Maltézská pomoc, Centrum Olomouc

Osobní asistence

Osobní asistence nabízí své služby v domácím prostředí, v čase a v rozsahu, který si sami zvolíte, 24 hodin denně včetně svátků a víkendů. Služba je určena seniorům, dětem a osobám se zdravotním postižením, kteří chtějí zůstat v domácím prostředí a z jakýchkoliv důvodů potřebují pomoc s některými úkony běžného života jako je pomoc s osobní hygienou a péčí o sebe, pomoc s vařením přípravou jídla, péčí o domácnost, doprovody k lékaři či na běžné pochůzky, popovídání či odborné aktivizační a terapeutické techniky. Z naší zkušenosti víme, že služba osobní asistence je spíše dlouhodobá, nestačí pouze proběhnout domácností, ale naším záměrem je navázat s našimi klienty vztah, mít čas si popovídat, v klidu a pečlivě udělat objednané činnosti a v případě zájmu nabídnout odborné aktivizační techniky, které přispívají ke vzájemné důvěře a udržení fyzických a duševních schopností a dovedností. Z tohoto důvodu jedna asistence trvá zpravidla minimálně dvě hodiny. 

V první polovině roku 2019 Centrum Olomouc poskytlo službu osobní asistence celkem 56 klientům. Z toho se jednalo o 36 žen a 20 mužů. Početně nejvýraznější skupinou uživatelů jsou senioři (42 seniorů s věkem 65 a více let, 12 dospělých osob ve věku od 18 do 64 let a 2 děti v rozmezí od 1 do 17 let)

Počet hodin přímé péče u klientů: 8522 hod (3320 setkání)

Máme zájem, aby klienti byli se službou spokojeni, proto se pro ně snažíme vybrat vhodné asistenty. Na asistencích se zpravidla střídají alespoň dva asistenti (v případě vyšší objednávky i více asistentů), proto, aby v případě nouzové situace mohli být zastupitelní, ale snažíme se, aby tým asistentů zůstal co nejvíce stabilní. Naši asistenti jsou odborně vzdělaní s profesionálním přístupem, který zahrnuje i pravidlo mlčenlivosti o klientech i celkové situaci v jejich domácnosti. Asistenti se jednou měsíčně setkávají s koordinátorem, kterému předávají aktuální informace, na základě kterých můžeme službu zkvalitňovat. 

Počet osobních asistentů: 22 (16 osob HPP, 3 osoby DPČ, 3 osoby DPP)

Počet sociálních pracovníků (koordinátorů služby): 3 osoby 

Asistenti i koordinátoři se pravidelně vzdělávají a využívají supervizní podpory psycholožky. Účastní se interních workshopů zaměřených na revizi vnitřních pravidel osobní asistence i externích kurzů směřujících ke zkvalitňování služby.

Externí kurzy: 

 • Work life balance (6 hodin),
 • Problematika paliativní péče o děti (6 hodin).

Při poskytování osobní asistence spolupracujeme s organizacemi působícími v sociální oblasti jako jsou pečovatelské služby a agentury domácí zdravotní péče, poskytovateli kompenzačních pomůcek, dále s úřady sociální péče, s nemocnicemi či praktickými lékaři, farnostmi.

Jsme dlouhodobě zapojení do Komunitního plánování soc. služeb v Olomouci a dalších pracovních skupin: 

 • Kulatý stůl s poskytovateli osobní asistence diskuse a sdílení zkušeností společně se Spolkem Trend vozíčkářů Olomouc, Jdeme autistům naproti., SPOLU z. s.
 • Účast na skupině terénní sociální služby Ol. kraje v rámci Asociace poskytovatelů sociálních služeb

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

V této službě nabízíme podporu klientům od 18 let věku a to s postižením psychickým, fyzickým, mentálním i kombinovaným a lidem, kteří mají potíže spojené se stárnutím. Služba je poskytovaná lidem žijícím v Olomouci a okolí a to v domácnostech i pobytových zařízeních. 

Během první poloviny roku 2019 byla služba poskytována 28 klientům. Mezi klienty bylo 10 mužů a 18 žen ve věkovém rozmezí 19 až 96 let. Celkem bylo v této službě odpracováno 274 hodin přímé sociální práce, která vede k přímé pomoci daným klientům. Sociální pracovnice strávily na cestě ke klientům celkem 47 hodin.

Dobrovolnické programy pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Dobrovolníci docházející do domácností

Role dobrovolníka má v tomto programu povahu společníka, který podporuje klienta ve společenských aktivitách, do kterých by bez jeho přispění nemohl vstoupit. V rámci společně stráveného času si tak klient a dobrovolník nejčastěji povídají, chodí na procházky, čtou, hrají deskové hry. Dobrovolníci docházejí za svými klienty nejčastěji do domácností, někteří i do pobytových zařízení, konkrétně do Sdružení Klíč-centrum sociálních služeb, p. o. a Sociálních služeb pro seniory Olomouc, p. o.

