Pomáháme seniorům a osobám se zdravotním postižením

Osobní asistence je terénní placená sociální služba poskytovaná 7 dní v týdnu, 24 hod. denně, na celém území Olomouce, po domluvě i v jejím okolí. Osobní asistentky a asistenti jsou proškoleni pomáhat s úctou a laskavostí klientům v oblastech, ve kterých potřebují pomoc druhé osoby. Posláním služby je umožnit klientům se sníženou soběstačností setrvat v jejich přirozeném prostředí a pomoci jim s činnostmi, které nemohou vykonávat samostatně. Osobní asistenci nabídla poprvé Maltézská pomoc v roce 2010. Jedná se o registrovanou službu dle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách.

Jak požádat o službu

 • PO–PÁ: 8:00–15:30 hod (dle telefonické domluvy i jindy)
 • Kontaktní dny pro osobní návštěvu: PO a ST: 09:00–17:00 (dle telefonické domluvy i jindy)

Provozní doba kanceláře  kontakty

Pro koho je služba určena

Cílová skupina klientů:

 • Senioři
 • Osoby s chronickým onemocněním
 • Osoby s mentálním postižením
 • Osoby s tělesným postižením
 • Osoby se zdravotním postižením

Věková kategorie klientů:

 • Děti předškolního věku (1-6 let)
 • Mladší děti (7-10 let)
 • Starší děti (11-15 let)
 • Dorost (16-18 let)
 • Mladí dospělí (19-26)
 • Dospělí (27 -64 let)
 • Mladší senioři (65-80 let)
 • Starší senioři (nad 80 let)

Maximální kapacita klientů:

 • denní 70 klientů
 • okamžitá 25 klientů
osobní asistence

Co poskytujeme za služby

V rámci služby jsou poskytovány základní činnosti dle § 39 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění:

 • pomoc při pohybu a přesunech
 • pomoc s přípravou a podáním stravy
 • pomoc s osobní hygienou
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (procházky doprovody na nákup, za kulturou, na návštěvy), 
 • podpora k aktivitě formou sociálně aktivizační a terapeutické činnosti (rozvíjení paměti, povídání a naslouchání, hraní společenských her a jiných činností vedoucí k rozvoji kognitivních schopností a sebedůvěry)
 • doprovod na úřad, pomoc s vyřízením příspěvku na péči 
 • poskytování základního sociálního poradenství.

Kompletní popis všech základních činností ve službě.

Úhrada za službu

Služba je poskytovaná za úhradu a klient se na službě finančně podílí. Cena za službu je účtována dle platného ceníku služby . Finanční spoluúčast klienta na službě se vypočítává na základě počtu skutečně odebraných hodin služby.

Osobní asistence není zdravotní služba a nelze ji zaplatit ze zdravotního pojištění. Lze na ni ale čerpat příspěvek na péči. Podle míry soběstačnosti klienta může být přiznán příspěvek v rozmezí 880Kč až 19 200Kč. Rádi vám s vyřízením pomůžeme. 

Osobní asistence vhodně doplňuje péči rodiny nebo domácí ošetřovatelské či hospicové péče nebo pečovatelské služby.

„Pomáháme s úctou a laskavostí.“

Ceník služby

Základní činnosti při poskytování osobní asistence se řídí zákonem 108/2006 Sb. a vyhláškou 505/2006 Sb. v aktuálním znění. Úhrada se vztahuje na pravidelnou a jednorázovou asistenci a je vyjádřena hodinovou sazbou.

Úhrada za poskytování osobní asistence se vždy účtuje podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění základních činností. Pokud poskytování služby netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Cena za osobní asistenci ……………………………………………….155 Kč/hod. (platné od 1. 5. 2023)

Při čerpání služby Osobní asistence od Maltézské pomoci a jiných poskytovatelů v souhrnu 80 hodin a více za jeden měsíc bude cena za daný měsíc snížena na 135 Kč/hod.

Podmínkou ke stanovení nižší sazby bude v naší službě čestné prohlášení klienta v každém měsíčním výkazu. Sníženou sazbu není možné nárokovat zpětně.

Pokud je osobní asistent v roli průvodce, klient hradí osobnímu asistentovi vstupné v plné výši. Pokud osobní asistent doprovází klienta mimo obec, kde je služba poskytována, klient hradí osobnímu asistentovi jízdné v plné výši.

