Cílová skupina

Místo poskytování: Olomouc

 • senioři
 • lidé se zdravotním hendikepem od 18 let
 • lidé pečující o blízkou osobu
 • lidé s duševním onemocněním

Služba podporuje seniory a osoby s postižením z Olomouce a okolí žít aktivním způsobem života, aby mohli co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí domova. Za aktivní účasti klientů, popřípadě ve spolupráci s dalšími osobami a institucemi poskytujeme pomoc při překonávání obtížných situací, podporujeme důstojnost člověka ve stáří a nemoci, snažíme se předcházet a zmírňovat pocit osamocení a rozvíjet společenské kontakty klientů.

Lidé s duševním onemocněním

V roce 2019 jsme se víc začali zaměřovat lidi s duševním onemocněním. Ukázalo se, že psychiatrická péče se věnuje převážně lidem s vážným duševním onemocněním, ostatní cílové skupiny, ačkoliv jsou početně významnější, zůstávají v pozadí. Z hlediska sociálních služeb se dlouhodobě zaměřujeme na klienty s demencí, nyní rozšiřujeme naši cílovou skupinu o lidi trpící úzkostmi a depresemi. Vnímáme nedostatek odpovídajících služeb pro tyto lidi, navíc se situace bude s velkou pravděpodobností dál zhoršovat, a proto se v rámci sociální služby a za jasně stanovených podmínek přijetí do služby chceme takovým klientům věnovat. Cílem služby je zajistit klientovi pocit bezpečného prostředí, toleranci a respektování, nabízení aktivit a podporu v léčbě.

Paní Pavlíně je 74 let a žije sama v bytě. Její manžel již zemřel, děti mají vlastní rodinu a ona trpí pocity osamocení. Se zhoršujícím se zdravotním stavem v důsledku stáří se u paní Pavlíny začaly se objevovat negativní myšlenky, obavy ze samoty, smutek a ztráta motivace dělat různé aktivity, například uklízet, číst si nebo chodit na procházky. Paní Pavlína pociťovala beznaděj a tíseň z návštěvy doktorů a různých vyšetřeních. Všechny úkony byly čím dál náročnější a potřebovala více pomoci. Naše služba Sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením paní Pavlíně poskytla bezpečné prostředí pro sdílení pocitů, snížení osamocení a navázání spolupráce s dalšími organizacemi, které by mohly pomoci paní Pavlíně s jejím duševním zdravím, jinou formou než jen medikací. Také se podařilo nalézt vhodného dobrovolníka, který s klientkou tráví čas 1x týdně a společně se snaží snížit nepříjemné pocity strachu, smutku a nejistoty.

Stáří je náročným obdobím a souvisí s ním mnoho situací, které mohou mít negativní dopad na duševní zdraví člověka, proto je potřeba těmto lidem pomoci. Pokud cítíte pocity strachu, smutku, úzkosti nebo znáte někoho ve svém okolí, kdo by uvítal naši službu, neváhejte se na nás obrátit.


Popis služby

 • Sociálně aktivizační služba má převážně terénní charakter, tzn., že se odehrává v místě, kde klient žije.
 • Služba začíná sociálním šetřením – zájemce o službu je seznámen se všemi podmínkami a možnostmi služby a poskytovatel je seznámen s potřebami zájemce.
 • Při podpisu Smlouvy je zřejmé, že se zúčastněné strany dohodly na společném zájmu a že jsou si vědomy, jakým směrem se bude poskytovaná služba ubírat.
 • Pravidelně společně aktualizujeme nastavení služby, které je klientovi šité na míru a slouží k tomu, aby byly zřetelně vyjádřeny potřeby, přání a očekávání klienta.
 • Po celou dobu platnosti smlouvy je sociální pracovnice s klientem v pravidelném kontaktu.


Cíle služby

Služba usiluje o zkvalitnění života lidem žijícím v Olomouci a okolí. Posláním služby je rozvoj vztahového potenciálu osamocených lidí, podpora při naplňování jejich života zájmovými, vzdělávacími, volnočasovými nebo společenskými aktivitami, pomoc při uplatňování práv a zájmů a při vyřizování osobních záležitostí. To vše s ohledem na psychický a fyzický stav a duchovní potřeby. Služba se snaží o hledání a nabízení dalších možností rozvoje člověka a jeho zájmu o okolí prostřednictvím různorodých aktivit a budováním mezilidských vztahů (rodina, dobrovolnická služba, možnosti v okolí bydliště, apod.).

Hlavním cílem služby je pomoci zprostředkovat osamocenému člověku sociální vztahy a vazby, díky nimž dojde ke zkvalitnění jeho života v jeho přirozeném prostředí a podporovat ho v jeho aktivitách (nových i těch, kterým se věnoval dřív).

Na tento hlavní cíl navazují další dílčí cíle:

 • snaha o zkvalitnění života s důrazem na zapojení do společnosti a vytváření vztahové sítě;
 • dopomoc při sociálním začleňování s ohledem na již existující vztahy a nově vznikající vztahy a pomoc s jejich udržením;
 • podpora při naplňování života klientů zájmovými, vzdělávacími, volnočasovými nebo společenskými aktivitami;
 • podpora samostatnosti a přebírání zodpovědnosti za svůj život;
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí;
 • možnost poradenství a podpora při řešení různých životních situací


Uzavření smlouvy o sociální službu

Před uzavřením Smlouvy o poskytování sociální služby (dále jen Smlouva) je zájemce o službu seznámen se všemi podmínkami a možnostmi služby a poskytovatel je seznámen s potřebami zájemce. Uzavření smlouvy je poslední fází tohoto jednání.