Do tohoto programu se v prvním pololetí roku 2019 zapojilo 21 dobrovolníků a odpracovali celkem 351 hodin. Klientů využívajících tento dobrovolnický program v průběhu roku 2019 bylo 20.

Dobrovolníci docházející do Domova pro seniory Pohoda ve Chválkovicích

Dobrovolníci se zapojují do různých aktivit s klienty Domova seniorů POHODA ve Chválkovicích. Především se jedná o trávení volného času a vytváření vhodných aktivit pro smysluplné naplnění dne a aktivizaci klientů. Dobrovolníci a klienti se setkávají obvykle vždy “jeden na jednoho”, to znamená, že navštěvuje konkrétní dobrovolník konkrétního klienta. Klienty v zařízení navštěvovalo v prvním pololetí roku celkem 39 dobrovolníků a odpracovali 813 hodin.

Mezi dobrovolníky patří skupina 13 studentů z Církevního gymnázia Německého řádu v Olomouci. Tito mladí dobrovolníci navštěvují klienty ve dvojicích a tráví čas vždy s jedním klientem.

Mimo dobrovolnický program docházejí do Domova i další studenti, kterým ještě nebylo patnáct let. Ti navštěvují klienty pod dohledem vyučujících z gymnázia.

Pomoc pečujícím při hlídání nemocných a zdravotně postižených.

Do tohoto programu se zapojilo 6 dobrovolníků a odpracovali celkem 58 hodin. Dobrovolníci navštěvovali svoje klienty v domácnostech a nabídli tak dočasný odpočinek jejich pečujícím. Klientů využívajících tuto službu v první polovině roku 2019 bylo 7.

Dobrovolníci v Hospici na Svatém Kopečku

Od roku 2013 docházejí dobrovolníci tohoto programu do Hospice na Svatém Kopečku. Jejich náročná dobrovolnická služba nenahrazuje ošetřující personál, ale naopak jeho činnosti smysluplně doplňuje a činí tak péči o klienta úplnou po všech stránkách. Základním předpokladem k této dobrovolnické činnosti je především orientace na druhé, schopnost empatie, tolerance, respektování klientova přání a schopnost naslouchat. Specifikem dobrovolné činnosti v hospici je také setkání se se smrtí, je třeba být tedy s konečností života vyrovnaný a počítat s tím, že každé setkání s nemocným může být poslední. Do tohoto dobrovolnického programu se v prvním pololetí roku 2019 zapojilo 12 dobrovolníků a věnovali klientům hospice 190 společně strávených hodin.

Pečujeme o naše dobrovolníky

Dobrovolníci procházejí vzdělávacími kurzy a supervizemi, kde jim nabízíme podporu při práci s klienty. 

V roce 2019 jsme zorganizovali Vzdělávací kurz pro dobrovolníky v rozsahu 10 hodin. Témata kurzu byla:

 • Představení Maltézské pomoci v kontextu historie řádu, organizace a dobrovolnictví 
 • Základy poskytování první pomoci
 • Zásady úspěšné komunikace a praktické aspekty spolupráce s lidmi s různými zdravotními postiženími
 • Dobrovolnické minimum

Dobrovolníci docházející do Hospicu na svatý Kopeček se zúčastnili exkurze v pražském hospici Štrasburk. Dále měli dobrovolníci možnost účastnit se odborné přednášky na téma Jak pracovat s rodinami a dětmi ohroženými sociálním vyloučením. Supervize pro dobrovolníky všech programů proběhly v celkové délce 3 hodiny pod vedení PhDr. Marie Marečková, PhD.  a Bc. Lubomíra Vraje.

Spolupráce s dalšími organizacemi

Velmi pozitivně hodnotíme spolupráci s dalšími organizacemi, se kterými je služba profesionálnější a potřeby klientů provázané – Magistrát města Olomouce, odbor sociálních věcí, Společnost Mana, o.p.s., Osobní asistence Maltézské pomoci, Domov pro seniory Pohoda Chválkovice, Klíč – centrum sociálních služeb, Hospic na Svatém Kopečku, Sociální služby pro seniory Olomouc, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Univerzita Palackého, Církevní gymnázium Německého řádu, Age centrum Olomouc, Člověk v tísni o.p.s.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou určeny rodinám s dětmi ve věku do 18 let ohroženým sociálním vyloučením, nebo rodinám s dětmi se zdravotním, či kombinovaným postižením, které žijí na Olomoucku či Přerovsku. Posláním služby je podpora důstojného života rodin, která směřuje ke zlepšení jejich sociální situace. Každé rodině je přidělena klíčová pracovnice, která se rodině individuálně věnuje. Mezi hlavní činnosti realizované pracovnicemi služby patří poskytování základního poradenství, poradenství v oblasti sociálních dávek, bydlení, dluhů, pomoc a podpora při řešení obtížných životních situací, nácvik vedení domácnosti, hospodaření, posilování finanční gramotnosti.

