Vzdělávací semináře budou probíhat formou odborného semináře a formou společného sdílení, na základě diskuze a předáváním osobních zkušeností s přijatým dítětem v pěstounské rodině.

 • Semináře se uskuteční v prostorách olomouckého centra Maltézské pomoci, o.p.s. na adrese Wurmova 7.
 • Prezence začíná 15 min před začátkem semináře, přestávky v průběhu budou dle domluvy s lektorem. Prosíme o dochvilnost.
 • Seminář bude ukončen po době, která odpovídá jeho hodinovému rozsahu. Počet absolvovaných hodin na certifikátu musí odpovídat skutečnosti.
  Kdo tedy opustí seminář před jeho řádným ukončením, dostane potvrzení jen na skutečně absolvované hodiny.
 • Přihlášení na seminář je závazné. Bezplatně se lze ze semináře odhlásit maximálně do třetího dne před jeho konáním. Za pozdější odhlášení je
  účtován storno poplatek 200 Kč. Výjimkou je, když dotyčný doloží potvrzení od lékaře, že se nemohl semináře účastnit ze zdravotních důvodů.
 • Maltézská pomoc, o.p.s. zajišťuje občerstvení během dne, oběd si každý z účastníků zajistí sám na vlastní náklady.
 • Maximální kapacita semináře je 15 osob. Minimální účast je 8 osob.
 • Cena osmihodinového semináře pro jednu osobu činí 1500 Kč, šestihodinového 1100 Kč a čtyřhodinového 750 Kč.

Osobám pečujícím (pěstounům, poručníkům) hradí vzdělávání organizace, s níž mají uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče. Doporučujeme osobám, které nemají uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče s Maltézskou pomocí, o. p. s., aby účast na semináři konzultovali se svým klíčovým pracovníkem.

 • Během průběhu semináře nabízíme zajištění hlídání dětí za cenu 100 Kč/1 h.
 • Vymiňujeme si možnost zrušit seminář, pokud nebude přihlášen minimální počet účastníků nebo z jiného závažného důvodu (nemoc lektora apod.). O zrušení semináře Vás budeme včas informovat.

PĚSTOUNSKÁ SVÉPOMOCNÁ SKUPINA
Principem svépomocné skupiny je sdílení společných témat pod vedením odborníka a výměna zkušeností mezi sebou navzájem. Společně vytvoříme bezpečný
prostor pro vzájemné sdílení nejen náročných životních situací a problémů, ale také pozitivních a radostných aspektů v životě. Setkání bude rozděleno do
tematických bloků:
1. Vztahové, osobní a rodinné problémy – upevňování vztahů v rodině, vliv rodiny na náš život, význam rodinných rituálů.
2. Zvládání a řešení stresových a konfliktních situací v rámci rodiny.
3. Sourozenectví a vztahy s vrstevníky, trávení volného času dětí a dospívajících.
Nad danými tématy budeme společně diskutovat, vzájemně si předávat zkušenosti a nalézat společně možnosti řešení nejrůznějších problematických situací,
ale i také si sdělovat radostné okamžiky, které v rámci rodiny zažíváte.
Lektorka:
Mgr. et Mgr. Iveta Tichá – psycholog, psychoterapeut, VŠ učitel