Osobní asistence

Pro první pololetí byl typický nedostatek pracovníků v přímé péči. V souvislosti s tím se prodlužují čekací doby na zahájení asistence. Zároveň máme velký organizační problém, když stávající asistentky onemocní anebo čerpají dovolenou. Všechny tyto faktory způsobují zvýšenou psychickou zátěž pro koordinátory osobní asistence.

V tomto roce jsme také zaznamenali zvýšený zájem o 24 hodinové asistence – za prvních 5 měsíců jsme měli 3 požadavky, z toho dva jsme byli schopni personálně pokrýt. Ačkoli i zde se pohybujeme na hraně zajištění a výpadek více, jak jedné asistentky by znamenal takřka neřešitelný problém při zajištění péče.

Přibývá klientů s výrazně sníženou soběstačností, kteří tudíž potřebují náročnější péči. Zde narážíme na nepřipravenost některých kolegyň, ačkoli mají kurzy a pracují v oboru několik let. Řešíme proto interní vzdělávání zaměřené na práci s ležícími klienty, abychom tento nedostatek eliminovali.

V květnu jsme přijali čtvrtou koordinátorku osobní asistence, takže budeme plně připraveni 

na předpokládaný zářijový nárůst. V září, po prázdninách, by měl nastat opět vyšší zájem o práci
a budeme tak moci přijmout klienty, kteří v této chvíli čekají. Od 1.7. proběhne navýšení platů pro pracovníky v sociálních službách. Navýšení mezd by mohlo pomoci snížit fluktuaci zaměstnanců a zároveň k nám přivést více zájemců o práci.

Systém elektronických karet klienta je již zaběhlý a všichni s ním umějí pracovat. Chyby a narušení systému, které probíhalo v minulém roce, již pominulo.

V následujících měsících budeme řešit systém plánování služeb, který by byl jednotný a využitelný pro všechna centra. Vzhledem k počtu proměnných při plánování zřejmě nenalezneme systém, který by nám zajistil všechny logistické úkony koordinátora. Proto budeme hledat variantu, která bude uživatelsky jednoduchá a usnadní práci alespoň v některých oblastech.

Byly revidovány standardy kvality a došlo k sjednocení duplicit do jednoho dokumentu.

 

 

Počet hodin přímé péče ( 1-5): 13 910

Počet klientů celkem: 90

Počet evidovaných zájemců o službu: 14

Počet klientů aktuálně: 61

Počet asistentek: 43

 

 

 

Pomoc lidem v sociální nouzi

Od začátku roku 2017 spolupracuje s Potravinovou bankou Praha, se kterou se podílíme na distribuci potravin potřebným (pod záštitou MPSV). Při této činnosti se nezaměřujeme pouze na samotné rozdávání, ale snažíme se i identifikovat problémy, které klienty přivedly do současné nouze a řešíme je s nimi. Tímto tedy nedochází pouze k rozdávání věcí, ale rovnou se snažíme předcházet nejkrizovějším situacím a řešit již nastalou situaci. Získané potraviny také používáme pro snazší navázání kontaktu s novými klienty, stále však dáváme důraz na reálné řešení jejich situace. Klienti tedy vědí, že nedostávají tuto pomoc automaticky. Takovéto nastavení nám umožňuje poskytnuté potraviny použít v kritických situacích, aniž bychom snižovali sociální kompetence klientů a rozvíjeli jejich závislost na sociálních službách.

Z další přímé materiální pomoci pracovníci programu mezi svými známými uspořádali sbírku spacích pytlů a starých, ale použitelných telefonů. Tyto dary distribuujeme mezi klienty, kteří si je nemohou opatřit jiným způsobem.

S touto problematikou úzce souvisí snaha vést klienty k tomu, aby byli schopni své potřeby uspokojovat ze svých příjmů. Součástí sociální práce je pomoc při hledání zaměstnání a to jak krátkodobého, tak i dlouhodobého charakteru. Navázali jsme spolupráci se sociální firmou SP Černý most, která nabízí možnost pracovního začlenění a vedeme i dlouhodobou diskuzi s ostatními účastníky komunitního plánování na Praze 10, co se zaměstnávání osob z řad našich klientů týče.  Z těchto důvodů jsme se zúčastnili oficiálního jednání o Zaměstnávání osob v nepříznivé sociální situaci, které proběhlo pod taktovkou sociálního odboru a úřadu práce Prahy 10.

V rámci HM Prahy jsme prováděli depistáže na Praze 1, 5, a 10. Pro usnadnění prvního kontaktu používali ve velmi omezené míře přímé potravinové pomoci.  Svá zjištění pak prezentují na komunitních plánováních Prah 5 a 10. Zde upozorňujeme na potřeby a situace našich klientů a spolu s ostatními partnery v sociální sféře se snažíme na tyto potřeby reagovat a hledat řešení.

Začátkem roku pracovníci programu, ve spolupráci s vedením pražského centra, pracovali na přesnější identifikaci toho, co se dá u klientů programu považovat za úspěch a úspěch a jak jej vykazovat. Došlo tak k úpravám předešlého výčtu úspěchu.

V rámci snahy o získávání co nejvyšší odborné způsobilosti jsou pracovníci pod pravidelnou 

a dlouhodobou supervizí, jež hojně využívají ke zlepšení komunikace mezi sebou i pro kvalitnější přímou práci s klienty.

Probíhá příprava elektronických karet klientů. Předpokládaný ostrý režim fungování je od ledna 2018.

 

 

Počet klientů: 58

Počet kontaktů: 2 795

 

 

 

 

Dobrovolnický projekt „Adopce seniorů“

Dobrovolnický projekt kontinuálně a stabilně funguje. Docházíme především za klienty domů, ale máme navázanou spolupráci s třemi domovy pro seniory, kam také naši dobrovolníci docházejí. DS Ďáblice, DS Slunné stáří na Střížkově a DS Habrová na Praze 3. Proběhla dvě školení nových dobrovolníků.

 

Aktivity pro dobrovolníky leden-červen 2017:

 

  • V dubnu a v červnu jsme uspořádali 4 supervize, kterých se zúčastnilo celkem 45

dobrovolníků.

  • Ve čtvrtek 22. června se 13 našich dobrovolníků zúčastnilo oslav 15 let Maltézské

pomoci v zahradě Velkopřevorského paláce.

  • V úterý 27. června se 8 dobrovolníků zúčastnilo oslav svátku sv. Jana – mše a

následné recepce.

 

 

 

Počet dobrovolníků: 52 (38 žen, 14 mužů)

Z toho počet nových dobrovolníků: 11

Počet dobrovolnických hodin: 1844

Počet schůzek: 1034

Počet klientů:  50 (38 žen, 12 mužů)

 

 

 

V Praze, dne: 29. 6. 2017

Mgr. Theo Šimko

vedoucí centra Praha a Žatec