Pomoc lidem v sociální nouzi

Místo poskytování: Hlavní město Praha
Cílová skupina: osoby bez přístřeší; osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách; osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy.

Popis realizace poskytování služby

Jedná se o terénní službu. Veškerá komunikace a sociální práce s klienty tak probíhá v lokalitě, v níž klienti sami pobývají. Terénní sociální pracovníci nejprve zmapují prostředí, v němž se klient nachází, a poté, pokud to vyhodnotí jako vhodné, klienta osloví. Klienta pak průběžně kontaktují, hledají s ním řešení situace, v níž se ocitl. Pracují s ním na změně a motivaci, pomáhají při komunikaci s úřady a vyřizováním osobních záležitostí. Zprostředkovávají kontakt na ubytovací zařízení (azylové domy, noclehárny, aj.). Máme pastorační pracovníky a jsme připraveni také poskytnout spirituální a duchovní pomoc.

Naší cílovou skupinou jsou lidé bez domova žijící v provizorních přístřešcích (stanech, chatrčích, krabicových domech), kteří nedocházejí za žádnou ambulantní službou, nekomunikují s úřady a nemají vyřízeny základní dávky.

Cíl služby

Naším hlavním cílem je prostřednictvím intenzivní, individuální terénní sociální práce postupně umožnit zlepšování sociální situace uživatelů. Dalším cílem je monitorování výskytu osob bez domova a jejich zdravotního a psychického stavu, aby bylo možné preventivně zasáhnout v případě podezření na výskyt infekčního onemocnění či závažných psychických poruch a zabránit tak ohrožení většinové společnosti.

Vstup klienta do služby

Klient vstupuje do služby samostatným rozhodnutím. Vzhledem k charakteru služby spočívá vstup klienta do služby převážně v navázání kontaktu, informování o možnostech pomoci a spolupráce na vyřizování osobních záležitostí. Pokud se klient rozhodne k spolupráci na změně a vyžaduje asistenci v jednání s úřady, podepíše souhlas se zpracováním osobních údajů. V případě zájmu, může být s klientem pracováno, jako s anonymním. Z každého setkání/intervence evidovaného klienta je učiněn zápis.

Finanční spoluúčast klienta

Služba je poskytovaná zdarma.

Kontakty