Pracovnice se věnují nácvikům a posilování komunikace klientů při jednání se školami, úřady, lékaři, exekutory, majiteli bytů aj. V případě potřeby zajišťují doprovody při jednání na úřadech, školách aj. Část práce je v některých rodinách zaměřena i na rozvoj dětí skrze výchovné a vzdělávací činnosti s dětmi, pomoc rodičům s rozvojem jejich dovedností a

schopností. Další oblastí spolupráce s rodinami je i posilování a upevňování rodičovských kompetencí a pomoc při výchovných problémech. Pracovnice se při své práci zaměřují na posilování samostatnosti rodiny, její zplnomocňování ve vztahu ke své situaci.

Během prvního pololetí roku 2019 byla sociálně aktivizační služba poskytovaná 50 rodinám, které pečovaly o 104 dětí. Pracovnice služby poskytly 1220 intervencí a 1016 kontaktů. Celková doba přímé pomoci rodinám byla 1446 hodin a cesta za klienty trvala 208 hodin.

Doprovázení pěstounských rodin

Olomoucké centrum Maltézské pomoci se od roku 2013 také věnuje doprovázení pěstounských rodin. Posláním Maltézské pomoci v oblasti sociálně-právní ochrany dětí je podpora fungování náhradních rodin a podpora vytváření prostředí vhodného pro naplňování

potřeb dítěte a jeho všestranný rozvoj. Nositeli tohoto poslání jsou klíčové pracovnice, které se věnují svěřeným rodinám individuálně, dle jejich potřeb, a společně s náhradní rodinou plánují průběh doprovázení při výkonu pěstounské péče. Klíčové pracovnice se při své práci zaměřují i na samotné dítě a jeho potřeby a přání. V rámci doprovázení pěstounských rodin pomáhá Maltézská pomoc pečujícím osobám a svěřeným dětem uplatňovat svoje práva a naplňovat svoji povinnosti vyplývající z výkonu pěstounské péče. V rámci péče o náhradní rodiny pořádala Maltézská pomoc v tomto pololetí rovněž 3 vzdělávací kurzy pro pěstouny.

V období od ledna do června 2019 využívalo této služby 29 pěstounských či poručnických rodin, které se staraly o 35 dětí v náhradní rodinné péči. Pracovnice těchto rodinám poskytly 455 intervencí a 484 kontaktů, tedy 564 hod. přímé práce. Na cestě za náhradními rodinami strávily 82 hodin Jedním ze specifik naší práce jsou i akce pro klientské rodiny, které jsou zaměřeny na posilování společných rodinných vztahů a trávení společného času. Ty jsou plánovány přibližně každý měsíc a skýtají pestrou škálu aktivit. Během prvního pololetí roku 2019 připravily pracovnice 4 akce, mezi něž patří např. Jarní tvoření, 

Bowlingové odpoledne, či společné opékání špekáčků při návštěvě Kaprodromu. Děti z klientských rodin měly rovněž možnost účastnit se jarního preventivně výchovného pobytu (tzv. Jarního tábora). Velice významnou úlohu při práci s rodinami sehrávají rovněž dobrovolníci, kteří dochází do jednotlivých rodin a věnují se dětem dle jejich potřeb. Nejčastější náplní dobrovolnické činnosti je doučování, volnočasové aktivity pro děti, vycházky či společné hry.

 

Sociálně aktivizační programy pro děti, mládež a podporu rodiny – dobrovolnický program

Služby pro rodiny s dětmi (Doprovázení pěstounských rodin, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) jsou doplněny dobrovolnickým programem, který mají klienti možnost využít.

Program je řízen koordinátory, kteří jsou zároveň i klíčovými pracovníky v rodinách. Jejich úkolem je výběr, proškolení a koordinování dobrovolníků. Smyslem dobrovolnictví v rodinách je rozvíjet děti při pravidelném setkávání s dobrovolníkem. Náplň dobrovolnické služby je závislá na možnostech rodiny, dobrovolníka a potřeb rodiny. Dobrovolník může pomoci s trávením volného času, doučováním, doprovázením do kroužků apod. Aktivity dobrovolníka v rodině pomáhá nastavit koordinátor (sociální pracovník) a jsou plánovány tak, aby podporovaly co nejlepší vývoj dítěte a vedly k prevenci vzniku sociálně patologických jevů. V první polovině roku 2019 se do projektu v rodinách zapojilo 16 dobrovolníků, kteří odpracovali 242,75 hodin a podpořili 24 dětí.

