Mělnické centrum Maltézské pomoci realizuje dvě registrované služby: osobní asistenci a doprovázení dětí s postižením do školských zařízení. Třetí služba, sociálně aktivizační služby pro seniory, byla odregistrována k 31.12.2018. Nadále však naše centrum uskutečňuje dobrovolnický program Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením (akreditovaný MV) v Neratovicích i na Mělníku, pro který však jen těžko získáváme  finanční prostředky.  

Během prvního pololetí došlo k očekávané personální změně, jedna z koordinátorek osobní asistence odešla na začátku března na mateřskou dovolenou. Nástup nové koordinátorky je 1. 7. 2019. Z tohoto důvodu pracujeme v personálním oslabení. Tým osobních asistentek a asistentů/řidičů zůstává téměř neměnný. Pouze k 30.6.2019 skončil jeden z našich asistentů/řidičů, který byl současně i našim jediným osobním asistentem. Od září bude tedy nastupovat nová asistentka – doprovázení dětí tedy bude i nadále personálně zajištěna. V květnu jsme se zúčastnili Sbírky potravin, kde jsme získali cca 400 kg potravin a drogerie. Vše putovalo našim klientům, jak seniorům, tak rodinám, kterým dopravujeme děti do školy.

Aktivně se podílíme na komunitním plánování Města Mělník, spolupracujeme
s odbory sociálních věcí měst, praktickými lékaři, Nemocnicí Mělník, Českým
červeným křížem atd.

OSOBNÍ ASISTENCE

 • Počet aktivních asistentek k 30.06.2019: 20 (+ 2 na mateřské dovolené)
 • Počet aktivních klientů: 41
 • Počet neaktivních klientů: 18
 • Počet hodin přímé péče: 7.688 hod.
 • Počet setkání: 3.644

Co je nového, co řešíme:

 • V první polovině letošního roku evidujeme 24 zájemců o službu, se 17 klienty byla podepsána smlouva (v jednom případě došlo k úmrtí ještě před zahájením služby, ve třech případech nebyla dosud služba zahájena z důvodu hospitalizace).
 • U jedné klientky má k podpisu smlouvy teprve dojít, ostatní zájemci nakonec služby nevyužili.
 • Většinou je potřeba zahájit poskytování osobní asistence v poměrně krátké době, máme-li potřebné personální zajištění, jsme schopni zahájit poskytování cca do tří dnů od prvního kontaktu s žadatelem.
 • Oproti loňskému roku došlo za 1. polovinu roku 2019 k mírnému poklesu hodin  přímé péče. Je to dáno poměrně vysokým počtem hospitalizací a úmrtí stávajících klientů. Zároveň je osobní asistence často pouze přechodným řešením, než je klient přijat do pobytového zařízení.
 • Současně jsme zaznamenali, že Centrum seniorů Mělník rozšířilo poskytování pečovatelských služeb i na víkend. Od začátku roku začala také fungovat další organizace, která poskytuje pečovatelské služby v oblasti Horních Počapel, Cítova a další obcí v okolí Mělníka.
 • Pokud bychom se chtěli více zaměřit na vesnice, kde nejsou dostupné žádné soc. služby (nebo jen v omezené míře), museli bychom disponovat více služebními automobily. V tuto chvíli máme dvě, které právě pro tyto účely využíváme.
 • Snažíme se propagovat naši činnost, abychom byli více v povědomí veřejnosti, neboť službu osobní asistence jiná organizace v Mělníku a okolí neposkytuje.
 • Tým osobních asistentek se stal víceméně stabilní. Naší snahou je, abychom zvyšovali jejich pracovní kvality dalším vzděláváním, individuálními poradami a supervizí.

DOPROVÁZENÍ DĚTÍ S POSTIŽENÍM DO ŠKOLSKÝCH
ZAŘÍZENÍ

Počet aktivních asistentů: 4 + 1 (náhrada za dovolené, nemoci apod.)
Počet aktivních klientů: 37
Počet neaktivních klientů: 1
Počet žadatelů o službu: 6
(na školní rok 2019/2020)
Počet najetých kilometrů za pololetí: 56.065 km

Co řešíme:

