Dobrovolnická pomoc v rodinách

Pomoc dobrovolníků je nedílnou součástí efektivní pomoci v řadě rodin, s nimiž Maltézská pomoc spolupracuje v rámci Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Doprovázení pěstounských rodin. 

Smyslem dobrovolnictví v tomto programu je rozvíjet děti při pravidelném setkávání, pomoci jim navázat bezpečný a obohacující přátelský vztah, skrze kterou mohou děti lépe poznat své silné stránky, vlastní hodnotu i získat inspiraci pro rozmanité trávení volného času. Dobrovolník se tak může stát pro dítě blízkým kamarádem, ve kterém může dítě nalézt oporu.

Náplň dobrovolnické služby i její intenzita je závislá na časových možnostech a potřebách rodiny, stejně tak jako dobrovolník. Dobrovolník může pomoci s trávením volného času, rozvojem konkrétních dovedností dítěte, doučováním, doprovázením do kroužků apod. Aktivity by měly podporovat co nejlepší vývoj dítěte a vést k prevenci vzniku sociálně patologických jevů. Dobrovolník tráví s daným dítětem obvykle 1–2 hodiny týdně, dochází do konkrétní domácnosti, nebo se s dítětem setkává v prostorách Maltézské pomoci.

Dobrovolnická pomoc v zařízení pro děti

Olomoucké centrum Maltézské pomoci dlouhodobě spolupracuje s   Centrem Ostrůvek Olomouc, kam vysílá své dobrovolníky.

Dobrovolnictví v Centru Ostrůvek má dvě roviny:

  1. První rovinou je individuální činnost s konkrétním dítětem. Dobrovolník se stává tetou popř. strýcem pro jedno dítě, které pravidelně (každý týden) navštěvuje, tráví s ním 1–2 hodiny času a pomáhá s jeho osobnostním rozvojem. Mezi dobrovolníkem a dítětem vzniká pro dítě bezpečná citová vazba, která má zásadní vliv na jeho vývoj. Pro tento typ dobrovolnické činnosti je velmi důležité aktivní zapojení dobrovolníka, vymezení času pro docházku do zařízení a její pravidelnost a dlouhodobost. Pokud dobrovolník dochází za dítětem nepravidelně, s velkými časovými prodlevami, může dojít k opakovanému zklamání dítěte a ohrožení budování jeho citové vazby vůči lidem, což může zanechat na dítěti následky na celý život (tzv. poruchu attachmentu). 
  2. Druhá rovina dobrovolnictví v tomto programu spočívá v obohacení odlehčovacích pobytů pro děti a mladé dospělé ve věku 0 – 26 let, kteří v zařízení setrvávají na přibližně dvoutýdenních pobytech v průběhu celého roku. Úkolem dobrovolníka, který navštěvuje centrum pravidelně v konkrétní den v týdnu, je připravit aktivity pro jednotlivce, či menší skupinku dětí a mladých, kteří v zařízení aktuálně pobývají. Může se tak věnovat dětem a mladým s kombinovaným postižení, autismem, dětskou mozkovou obrnou aj. Pro tuto dobrovolnickou činnost je třeba, aby dobrovolník do centra docházel pravidelně a rád přijímal výzvy i rozmanitost aktuální skladby přítomných klientů. Zmíněná dobrovolnická činnost je vhodná především pro ty, kteří mají zkušenosti s dětmi se zdravotním či mentálním postižením, nebo se této skupině věnují při studiu.

Dobrovolnické programy neslouží k seznámení a navázání kontaktu potencionálního žadatele o náhradní rodinnou péči s dítětem. V případě Vašeho zájmu o náhradní rodinnou péči se prosím obraťte na obecní úřad s rozšířenou působností dle vašeho trvalého bydliště.

Dětský domov Šance

Olomoucké centrum Maltézské pomoci nově započalo také spolupráci s Dětským domovem Šance Olomouc, kam vysílá své dobrovolníky ke konkrétním dětem. I v tomto zařízení se dobrovolník stává blízkou tetou či strýcem, starším kamarádem pro konkrétní dítě, které pravidelně a douhodobě navštěvuje. Buduje s ním tak postupně pozitivní a bezpečný vztah, který je nesmírně důležitý pro děti v ústavní výchově. Dobrovolník se s dítětem zaměřuje na aktivity, které má rádo, jako např. sport, společenské hry, procházky, sdílení, tvoření aj.

Staňte se dobrovolníkem

Pomoc dobrovolníků, neboli těch, kdo si volí dobro, je velmi důležitou součástí lidských životů, vzájemně obohacujícím posláním, které s sebou přináší řadu rozmanitých, krásných, ale i náročných okamžiků. Z tohoto důvodu se snažíme našim dobrovolníkům věnovat maximální péči. S každým dobrovolníkem spolupracuje jeho koordinátor, sociální pracovník rodiny. Jeho úkolem je být pro dobrovolníka stěžejní osobou, průvodcem, školitelem, poradcem i podpůrcem.

Pro dobrovolníky realizujeme úvodní vzdělávací kurz, pravidelné vzdělávací semináře, supervize. Dvakrát do roka pořádáme rovněž teambuildingovou akci pro dobrovolníky ze všech dobrovolnických programů olomouckého centra Maltézské pomoci. Dobrovolnický program je akreditovaný, na konci dobrovolnické činnosti obdrží dobrovolníci osvědčení.

Kontakt

V případě bližších informací či Vašeho zájmu o zapojení se do dobrovolnického programu nás prosím kontaktujte, velmi rádi uvítáme vaši pomoc.