Dobrovolnický program v DC Ostrůvek

Již řadu let spolupracuje Maltézská pomoc o.p.s., Centrum Olomouc, s DC Ostrůvek, do nějž vysílá dobrovolníky. Jejich hlavní náplní je individuální činnost s dětmi, za nimiž intenzivně docházejí, věnují se jejich rozvoji skrze společné hry, procházky, četbu, povídání si aj. 

Dobrovolnice se tak stávají pro děti tetami, které jim věnují svoji pozornost, čas a vytváří tak s dětmi bezpečný, láskyplný vztah, jež dětem pomáhá překonávat bolesti získané v minulosti a rozvíjet se v jedinečné osobnosti. Druhou rovinou aktivit dobrovolnic jsou společné doprovody dětí na jednorázové akce, jako je divadlo, hudební matiné aj., kde se dobrovolnice věnují více dětem zároveň a pomáhají jim zprostředkovat kontakt se světem mimo zařízení i nevšední zážitek programu určeného pro dětskou širokou veřejnost.

Počátkem měsíce června se dobrovolnice rovněž zapojily do realizace Dne otevřených dveří centra spojeného se Dnem dětí, kde pro děti zajišťovaly zábavná stanoviště zaměřená na rozvoj vybraných dovedností, obratnosti, posilování fantazie i soustředěnosti, trpělivosti i kreativity.

V období od ledna do června 2019 bylo v tomto programu zapojeno 9 dobrovolnic. V současné době do zařízení dochází 3 dobrovolnice za jednotlivými dětmi a jedna dobrovolnice pomáhá při skupinových aktivitách. Společně tak odvedly 61 hodin přímé práce

s dětmi.

Dobrovolnický program Dopisování s vězni

Dobrovolnický program Dopisování s vězni je realizován především v Olomouci a v omezeném rozsahu i v Brně, kde se projekt postupně omezuje a ukončuje. Program je omezen kapacitou celkem 30 dobrovolníků. Díky velkému zájmu dobrovolníků i osob ve výkonu trestu odnětí svobody je kapacita po většinu času naplněna. V první polovině roku 2019 bylo do tohoto dobrovolnictví zapojeno celkem 32 dobrovolníků, respektive ve většině případů dobrovolnických dvojic, přičemž 3 dvojice z tohoto počtu působily v Brně. Některé dvojice dopisování ukončili a tak došlo k nahrazení této dvojice jinou. Do programu bylo zapojeno celkem 45 klientů, což je způsobeno i tím, že některé dvojice si dopisují se dvěma klienty současně. Tito klienti odeslali dobrovolníkům celkem 98 dopisů

V prvním pololetí tohoto roku proběhla skupinová supervize pro všechny dobrovolníky pod vedením vězeňského kaplana Otty Brocha. Supervize se zaměřovala na téma začátky v dopisování a také pan Broch představil vězeňské prostředí a význam dopisů pro klienty. V průběhu pololetí měli dobrovolníci možnost obracet se na koordinátorku dobrovolníků s dotazy a problémy, které se řešily v rámci individuální supervize. Dobrovolníci byli pozváni na tradiční pouť pracovníků, dobrovolníků a přátel Maltézské pomoci na Svatém Kopečku. 

V následujícím pololetí bude pro dobrovolníky připravena exkurze do věznice a vzdělávací kurz s lektorem, který působí v této problematice.

3G – Pomoc napříč generacemi

Dobrovolnický program 3G – Pomoc napříč generacemi již funguje více než jeden rok. Za aktuální pololetí je v programu celkem 7 dobrovolníků, kteří kteří se věnovali celkem 10 dětem z 6 rodin. Celkem věnovali dětem 78 hodin a tak nahrazovali roli prarodičů. Dobrovolníci navštěvují vždy jednu rodinu, respektive zvláště děti v rodině a tráví s nimi čas různorodými aktivitami jako je hraní si, procházky, vyzvedávání ze škol a kroužků, pomoc při psaní domácích úkolů, hraní na hudební nástroj, trávení času na dětském hřišti a dalšími aktivitami, které spolu běžně dělají prarodiče a vnoučata. Do setkávání mohou vstupovat i rodiče a trávit čas s dítětem a dobrovolníkem a vytvořit prostor pro budování vztahu mezi všemi třemi generacemi. 

