Pomáháme lidem bez domova

V terénním programu Pomoc lidem v sociální nouzi pomáháme lidem bez domova v jejich přirozeném prostředí. Podporujeme je při návratu do většinové společnosti a motivujeme k opětovnému využívání vlastních kompetencí k samostatnému zvládání problémů. Podporujeme také klienty, kteří jsou bezprostředně ohroženi ztrátou domova, a tím napomáháme prevenci vzniku bezdomovectví.

Komu je terénní program určen?

Služba je určena lidem bez domova a lidem, kteří jsou ztrátou domova bezprostředně ohroženi. Osobou bez domova se rozumí osoba, která žije na ulici, v provizorních přístřešcích, noclehárnách, ubytovnách, azylových domech nebo jiných prostorách, které nelze považovat za domov. V rámci programu Podpora jednotlivců v bydlení, individuální podpora v bytech pracujeme s klienty v sociálním bydlení.

Službu poskytujeme osobám od 18 let věku.

Scházíme se s klienty v jejich přirozeném prostředí

Služba je poskytována klientům žijícím na území hlavního města Prahy. Službu poskytujeme v přirozeném prostředí klientů. Místo setkání volíme po dohodě s klientem tak, aby vyhovovalo oběma stranám. V praxi to znamená, že si s lidmi bez domova sjednáváme schůzky na veřejně přístupných místech, na úřadech či institucích, v nemocnicích, v azylových domech, na ubytovnách či v improvizovaných obydlích (přístřešky, stany). S klienty se nescházíme v kanceláři programu, slouží pouze jako zázemí pro pracovníky služby.

Kdy službu poskytujeme?

Přímou práci s klienty zajišťujeme ve všední dny zpravidla mezi 9:00 a 15:00 hod. V tomto časovém rozmezí si pracovník plánuje schůzky s klienty.

Máte zájem o službu?

Pokud máte zájem o službu, kontaktujte  naši vedoucí služby. 

Služba je poskytována zdarma. 

lidem bez domova

Naši činnost můžete podpořit zde:

Pomoc lidem bez domova

Cíle služby

 • Orientace v situaci: Pomáháme klientovi zorientovat se ve stávající situaci. Srozumitelně mu vysvětlíme, jaká má práva a povinnosti. 
 • Uschopňování: Motivujeme klienta ve zvyšování jeho vlastních dovedností a schopností. Doprovázíme ho a podporujeme, ale neděláme věci za něj.
 • Vyřízení dávek a dokladů: Spolu s klientem zařídíme potřebné doklady, pomůžeme mu s evidencí na úřadu práce, podáme žádosti, atd.
 • Hledání vhodné formy ubytování: Podporujeme klienta při hledání vhodné a udržitelné formy ubytování. Sepíšeme spolu žádost, doprovodíme klienta na prohlídku, podporujeme ho při zabydlen a při bydlení.
 • Podpora klientů při uplatnění na trhu práce: Pomáháme klientům v získání práce, motivujeme je k opětovnému získání pracovních návyků.
 • Řešení dluhové situace: Mapujeme dluhovou situaci klienta a pomáháme ji řešit, zvyšujeme jeho finanční gramotnost.
 • Psychická podpora: Podporujeme klienta při řešení jeho nepříznivé situace. Ke klientovi přistupujeme s respektem a budujeme s ním dlouhodobý vztah. Nabízíme podporu pastorační pracovnice.


Naše zásady

 • Navázání úzkého vztahu s klientem: Navazujeme intenzivní a převážně dlouhodobou spolupráci s klienty. Mezi klientem a pracovníkem vzniká úzký vztah založený na důvěře, který je klíčový při řešení klientovy zakázky.
 • Diskrétnost: Informace o klientovi nejsou nikde šířeny bez jeho písemného souhlasu. Klienti mohou využívat službu anonymně.
 • Dostupnost: Služba je poskytována klientům v jejich přirozeném prostředí a je co nejvíce časově  přizpůsobena přizpůsobena potřebám klientům.
 • Individuální přístup: Služba je klientovi poskytována individuálně na základě jeho svobodného rozhodnutí, přání a potřeb v intencích platných zákon České republiky a s ohledem na jeho názory, postoje a životní situaci.
 • Uplatnění vůle klienta: Klient má právo rozhodovat o svém životě a o řešení situace, v níž se nachází. Pracovník nesmí jít proti vůli klienta.
 • Nestrannost: Klientům je poskytována služba bez jakékoliv diskriminace (pohlaví, sexuální orientace, identita, rasa, příslušnost k etnické menšině, barva pleti, jazyk, víra, společenské postavení, atd.).


Pomoc lidem bez domov a- slavnostní oběd

Pomáháme lidem bez domova najít domov

V rámci programu Podpora jednotlivců v bydlení, individuální podpora v bytech zajišťujeme ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy a jednotlivými městskými částmi Prahy podporu v sociálním bydlení.