Poslání osobní asistence

Posláním služby je umožnit klientům se sníženou soběstačností setrvat v jejich přirozeném prostředí a pomoci jim s činnostmi, které nemohou vykonávat samostatně.

Cíle služby
 • umožnit klientovi žít v přirozeném prostředí 
 • pomoci klientovi při zajištění běžných každodenních činností, které by člověk dělal sám, v případě, že by mu v tom nebránila snížená soběstačnost nebo vysoký věk,
 • podpořit rozvíjení nebo zachování schopností a dovedností klienta,
 • poskytovat službu, se kterou budou klienti spokojeni a naplňovat heslo „ pomáháme s úctou a laskavostí“.


Zásady osobní asistence
 • podpora – podporujeme klienty v jejich přání zůstat doma, co nejdéle je to reálné a možné. Podporujeme klienty v udržení či zlepšení samostatnosti – asistenti klientům pomáhají vykonávat ty činnosti, které by vykonávali sami, kdyby mohli
 • dostupnost – služba je poskytována v domácnosti klientů. Poskytujeme služby 24 hodin denně
 • odbornost – služba je poskytována proškolenými zaměstnanci, kteří si dále prohlubují svoje znalosti v rámci dalšího vzdělávání
 • pružnost – snažíme se zajistit službu v nejkratší reálné době od jejího objednání; měníme rozsah na základě žádosti klientů
 • rovný přístup – služby jsou poskytovány klientům bez ohledu na náboženské vyznání, rasu, politické přesvědčení, národnost, pohlaví či obtížnost asistence
 • respekt ke klientovi – dodržujeme práva klientů, zachováváme lidskou důstojnost, naplňujeme individuální potřeby

Jak probíhá jednání se zájemcem

Naši sociální pracovníci seznámí zájemce s nabídkou, možnostmi a podmínkami poskytované služby a dále zjistí, co konkrétně od služby zájemce očekává a zda mu poskytnutí služby může pomoci při řešení nepříznivé sociální situace.

Jednání se zájemcem o službu probíhá vždy formou, která je zájemci srozumitelná a pochopitelná a zohledňuje jeho individuální potřeby.

Pokud se zájemce rozhodne pro spolupráci, je domluvena osobní schůzka v místě jeho bydliště a v případě vzájemného souhlasu podepsána smlouva. Pokud má služba plnou kapacitu, je zájemci nabídnuto zařazení do pořadníku.

Podpis smlouvy probíhá vždy osobně se zájemcem o službu, nikoli jen s rodinnými příslušníky. Pokud má zájemce potíže s porozuměním, požadujeme přizvání třetí osoby, která je zplnomocněna k jednání a podepisování dokumentů.

Naši osobní asistenti

Službu vykonávají odborně vyškolení pracovníci, osobní asistenti, kteří ke klientovi docházejí dle předem domluveného harmonogramu služeb. U klienta se zpravidla střídají dva i více asistentů (podle počtu objednaných hodin), aby byli v případě nouzové situace zastupitelní. Hlavním záměrem je, aby tým asistentů zůstal u daného klienta co nejvíce stabilní. Osobní asistenti jsou v pravidelném kontaktu s koordinátory, společně řeší průběh služby u klientů a spolupracují na kvalitě poskytované podpory. Asistenti jsou podporování v dalším vzdělávání a pravidelně supervidováni.

Jedinečnost našich osobních asistentů

Naši osobní asistenti s vámi pracují s úctou, respektují vaše soukormí, nezasahují do vašeho soukromého života, svobody myšlení a náboženského vyznání, do vašich zvyklostí. Oslovují vás tak, jak si přejete, vždy ale vykají, jsou diskrétní při intimních úkonech, jsou ohleduplní a vstřícní, nepřijímají žádné peněžité dary a dodržují mlčenlivost.

Naši osobní asistenti vás podporují v činnostech, které sami nezvládnete, nevykonávají je však za vás, a tím vám pomáhají zachovat vaše schopnosti nebo rozvíjet nové. Jedná se o pomoc s hygienou, stravováním, péčí o domácnost, předcházení pocitů samoty nasloucháním, doprovod na nákup či běžné pochůzky nebo podporu soběstačnosti vhodnými aktivizačními technikami. Z naší zkušenosti víme, že služba osobní asistence je spíše časově delší, nestačí pouze proběhnout domácností a rychle udělat vše potřebné, ale naším záměrem je navázat s našimi klienty vztah, mít čas si popovídat. V klidu a pečlivě udělat objednané činnosti a především zapojit klienta. 