Pro dobrovolníky byl v tomto pololetí zorganizován vzdělávací kurz, který se zaměřoval na několik témat, především pak na rozvojovou a rodinnou psychologii. Dobrovolníci byli pozváni na tradiční pouť na Svatý Kopeček, která bylo zorganizována pro zaměstnance, dobrovolníky a přátele Maltézské pomoci.

Projekt Moderní senior

Moderní senior je projektem, ve kterém učíme seniory z Olomouce a Olomouckého kraje ovládat moderní techniku. V naší počítačové učebně na Wurmově 7 v Olomouci vedeme kurzy počítačů (začátečníci a mírně pokročilí), kurz smartphonů a kurz fotografie. Každý kurz vede jeden lektor a kapacita na jeden turnus je maximálně šest osob. Kurzy jsou děleny do lekcí, které probíhají jednou až dvakrát týdně; většina účastníků preferuje variantu s jednou lekcí za týden. U počítačových a fotografických kurzů je celkem deset lekcí, každá po třech hodinách. U kurzu chytrých telefonů je celkem šest lekcí po dvou hodinách.

Od ledna do konce června roku 2019 navštěvovalo kurzy celkem 30 osob. Otevřeli jsme čtyři kurzy počítačů a dva kurzy chytrých telefonů. U kurzů počítačů byly tři pro začátečníky a jeden pro mírně pokročilé. O kurz fotografie nebyl v první půlce roku takový zájem, abychom otevřeli samostatný kurz, avšak přihlásilo se dostatek zájemců na druhé pololetí roku 2019. Od ledna do konce června bylo odučeno 120 hodin počítačových kurzů a 48 hodin kurzů telefonů. O účastníky se starali celkem čtyři lektoři, dvě lektorky a dva lektoři.

Od ledna do konce června v rámci bezplatného poradenství ohledně moderní techniky využili senioři osobní konzultace v celkovém počtu 58,95 hodin. Dominovaly osobní konzultace přímo v centru, minimum poradenství se uskutečnilo telefonicky či přes e-mail.

V rámci projektu Moderní senior jsme pro veřejnost z řad seniorů uskutečnili dvě přednášky, jedna se zabývala falešnými zprávami na internetu, druhá se zabývala Wikipedií. Každé přednášky se zúčastnilo přes 20 osob. Z důvodu pozitivního ohlasu budeme s přednáškami na různá témata budeme pokračovat i v příští polovině roku.

V září plánujeme s kurzy pokračovat, prozatím je dostatečný počet zájemců pro otevření dvou kurzů fotografie, dvou až tří kurzů počítačů a dvou kurzů telefonů. V průběhu podzimu otevřeme po delší době i kurz fotografie. Zájem o kurzy Moderního seniora byl podpořen možností publikovat zprávu o kurzech v magazínech Olomoucký senior a Krajánek.

 


 

Maltézská pomoc, Centrum Uherské Hradiště

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Počet klientů služby: 23 rodin, tj. 60 nezletilých dětí, 38 dospělých uživatelů, tj. celkem 98 uživatelů.

 

Individuálních

interdisciplinárních

skupinových  

kontaktů tel. email

Celkem kontaktů

Počet intervencí

288

61

1

149

499

Počet hodin

760 hod.

82 hod.

Doplníme ve středu

28,5 hod.

hod.


V našem centru v rámci dané služby podporujeme rodiny ze znevýhodněného prostředí a také rodiče dětí se zdravotním znevýhodněním. Pomáháme našim uživatelům vytvořit fungující rodinu, zvýšit její samostatnost, schopnost podporovat zdravý a přirozený vývoj dítěte. Společně usilujeme o celkové zlepšení rodinné a sociální situace.

Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením 

V programu Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením je zapojeno celkem 16 dobrovolníků. Drtivá většina je zapojena přímo v zařízeních (DS Buchlovice, DS Štěpnice, DZP Staré Město, DZP Cihlářská Kunovice) a jedna dobrovolnice dochází přímo do domácnosti ke klientovi. Zájem o seniory je vyšší než o osoby se zdravotním postižením. Během uplynulého pololetí bylo cílem naleznout a nabízet dobrovolníkům i jiné možnosti než ty, které jsou již dobrovolnicky vytížené. Momentálně navazujeme spolupráci s DS Uherský Ostroh, Chráněným bydlením Tyršova Staré město, Chráněným bydlením sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě. Podařilo se také zajistit několik nových dobrovolníků do DS Buchlovice. V současnosti se zvýšil počet klientů, kteří by ocenili dobrovolníka. Veškeré žádosti jsou evidovány a snažíme se jim naleznout vhodného dobrovolníka.  

