Poslání služby

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby, které pomáhají rodinám, jež se ocitly v tíživé životní situaci ohrožující zdravý vývoj dítěte a které ji nedokáží řešit vlastními silami. Smyslem služby je zvýšení sociálních dovedností jednotlivých členů rodiny a podpora její samostatnosti k dosažení zdravého fungování rodiny, nebo alespoň ke snížení míry vlivu nepříznivé sociální situace.

Způsob pomoci rodinám

Služba je poskytována terénní i ambulantní formou, s rodinami se setkáváme jak v jejich přirozeném prostředí (domácnosti), tak i v kanceláři Maltézské pomoci, dle přání a možností klienta. Aktivity a setkání pracovníka a rodiny se uskutečňují podle domluvy, především v pracovní dny, v době mezi 8. až 17. hodinou. Rozsah jednoho setkání či aktivity je přibližně jedna hodina, dle charakteru aktivity a potřeb rodiny.

S rodinou vždy pracuje konkrétní pracovník (tzv. klíčový pracovník), který jí pomáhá řešit obtížné situace, plánuje s rodinou potřebné kroky vedoucí ke zlepšení stavu (skrze Individuální plánování) a poskytuje jí podporu i prostor pro získání potřebných dovedností, samostatnosti a plné zodpovědnosti za svoji situaci i život. Pracovník se pro rodinu stává rovnocenným partnerem, průvodcem, nikoli odborníkem na život klientů, nepřebírá jim jejich kompetence. Díky tomu, že se pracovníci v rodině běžně nestřídají, je zajištěno nejvyšší možné soukromí rodiny.

Délka spolupráce se odvíjí s ohledem na závažnost řešené situace. Důležitou podmínkou spolupráce je zájem ze strany rodičů o zlepšení své situace. Spolupráce s každou rodinou je jedinečná, při poskytování služby respektujeme přání a potřeby rodiny. Spolupráce je dobrovolná, je možné ji kdykoliv ukončit. Služba je poskytovaná zdarma.

Cílová skupina

V rámci sociálně aktivizačních služeb pomáháme rodinám s nezaopatřenými dětmi ve věku do 18 let žijícím na Olomoucku a Přerovsku, které se ocitly v náročné životní situaci, nebo čelí zdravotnímu postižení nebo vážnému onemocnění a v důsledku těchto okolností dochází k ohrožení zdravého vývoje dítěte v rodině.

Jedná se například o:

 • rodiny s dítětem nebo rodičem se zdravotním postižením či závažnou nemocí
 • rodiny, které nemohou nebo aktuálně nezvládají zabezpečit základní potřeby dítěte
 • rodiny spolupracující s OSPOD
 • rodiče usilující o navrácení dítěte, kteří v rámci této zakázky spolupracují s OSPOD
 • těhotné matky v náročné životní situaci

Do služby nejsou přijímány rodiny, které mají zájem pouze o doučování dětí, či materiální pomoc.


Zásady poskytované služby

Při poskytování služby vycházejí pracovníci z několika zásad, které vnímají jako velmi důležité pro efektivní pomoc rodinám.

