Pomoc lidem v sociální nouzi

Místo poskytování: Hlavní město Praha
Cílová skupina: osoby bez přístřeší; osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách; osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy.

Popis realizace poskytování služby

Jedná se o terénní službu. Veškerá komunikace a sociální práce s klienty tak probíhá v lokalitě, v níž klienti sami pobývají. Terénní sociální pracovníci nejprve zmapují prostředí, v němž se klient nachází, a poté, pokud to vyhodnotí jako vhodné, klienta osloví. Klienta pak průběžně kontaktují, hledají s ním řešení situace, v níž se ocitl. Pracují s ním na změně a motivaci, pomáhají při komunikaci s úřady a vyřizováním osobních záležitostí. Zprostředkovávají kontakt na ubytovací zařízení (azylové domy, noclehárny, aj.). Máme pastorační pracovníky a jsme připraveni také poskytnout spirituální a duchovní pomoc.

Naší cílovou skupinou jsou lidé bez domova žijící v provizorních přístřešcích (stanech, chatrčích, krabicových domech), kteří nedocházejí za žádnou ambulantní službou, nekomunikují s úřady a nemají vyřízeny základní dávky.

Cíl služby

Naším hlavním cílem je prostřednictvím intenzivní, individuální terénní sociální práce postupně umožnit zlepšování sociální situace uživatelů. Dalším cílem je monitorování výskytu osob bez domova a jejich zdravotního a psychického stavu, aby bylo možné preventivně zasáhnout v případě podezření na výskyt infekčního onemocnění či závažných psychických poruch a zabránit tak ohrožení většinové společnosti.

Vstup klienta do služby

Klient vstupuje do služby samostatným rozhodnutím. Vzhledem k charakteru služby spočívá vstup klienta do služby převážně v navázání kontaktu, informování o možnostech pomoci a spolupráce na vyřizování osobních záležitostí. Pokud se klient rozhodne k spolupráci na změně a vyžaduje asistenci v jednání s úřady, podepíše souhlas se zpracováním osobních údajů. V případě zájmu, může být s klientem pracováno, jako s anonymním. Z každého setkání/intervence evidovaného klienta je učiněn zápis.

Finanční spoluúčast klienta

Služba je poskytována bez finanční spoluúčasti. Nicméně při nutnosti uhradit např. správní poplatky či cestovné, se snažíme, aby si je klienti hradili sami, anebo příspívali na tyto náklady, dle svých možností.

Kontakty