Sociálně aktivizační programy pro děti, mládež a podporu rodiny

V sociálně aktivizačních programech pro děti, mládež a podporu rodiny se zapojuje celkem 8 dobrovolníků. 5 dobrovolníci se věnují dětem z rodin SAS, kde se věnují hlavně doučování, a 3 dobrovolníci se zapojují v zařízeních – Dětský domov Uherské Hradiště a NZDM Šrumec v Uherském Brodě. 

Dobrovolnické aktivity – souhrn a propagace

V jarních měsících se podařilo realizovat několik přednášek na téma dobrovolnictví pro střední školy. Přednáška se konala celkem pro 3 třídy na Gymnáziu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, díky spolupráci s NZDM Šrumec měli studenti SPŠOA Uherský Brod shlédnout nejen přednášku na téma dobrovolnictví, ale i prostory nově  přestěhovaného a zařízeného NZDM Šrumec v Uherském Brodě (bývalý NZDM Větrník). Studenti Stojanova gymnázia Velehrad byli informováni o dobrovolnické službě během dnů osobnostního rozvoje. Tito studenti se za naší spolupráce setkali s klienty DZP Staré Město a DS Buchlovice. Měli tak možnost si na vlastní kůži zkusit, jak by mohla jejich dobrovolnická služba vypadat. 

Pravidelně jsou publikovány články o dobrovolnické činnosti, jsou oslovovány farnosti, obci a podobně. Stále udržujeme spolupráci s ICM Uherské Hradiště. Ke hledání dobrovolníka oslovujeme obce, farnosti, školy s konkrétní možností. 

S dobrovolníky byla zrealizována dvě supervizní setkání. První 11. března  v prostorách kanceláře Maltézské pomoci za účasti 6 dobrovolníků. Druhé setkání proběhlo 13. června  za účasti 5 dobrovolníků. 

Jedna dobrovolnice se zúčastnila dobrovolnického kurzu v Olomouci. Pomoc dobrovolníků je velmi vítána i při různých akcích nejen pro děti ze SAS, ale i z různých zařízeních. I letos se tak uskutečnil dětský den pro děti z Azylového domu Petrklíč ve Véskách, který by se bez pomoci našich dobrovolnic nemohl konat. 

Dobrovolnické aktivity – souhrn

 

projekt

Počet dobrovolníků

Počet hodin

Programy pro rodiny a děti

5

45,5 hodin

Pomoc osamoceným seniorům

16

317,5 hodin

Dětský domov a NZDM

3

29,5 hodin

Celkem

24

392,5 hodin


V Uherském Hradišti působilo v tomto pololetí celkem 24 aktivních dobrovolníků, kteří během první poloviny roku 2019 odpracovali celkem 392,5 dobrovolnických hodin. V rámci SAS byla odpracováno 45,5 hodiny, které pomohly celkem 7 klientům. V rámci projektu 214 jsou zapojeni 3 dobrovolníci, kteří se věnují většímu množství klientů (Dětský domov Uherské Hradiště, NZDM Šrumec). Nejrozsáhlejším programem je Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením, v první polovině roku 2019 bylo zapojeno celkem 16 dobrovolníků, kteří společně odpracovali 317,5 dobrovolnických hodin. Počet klientů je obtížné evidovat, jelikož dobrovolníci mnohdy navštíví za svou návštěvu i několik různých klientů v zařízení.

Během ledna až června 2019 se připojilo 6 nových dobrovolníků, momentálně evidujeme další 3 nové zájemce o to být naším dobrovolníkem. Rok 2019 nejen dobrovolníky přidal, ale i ubral – 4 dobrovolníci ukončili dobrovolnickou činnost (zdravotní důvody, nedostatek času, nenaplněná očekávání).


 

Maltézská pomoc, Centrum Otrokovice

Dobrovolnický program pro seniory, osoby se ZP a nemocné

V centru Otrokovice jsou dobrovolníci zapojeni do programu Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením a dobrovolnictví v nemocnici. Dlouhodobě dochází 10 dobrovolníků na Charitu v Otrokovicích, 5 dobrovolnic dochází za jednotlivými klienty do pokojů, pět dobrovolníků se účastní skupinových aktivizací seniorů a znevýhodněných osob. Jedna dobrovolnice dochází do domu s pečovatelskou službou Domovinka v Otrokovicích, kde se věnuje skupinové aktivizaci seniorů. Jedna dobrovolnice se věnuje skupinové aktivizaci seniorů v Denním centru v Charitě Zlín. Tři dobrovolníci docházejí do nemocnice T. Bati ve Zlíně do Centra klinické gerontologie (LDN), kde si povídají s lidmi v lůžkové části nebo je doprovázejí na mši. Ostatní dobrovolníci (pět) dochází do domácností ve Zlíně, Želechovicích a Napajedlech.