Při podpisu Smlouvy je zřejmé, že se zúčastněné strany dohodly na společném zájmu a že jsou si vědomy, jakým směrem se bude poskytovaná služba ubírat. Smlouva je ochranou obou zúčastněných stran. Změny v této smlouvě lze provést jen písemnou dohodou smluvních stran. Prodloužení Smlouvy na další období se provádí formou číslovaných dodatků.

Smlouva se uzavírá podle § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Podklady pro uzavření smlouvy zpracovává sociální pracovník, připravuje Smlouvu, vede ji v evidenci a je pověřen jejím podepisováním. Sociálního pracovníka může zastoupit vedoucí centra Maltézské pomoci v Olomouci. Na druhé straně Smlouvu svým podpisem stvrzuje buď:

 • žadatel o službu,
 • opatrovník žadatele (pokud je klient částečně omezen ve způsobilosti k právním úkonům),
 • zástupce žadatele (na základě plné moci).
Odmítnutí zájemce

Sociální pracovník může zájemce o službu odmítnout z níže uvedených důvodů:

 • Pokud je zdravotní stav žadatele tak závažný, že by vylučoval možnosti naplnění cílů služby a neumožňoval by zapojení jiného než odborně vzdělaného zdravotnického pracovníka, může sociální pracovník odmítnout uzavření smlouvy.
 • Žadatel nespadá do cílové skupiny.
 • Kapacita služby je naplněna.
 • Žadateli, s nímž byla vypovězena smlouva v době kratší než šest měsíců před touto žádostí o tutéž sociální službu, z důvodu porušení povinností vyplývající ze smlouvy.
Stížnosti

Klient služby nebo jeho rodinný příslušník jsou v pravidelném kontaktu se sociálním pracovníkem a mohou mu kdykoli sdělovat připomínky či stížnosti. Sociální pracovník je řeší podle charakteru stížnosti s klientem. Stížnosti na sociálního pracovníka přijímá vedoucí centra, v případě stížností na vedoucího střediska se obracejte na ředitele celé organizace, případně na nezávislou instituci (Veřejný ochránce práv).

Zásady poskytování služby

Mezi základní východiska a přístupy v poskytování služby patří:

 • Individuální přístup – vše probíhá na základě vzájemné dohody. Našim klientům nic nenutíme a snažíme se nevytvářet si o nich žádné domněnky, soudy ani očekávání. Respektujeme individualitu každého člověka a sdílíme přesvědčení, že každý člověk je jedinečný. Z toho vyplývá také respekt k odlišnostem ve vyznávaných hodnotách, přesvědčeních, potřebách, víře a zvyklostech. Nehodnotíme, nediskriminujeme. Klient aktivně nastavuje své cíle a hledání řešení a může využít naší pomoci.
 • Tolerance a důvěra – vždy se snažíme nacházet řešení klientovi situace společně s ním. Vycházíme přitom z jeho vlastních zkušeností, přesvědčení, hodnot a z jeho vlastního tvořivého potenciálu. Uplatňujeme partnerský přístup, to znamená, že vždy dbáme na vytvoření a zachování bezpečného prostředí (klient nesmí mít strach z porušení mlčenlivosti a znevážení jeho osobnosti a situace)
 • Respekt a zachování lidské důstojnosti – klienty respektujeme v jejich vlastních rozhodnutích, avšak zároveň upozorňujeme na možná rizika vyplývající z těchto rozhodnutí. Respekt k politickým názorům, náboženství, rasové a státní příslušnosti, sexuální orientaci,…
 • Sounáležitost – Klient má možnost využívat pomoci při stanovování svých cílů a jejich dosahování. Je ujišťován, že na svou situaci není sám a má možnost ji s někým sdílet.
 • Mlčenlivost a diskrétnost – nejen budovaná důvěra, ale i obyčejná lidská slušnost nedovolí nikomu, aby cokoli vyřčeného, viděného či vytušeného ohrozil porušením mlčenlivosti či diskrétnosti.
 • Směřování k soběstačnosti – služby jsou poskytovány takovým způsobem, aby nevedly k vytváření závislosti na službě, je kladen důraz na podporu uživatelů, která zvýší míru jejich soběstačnosti v přirozeném prostředí
 • Týmovost – služby poskytujeme na základě týmové práce, vzájemné komunikace, sdílených poznatků a zkušeností.

Důležitou zásadou při uskutečňování služeb je křesťanská láska k bližnímu a křesťanská etika vycházející z činnosti a tradice Řádu maltézských rytířů. Služba respektuje také Etický kodex sociálních pracovníků ČR.


Úhrada za službu

Služba je poskytována zdarma. Případné aktivity klienta jdoucí nad rámec služby budou po dohodě uhrazeny klientem (např. vstupné na kulturní, sportovní a jiné aktivity).

Kontakt

Pokud si nejste jisti, zdali je služba určena právě Vám nebo někomu ve Vašem okolí nebo máte další dotazy, kontaktujte sociální pracovnici Mgr. Lucii Švábovou na telefon 731 619 695 nebo napište na e-mail  [email protected].