Naši osobní asistenti vás podpoří, když se nemůžete dobře pohybovat nebo se již v prostředí neorientujete. Je ale potřeba, aby jste pro ně zajistili vhodné kompenzační pomůcky (zvedáky, polohovací postel, inkontinenční pomůcky). Dokáží pracovat s vaším invalidním vozíkem i zajistit osobní hygienu na lůžku, dokáží vám být oporou na procházce nebo vás doprovodit na kulturní akci či na drobný nákup.

Doplňující informace ke službě

Průběh poskytování služby osobní asistence

Služba je poskytována na základě Smlouvy o poskytování osobní asistence uzavřené mezi klientem a poskytovatelem služby. Ve smlouvě je klient seznámen s obecnými pravidly poskytování služby, jako je místo poskytování služby, způsob úhrady, informace o základních činnostech, dále smlouva vymezuje práva a povinnosti zúčastněných stran. Smlouva je klientem na znamení souhlasu vždy podepsána, ukládá se do složky klienta a jedno provedení obdrží klient.

Konkretizace rozsahu poskytovaných činností je uvedena v Individuálním plánu péče klienta (dále IPP). IPP slouží ke konkretizaci individuálních potřeb klienta a podrobněji popisuje vlastní možnosti klienta a dohodnutou podporu ze strany poskytovatele. IPP je přiložen k této smlouvě buď rovnou při podpisu smlouvy, nebo je s využitím adaptačního období (max. 2 měsíce) po vzájemném odsouhlasení ke smlouvě přiložen dodatečně a je průběžně aktualizován. IPP je klientem na znamení souhlasu vždy podepsán, ukládá se do složky klienta a jedno provedení obdrží klient.

Sociální pracovník poskytuje klientovi sociální poradenství a pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,společně s klientem sestavuje IPP a odpovídá za jeho aktualizování a naplňování, vytváří harmonogramy služeb, pečuje o tým asistentů, spolupracuje na zkvalitnění a rozvoji služby. Z důvodu zvyšování kvality poskytování služeb průběžně zjišťují spokojenost se službou, koncem kalendářního roku provádí celkové roční zhodnocení poskytované služby, jehož součástí je i předání dotazníku spokojenosti.

Osobní asistent realizuje objednanou sociální službu v souladu s dohodou sjednanou v IPP a podle předem vytvořeného harmonogramu služeb, spolupracuje se sociálním pracovníkem při naplňování, změnách a hodnocení IPP. Klíčový osobní asistent je sociálním pracovníkem u daného klienta vybrán jako nejvhodnější a realizovanou péči eviduje do karty klienta.

Provedená asistence se zapisuje do Výkazu služby osobní asistence, kam asistent po skončení služby zapíše délku trvání a provedené činnosti, které u klienta dle IPP vykonal. Na konci měsíce výkaz předloží klientovi (zplnomocněné osobě) ke kontrole a ten svým podpisem stvrdí, že vše bylo provedeno v uvedeném rozsahu a výkaz předá sociálnímu pracovníkovi, který jej zkontroluje. Výkaz pak slouží jako podklad k vyúčtování služby.

Důvody pro neposkytnutí služby
 • poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce o službu žádá – v tomto případě je žadateli nabídnuto základní sociální poradenství, při němž je mu doporučeno vhodné zařízení nebo organizace
 • poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu pro poskytnutí služby – je nabídnuto zařazení do evidence zájemců 
 • zájemce o službu nespadá do okruhu osob, pro které je služba určena
 • onemocnění zájemce vyžaduje taková opatření, která osobní asistence není schopna zajistit (je nutné pobytové zařízení, hospitalizace)
 • zájemci byla v době kratší než 6 měsíců vypovězena smlouva o poskytování osobní asistence z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy
Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování služby

Připomínky, podněty či stížnosti mohou podávat všichni zúčastnění. Klient má právo si vybrat pro řešení stížnosti jím zvoleného prostředníka. O možnosti podávání stížnosti je klient informován při podepisování smlouvy koordinátorem osobní asistence. Poskytovatel je povinen reagovat na každou stížnost (tedy i anonymní). Stížnost je řešena bezodkladně, nejdéle však do 30 dní od data obdržení stížnosti. Vyřízení stížnosti je vyhotoveno písemně a předáno/doručeno stěžovateli.

Osobní asistence je podporována z dotací Olomouckého kraje a Magistrátu města Olomouce. Zdárně se rozvíjí i díky sponzorům a dárcům.