Celkový počet dobrovolníků

21 osob

Program Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením

18 osob

Program Dobrovolnictví v nemocnicích

3 osoby

Celkový počet hodin

450 hodin

Program Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením

378 hodin

Program Dobrovolnictví v nemocnicích

72 hodin

Noví dobrovolníci 1.1.- 30.6.2019

5 osob

Ukončení činnosti dobrovolníků do 30.6.2019

1 osoba

Celkový počet podpořených osob

216 osob

Počet podpořených osob v programu Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením

37 osob

Počet podpořených osob v programu Dobrovolnictví v nemocnicích

179 osob

 

Naši dobrovolníci navštěvují klienty v domácnostech v těchto obcích: Napajedla, Zlín a Želechovice.

Aktivizace klientů probíhá těmi způsoby:

 • Skupinová aktivizace:
  • Pánský klub – výuka počítačové gramotnosti, hraní společenských her
  • Trénování paměti, reminiscence
  • Pomoc s tvořivou aktivitou v Denním centru
 • Aktivizace jednotlivců:
  • Rozhovor, aktivizace paměti, rukodělné aktivity, procházky, čtení, modlitba, doprovod na mši

V prvním pololetí 2019 proběhly dvě supervize – 11.2.2019 s účastí osmi osob a 18. června 2019 s účastí desíti osob. Naši tři dobrovolníci se mimo svou pravidelnou dobrovolnickou činnost zúčastnili i Pomlázky v krajské nemocnici ve Zlíně na gerontologickém oddělení, kde na gerontologickém oddělení obešli s pomlázkou, sladkým balíčkem a přáním brzkého uzdravení asi 60 žen. V červnu se další čtyři dobrovolníci zúčastnili dětského dne pořádaného azylovým domem pro matky s dětmi v nouzi v Otrokovicích. 

Koordinátorka dobrovolníků se účastnila pravidelného komunitního plánování pořádaného sociálním odborem města Otrokovice v měsíci únoru, březnu, dubnu a červnu. Dne 25. dubna se koordinátorka účastnila Prostoru pro setkání neziskových organizací, kde představila činnost Maltézské pomoci a nabídla spolupráci. Dne 4. června jsme se v počtu tří osob účastnili poutě a mše na Svatém Kopečku v Olomouci. Dne 5. června jsme se zúčastnili vernisáže výstavy Normální je pomáhat, která je v letošním roce situována do prostor kina Golden Apple Cinema v obchodním centru ve Zlíně. Začátkem června byl rozeslán dopis ředitelům a třídním učitelům našich dobrovolníků – studentů s žádostí udělení pochval za mimoškolní činnost.


 

Maltézská pomoc, Centrum Šumperk

Dobrovolnické centrum v Šumperku funguje od 1. dubna 2013. Dobrovolníci pracují ve dvou programech.

Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením

Program je realizován v Sociálních službách pro seniory Šumperk, p. o. a nově se také pokoušíme rozšířit službu do Chráněných bydlení v Bludově. Programem prošlo 24 dobrovolníků. K datu 30. 6. 2018 máme 23 aktivních dobrovolníků, 11 dobrovolníků pracuje s tříměsíční, 12 s roční dobrovolnickou smlouvou. Počet hodin pololetí 2018 je 243, 5 na službě Domov pro seniory (DpS), 142 na službě Domov se zvláštním režimem (DZR). Dohromady 385, 5 hodin dobrovolnické služby. Počet klientů odhadem – 30 DpS a 15 DZR. Dobrovolníci navštěvují více seniorů. Dochází většinou za seniory, kteří nejsou schopni komunikovat nebo osoby se zdravotním postižením. Starají se o příjemné trávení volného času seniorů. Jako hlavní aktivity dobrovolníci nabízejí čtení knih, luštění křížovek, zpívání, povídání.

Sociálně aktivizační programy pro děti, mládež a podporu rodiny

Dobrovolníci dochází za dětmi z Ostrůvku, p. o. V Ostrůvku prošlo v průběhu pololetí 2018 programem 9 dobrovolníků a také máme 7 aktivních dobrovolníků, 5 s roční smlouvou a 2 dobrovolníci s tříměsíční smlouvou. V Dětském klíči spolupráce není žádný dobrovolník, jen spolupracujeme na skupinových akcí, ale máme cíl dosadit jednoho dobrovolníka do pravidelné práce s klienty v Dětském klíči. Odsloužený čas za pololetí do 30. června 2019 je 98, 5 hod. Počet dětí je čtyři. 

Dobrovolnické projekty – souhrn

Celkem tedy prošlo oběma programy v pololetí od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 33 dobrovolníků. Dohromady odvedli 484 hodin.