 • Na následující školní rok máme již v evidenci zájemců 6 dětí (další pravděpodobně přibydou na začátku školního roku), při okamžité kapacitě 31 dětí, při současném počtu stávajících klientů, můžeme všechny zájemce jen obtížně uspokojit.
 • Hlásí se i děti z obcí, kam časově nezvládáme zajet.
 • Vliv inkluze do škol – některých dětí, které navštěvují speciální školu, se týkají běžné osnovy. Pro nás z toho vyplývá, že děti na různých stupních mají vyučování různě dlouhé. Nekončí ve stejnou dobu. Některé mladší děti naopak nejsou schopny být ve družinách. Dostáváme se pak do situace, že se odpoledne musí děti odvážet nadvakrát.
 • Častá nemocnost některých dětí. V autě je fakticky volno, ale místo takového dítěte nemůžeme obsadit, neboť jsme vázáni smlouvou.
 • Na začátku letošního roku jsme žádali o poskytnutí dotace z Humanitárního fondu Středočeského kraje, a to na nákup nového automobilu pro zajištění služby. 
 • Nejstarší automobil je poměrně poruchový a jeho opravy jsou velice nákladné.
 • Řízení pro nás dopadlo úspěšně, bylo tedy vyhlášeno výběrové řízení na pořízení 8 – 9 místného automobilu. Předpokládané uvedení do provozu je říjnu 2019.
 • Všechny automobily jsou pravidelně servisovány a dbáme na jejich bezpečnost a dobrý technický stav.

POMOC OSAMOCENÝM SENIORŮM A OSOBÁM
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (dobrovolnický program)

Projekt Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením běží v centru Mělník, Maltézské pomoci, o.p.s. již řadu let. Projekt spočívá v tom, že námi odborně vyškolený dobrovolník věnuje zpravidla 1 x týdně hodinu či více svého času někomu, kdo se cítí osamělý, nemá mnoho možností potkávat se na přátelské úrovni s jinými lidmi.
Spolupracujeme s domovem pro seniory – Domov Kněžny Emmy a s Oddělením následné péče Nemocnice Mělník.  S Domovem seniorů Vidim byla spolupráce ukončena, neboť naše jediná dobrovolnice, která byla ochotna překonat strasti dopravní obslužnosti do obce Vidim, se sama potýká se zdravotními problémy.

Domov Kněžny Emmy – domov pro seniory
Pro dobrovolnickou činnost v DKE se podařilo v tomto pololetí získat dvě nové dobrovolnice. Bohužel několik dobrovolníků naopak opustilo náš dobrovolnický tým z důvodu velké pracovní vytíženosti či studijních povinností na vysokých školách. Co se týká našeho dalšího malého projektu – canisterapie, pokračuje pouze jedna dobrovolnice, neboť další dobrovolníci se dál rozhodli už nepokračovat, opět z důvodu velké pracovní vytíženosti. Stejně jako v minulých obdobích, trvají aktivity dobrovolníků i v domě se zvláštním režimem, které je součástí DKE.

Počet dobrovolníků – 8
Frekvence návštěv – 1x týdně – 1x měsíčně
Počet dobrovolnických hodin celkem – 126,5 hod.
Oddělení následné péče – Nemocnice Mělník
Spolupráce byla navázána v loňském roce a dosud se podařilo získat pět
dobrovolnic, které pravidelně dochází za pacienty, kteří jsou zde dlouhodobě
hospitalizováni.
Počet dobrovolníků – 5
Frekvence návštěv – 1x týdně
Počet dobrovolnických hodin celkem – 144 hod.

Dobrovolníci v terénu:
Počet dobrovolníků – 2
Frekvence návštěv – cca 1x týdně – 1x měsíčně
Počet dobrovolnických hodin celkem – 40

Co řešíme:

 • Velkým problémem je především financování dobrovolnického projektu jako celku. Snažíme se náklady minimalizovat, ale např. pojištění dobrovolníků je náklad nezbytně nutný. Z důvodu úspor realizujeme supervizní setkání mělnických i neratovických dobrovolníků dohromady, došlo také ke snížení pracovního úvazku koordinátorky dobrovolníků.
 • Nábor nových a udržení stávajících dobrovolníků.
 • Naší snahou je distribuovat letáky do veřejných prostor v Neratovicích i
  Mělníku. Dobrovolnictví propagujeme i při pravidelných setkáních neformálních pečovatelů v Neratovicích.  V rámci časových možností seznamujeme s naším projektem i prostřednictvím přednášek na středních školách. Dobrovolnické aktivity jsou zveřejňovány zejména prostřednictvím sociálních sítí i v lokálních periodikách.