 • Motivování klienta k aktivnímu přístup a jeho zapojení do řešení situace – bez snahy klienta nemůže dojít k vyřešení problematických situací v jeho životě, proto je velmi důležitá jeho snaha a aktivní přístup k řešení situace.
 • Dobrovolnost spolupráce – spolupráce v rámci služby je dobrovolná, pokud o ni klient již nemá zájem, bude ukončena.
 • Důsledné dodržování lidských práv a základních svobod osob, které pomáhá klientům ke zdravému sebevnímání a vážení si sama sebe.
 • Individuální přístup a respektování jedinečnosti každého klienta – ke všem klientům, jak dětem, tak dospělým, přistupují pracovníci individuálně, dle jejich možností, potřeb a specifik. Každý člověk má svoji jedinečnost.
 • Podpora k samostatnosti a posílení schopnosti klientů řešit svou situaci vlastními silami – pracovníci vedou klienty k tomu, aby se naučili řešit náročné situace, získali, nebo prohloubili praktické dovednosti, díky nimž budou umět obtíže v budoucnu vyřešit bez cizí pomoci. Získají tak i pevnější sebevědomí a sebedůvěru.
 • Podpora sociálního začleňování klienta a podpora svépomoci, navázání a udržení sociálních vazeb v okolí klienta – při řešení náročných situací klientských rodin podporují pracovníci klienty v nalezení pomoci i mezi svými blízkými, známými, popř. nabízí klientům možnost zapojení se do rozmanitých zprostředkovaných svépomocných skupin. Je důležité vědět, že člověk není na své obtíže sám.
 • Práce s celou rodinou s ohledem na zakázku klienta – pracovnice služby pomáhají jak dospělým, tak dětem v klientských rodinách.
 • Upřednostňování zájmu dítěte s ohledem na situaci v dané rodině
 • Právo vlastní volby – klienti jsou odborníci na svůj vlastní život. Úkolem pracovníka není přebírat zodpovědnost ani rozhodovat za klienta, ale pomáhat mu nalézt řešení své situace a převzít za ni zodpovědnost.
 • Rovnocenný přístup – ke všem klientům přistupujeme s úctou, respektem, jako k rovnocenným partnerům.
 • Důraz na preventivní aktivity – pracovníci služby se snaží učit klienty rozpoznávat hrozící rizika i způsoby, jak jim předcházet. V rámci služby také pořádají pro klientské rodiny preventivní vzdělávací aktivity (akce pro rodiny, jarní a letní preventivně výchovné pobyty aj.)
 • Multidisciplinární přístup – spolupráce s dalšími institucemi (škola, lékař, OSPOD, PPP) – případě souhlasu klienta spolupracují pracovníci služby i s dalšími institucemi tak, aby mohli rodině lépe a efektivněji pomoci.
 • Upřednostnění terénních sociálních služeb před ambulantními – pro rychlejší a úspěšnější pomoc rodině
 • Flexibilita – pracovníci služby reagují na aktuální potřeby rodin a pomáhají jim vyrovnávat se s nenadálými změnami, které mohou do rodin přicházet a přinášet zmatek.
 • Transparentnost služby – každý klient má právo nahlížet do dokumentace, která je o spolupráci vedená, jsou mu poskytovány informace o službě, jejích podmínkách aj.
 • Odbornost zaměstnanců – pracovníci, kteří poskytují sociální službu, jsou ve svém oboru profesionálové, průběžně se vzdělávají v řadě oblastí, školí v aktualitách tak, aby mohli klientským rodinám co nejlépe pomoci.
 • Práce v souladu s platnými právními normami ČR, EU a Etickým kodexem SP
Cílem poskytované sociální služby je rodina, která:
 • dokáže překonat, zmírnit, nebo alespoň neprohlubovat dopady nepříznivé sociální situace
 • dokáže aktivně předcházet krizovým situacím
 • má reálný nadhled na svoji situaci
 • je odhodlaná řešit aktivně svoji situaci, převzala za svou situaci odpovědnost
 • se orientuje v problému a umí vyhledat pomoc, nelézt jeho řešení
 • zajišťuje svým dětem odpovídající prostředí a podmínky pro jejich rozvoj
 • disponuje dostatečnými sociálními dovednostmi vedoucími ke zlepšení jejich situace
 • vytváří bezpečné a podnětné výchovné prostředí tak, aby nedošlo k odebrání dítěte (s ohledem na zájem a blaho dítěte dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí).

Konkrétní cíle spolupráce rodiny a pracovnice služby jsou společně stanovovány v pravidelném Individuálním plánu a odvíjí se od aktuálních potřeb rodiny. Tím je zajištěn jedinečný přístup ke každé klientské rodině a pružné reagování na nově vzniklé situace.

Zapojení dobrovolníka do rodiny

V rámci poskytované služby je možné zapojit do pomoci rodině také dobrovolníky. Pro potřeby rodiny je vybrán konkrétní dobrovolník, který se pravidelně setkává s klientským dítětem, popř. dětmi. Jeho hlavním posláním v rodině je být pro dítě bezpečným, stabilním kamarádem, který mu pomáhá při doučování, popř. spolu tráví volný čas, spolupracují s dítětem na jeho osobním rozvoji. Zapojení dobrovolníka do rodiny, stejně jako poskytování samotné služby, je zdarma. Případné aktivity dítěte v dobrovolnických programech jdoucí nad rámec služby, budou po dohodě uhrazeny ze strany rodičů (např. vstupné na sportovní nebo kulturní aktivity apod.). 

Vzhledem k tomu, že pracovníkům služby záleží na názorech klientů služby a respektují jejich práva i lidskou důstojnost, informují klienty služby také o právu podávat stížnosti, náměty a připomínky. Informace o postupu při podávání stížností, námětů a připomínek obdrží klienti při uzavírání smlouvy o službě. Ke stažení jsou rovněž na konci této stránky (viz níže). 

Akce pro rodiny, preventivně vzdělávací pobyty pro děti

Pracovníci služby připravují během roku několik preventivních akcí pro klientské rodiny. Cílem těchto aktivit je svépomocná podpora rodin, možnost trávení společného volného času, rozšíření informovanosti rodin v rozmanitých tématech, rozvoj jednotlivých dovedností či navštívení nových míst. 

Služba také nabízí dětem ve věku 6–15 let pocházejících z rodin v tíživé životní situaci možnost účasti dvou preventivně výchovných pobytů pro děti, tzv. letního tábora a zimního tábora v době jarních prázdnin olomouckého okresu. Účast na těchto táborech není podmíněná využíváním služby, ale sociální situací rodiny. Informace o proběhlých akcích jsou průběžně k dispozici na našich webových stránkách v sekci  novinky olomoucké pobočky.

Pomoc napříč generacemi

Pomoc napříč generacemi je dobrovolnický program, který spojuje osoby starší 50 let a rodiny s dětmi, které nemají možnost mezigeneračního soužití. Cílem programu je vytvoření pozitivního dlouhodobého vztahu mezi dobrovolníkem a rodinou, podpora mezigeneračního soužití, solidarity a soudržnosti mezi generacemi.

Materiální pomoc

V rámci služby je možné poskytnout klientům služby v krizových situacích mimořádnou materiální pomoc skrze  Potravinovou banku.