S čím pomáháme?

Pracovník například doprovází klienta při prohlídce bytu, podpisu nájemní smlouvy a zajišťuje s ním vše potřebné, aby se mohl do sociálního bytu nastěhovat. Dále s klientem pracují na tom, aby bylo pravidelně zaplaceno nájemné, a nevznikal tak dluh. Společně s klientem zajišťuje pracovník vybavení bytu. Kontroluje, zda se klient zvládá starat o byt a vychází se sousedy. Poskytuje klientovi oporu v novém prostředí tak, aby se necítil osaměle, podporuje ho ve vytváření sociálních vazeb.

Chcete se dozvědět více? Pusťte si video:

Doplňující informace ke službě

Průběh poskytování služby
Jednání se zájemcem o službu

Pomáháme lidem bez domova v jejich přirozeném prostředí. Veškerá komunikace a sociální práce s lidmi bez domova tak probíhá v lokalitě, v níž sami pobývají. Zájemci nás také mohou kontaktovat telefonicky. Terénní pracovník v tomto případě základně zmapuje situaci, v níž se zájemce nachází, a domluví si s ním osobní setkání. Zde mu předá zbytek informací, ujasní se očekávání a možnosti služby.

Při osobním setkání předá pracovník zájemci srozumitelným způsobem informace o službě a ujišťuje se, že všemu porozuměl. Pracovník dále zjišťuje prvotní motivaci a cíle zájemce o službu. V neposlední řadě zjišťuje, zda spadá do cílové skupiny a zda můžeme poskytnout služby, které zájemce požaduje. Pracovník po sdělení a zjištění všech potřebných informací dává zájemci dostatek času k tomu, aby si rozmyslel, zda chce uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby. Pokud klient spadá do cílové skupiny, jeho zakázka odpovídá činnosti služby a máme dostatečnou kapacitu, může vstoupit do služby. Je-li možné řešit zakázku klienta okamžitě nebo se zájemce nechce stát klientem služby, může mu pracovník jednorázově poskytnout anonymní sociální poradenství.

Uzavření ústní smlouvy a individuální plánování

Smlouva je se všemi klienty uzavírána ústní formou, a to na dobu neurčitou. Poté, co je klient seznámen se všemi náležitostmi uzavření smlouvy, vyplní spolu s pracovníkem služby Vstupní dotazník. V dotazníku vyplní klient základní údaje nezbytné k poskytnutí služby (jméno a příjmení, datum narození, kontakt – pokud je k dispozici, oblast, kde se zdržuje). Pomoc lidem bez domova může být anonymní, pokud si to přejí. Klient je v tomto případě veden v anonymní evidenci. Součástí dotazníku je individuální plán, který pracovník sestaví spolu s klientem. Sestavením individuálního plánu je zároveň stanoven osobní cíl, k jehož naplnění bude směřovat poskytnutí služby. Z popisu sociální situace si pracovník znovu ověří, že klient spadá do cílové skupiny a že je jeho zakázka v souladu s námi poskytovanými službami.

Individuální plánování slouží k tomu, aby byly zřetelně vyjádřeny a popsány potřeby, přání a očekávání klienta. Jsou v něm formulovány cíle, jichž chce klient ve spolupráci s poskytovatelem služby dosáhnout, tak, aby poskytování služby směřovalo k řešení jeho nepříznivé životní situace. Klient je hlavním aktérem individuálního plánování a aktivně se na něm podílí. Přichází s vlastní zakázkou a pracovník mu pomáhá ji formulovat. Individuální plán je průběžně revidován tak, aby klient i pracovník věděli, zda se neodklonili od plánovaného cíle či zda nevyvstává potřeba jiného či dalšího cíle.

Důvody pro neposkytnutí služby
 • Poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce o službu žádá;
 • poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu pro poskytnutí služby;
 • zájemce o službu nespadá do okruhu osob, pro které je služba určena;
 • zdravotní stav zájemce vyžaduje taková opatření, která osobní asistence není schopna zajistit (např. je nutné umístění do pobytového zařízení či hospitalizace);
 • zájemci byla v době kratší než 6 měsíců vypovězena smlouva o poskytování osobní asistence z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Zájemcům vždy poskytujeme základní sociální poradenství. Spolu s odmítnutím zájemce o službu předává pracovník zájemci kontakt na návaznou službu, která by mu mohla pomoci.

Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování služby

Připomínky, podněty či stížnosti mohou podávat všichni zúčastnění. Klient má právo si vybrat pro řešení stížnosti jím zvoleného prostředníka. O možnosti podávání stížnosti je klient informován při uzavírání smlouvy terénním pracovníkem. Poskytovatel je povinen reagovat na každou stížnost (tedy i anonymní). Stížnost je řešena bezodkladně, nejdéle však do 30 dní od data obdržení stížnosti.