V Sociálních službách pro seniory, p. o.:

 • Zajištění výpomoci dobrovolníků na akci Turnaj ve společenských hrách dne 14. února 2019 – zúčastnilo se 8 dobrovolníků.
 • Zajištění pomoci na Zahradní slavnosti 26. června 2019 – 7 dobrovolníků

V Dětském centru Ostrůvek, p. o.:

 • Aktivita s dětmi z Dětského centra Ostrůvek v Herně Komínkov 16. 4. 2019 – zúčastnilo se 4 dobrovolníků a 5 dětí.
 • Den otevřených dveří Dětského centra Ostrůvek 8. 6. 2019, zajištění her a aktivit pro děti i pro veřejnost – zúčastnilo se 5 dobrovolníků.
 • Pravidelnému týdennímu setkávání s dětmi se věnují jeden dobrovolník, ostatní se účastní skupinových akcí.

V Dětském klíči, o. p. s.:

 • V dětském klíči momentálně nemáme žádného dobrovolníka, každopádně jsme s nimi v kontaktu v případě potřeby.

Další události v rámci dobrovolnických projektů

 • 26. dubna 2019 – Peříčkový den – pomoc dobrovolníků ve sbírce pro ohrožené děti, počet dobrovolníků 7
 • Akce Modrý Duben – Světový den na osvětu Autismu, který proběhl v Šumperských ulicích – 2. dubna 2019, počet dobrovolníků 11

Další aktivity centra:

 • Spolupráce s městem Šumperk – v letošním roce se nám podařilo získat podporu v podobě dotace na činnost Centra a grantu na zorganizování prázdninových výletů

pro děti z DCO Šumperk, p.o.

 • Síťování sociálních služeb – v letošním roce se nám povedlo navázat spolupráci s OSPODem zde v Šumperku, možnost rozšíření našich služeb
 • Komunitní plánování – oslovili jsme vedoucí pracovních skupin, k další spolupráci budeme přizvání.

V prvním pololetí 2019 byla realizována jedna supervize, další dvě jsou naplánovány v dalším pololetí. Každopádně s dobrovolníky se snažím komunikovat, co nejvíce a kdykoliv se naskytne nějaký problém, snažíme se jej řešit. Grant z finančních prostředků města Šumperka, bude použit na výlet s dětmi z Ostrůvku do ZOO Veteran v Rapotíně, do Termálních lázní Velké Losiny v letních měsících (červenec, srpen).


 

Maltézská pomoc, Centrum Jeseník

Dobrovolnické aktivity

V roce 2019 se celkem 12 dobrovolníků (z toho 9 bylo aktivních po většinu roku) věnovalo svým klientům (odhadujeme, že jich bylo 31) v celkovém počtu asi 237,5 h. Nově k našim spolupracujícím organizacím (čtyři sociální služby) přibyla jedna klientka v domácnosti.

Další akce v centru Jeseník:

 • vánoční setkání s dobrovolníky (leden)
 • ocenění dobrovolníků v CSS Jeseník za účasti starostky Blišťanové (únor)
 • workshop a výstava na téma Enkaustika – v SONS Jeseník (duben)
 • nominace na Cenu Ď
 • město Jeseník podpoří náš záměr zahájit osobní asistenci. Tato forma přímé péče na Jesenicku znatelně chybí a je po ní stále větší poptávka (jak ze strany veřejnosti, tak i pracovníků ostatních institucí). Nyní jen čekáme na vyjádření zástupců 

 

Maltézská pomoc, Centrum Přerov

Dobrovolnické aktivity

Během prvního pololetí roku 2019 se centrum Maltézská pomoc v Přerově rozrostlo o čtyři nové dobrovolníky. V našem centru bylo aktivně zapojených 58 dobrovolníků, kteří byli zařazeni do projektu „Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením“. Dobrovolníci docházeli do Domova pro seniory, Kabelíkova 3217/14a, a do Domova s pečovatelskou službou, Jižní I/25, Přerov. Uživatelům těchto zařízeních se snažilo zpříjemnit čas jejich života 24 dobrovolníků Maltézské pomoci v Přerově a dalších 34 dobrovolníků docházelo ke klientům v domácí péči. Celkem se dobrovolníci Maltézské pomoci v Přerově věnují 46 klientům.

Během prvních šesti měsíců roku 2019 věnovali naši dobrovolníci svým klientům 869 hodin. Dobrovolníci Maltézské pomoci doprovázeli své klienty na Večírek pro zdravotně postižené, který se konal v Městském domě v Přerově v měsíci dubnu 2019. Nově zapojení dobrovolníci se zúčastnili Vzdělávacího kurzu pro nové dobrovolníky v Olomouci. Setkání dobrovolníků v první polovině roku 2019 se konalo v měsíci únor a červen 2019.