centru bylo aktivně zapojených 58 dobrovolníků, kteří byli zařazeni do projektu „Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením“. Dobrovolníci docházeli do Domova pro seniory, Kabelíkova 3217/14a, a do Domova s pečovatelskou službou, Jižní I/25, Přerov. Uživatelům těchto zařízeních se snažilo zpříjemnit čas jejich života 24 dobrovolníků Maltézské pomoci v Přerově a dalších 34 dobrovolníků docházelo ke klientům v domácí péči. Celkem se dobrovolníci Maltézské pomoci v Přerově věnují 46 klientům.

Během prvních šesti měsíců roku 2019 věnovali naši dobrovolníci svým klientům 869 hodin. Dobrovolníci Maltézské pomoci doprovázeli své klienty na Večírek pro zdravotně postižené, který se konal v Městském domě v Přerově v měsíci dubnu 2019. Nově zapojení dobrovolníci se zúčastnili Vzdělávacího kurzu pro nové dobrovolníky v Olomouci. Setkání dobrovolníků v první polovině roku 2019 se konalo v měsíci únor a červen 2019.

Vedení Domova pro seniory a osoby se zdravotním postižením Na zámečku v Rokytnici u Přerova projevilo zájem o navázání spolupráce s Maltézskou pomocí v Přerově. Za tímto účelem proběhlo několik jednání s cílem přispět k obohacení života klientů v tomto zařízení. Maltézská pomoc ve spolupráci s Farností v Rokytnici uspořádala přednášku s prezentací své činnosti a s možností získání nových dobrovolníků, kteří by svoji dobrovolnickou službu vykonávali v tomto zařízení.