Osobní asistence

Podporujeme seniory se sníženou soběstačností v jejich oprávněném a přirozeném přání zůstat v jejich domovech, jak nejdéle je to možné. Principem našich služeb je poskytnutí profesionální a zároveň laskavé péče v domácím prostředí. Bez služeb osobní asistence by senior se sníženou soběstačností v mnoha případech musel trvale žít v ústavním zařízení. Osobní asistent poskytuje podporu a pomoc klientovi v těch činnostech, které by klient zvládl sám, kdyby mohl.

V Maltézské pomoci usilujeme o to, aby ke klientovi docházela dlouhodobě jedna a tatáž asistentka, případně stabilní tým asistentek (pochopitelně s výjimkou nemoci či dovolené). Tento princip považujeme za zcela zásadní pro kvalitně poskytnutou službu a chceme se jím řídit i nadále.

První pololetí tohoto roku bylo ovlivněno dlouhodobým nedostatkem pracovníků v přímé péči, a to především z finančních důvodů. V Praze, kde je průměrná mzda zhruba o 20 % vyšší než v ostatních městech (a s ní samozřejmě i životní náklady), je obzvláště těžké poskytnout osobním asistentkám adekvátní ohodnocení za jejich náročnou práci. V centru pracuje 42 osobních asistentek a 2 osobní asistenti.  Koordinaci služeb a sociální práci zajišťují 4 koodinátorky osobní asistentce. V našem týmu jsme na začátku roku přivítali novou kolegyni, která nastoupila na pozici administrativní pracovnice. Vznik pozice je reakcí na zvyšující se administrativní náročnost služby.

V posledních měsících jsme výrazně zlepšili plánování služeb u klientů. V tom nám pomohly především nové elektronické rozpisy práce, které koordinátorky používají v každodenní práci. Zintenzivněli jsme také spolupráci koordinátorek asistence. Celkem jsme zajistili péči u 86 klientů, a to v rozsahu 16 509 hodin.

Kromě efektivnější koordinace služby se věnujeme také zvyšování její kvality. Koordinátorky navštěvují častěji klienty u nich doma a vždy, když je to potřebné, doprovázejí asistentku na její první asistenci. U nových asistentek jsme zavedli povinné setkání s koordinátorkou služby, jehož smyslem je „doškolení“ asistentky – koordinátorka s asistentkou při něm reflektují zavedení metodiky z úvodního školení do praxe. Kromě hodnocení ze strany klientů, jež je samozřejmostí, jsme také obnovili pravidelné roční hodnocení služby ze strany zaměstnanců. Na přelomu roku asistentky hodnotily spokojenost s prací v Maltézské pomoci, na obecné rovině, ale i v jednotlivých oblastech jejich práce (práce s koordinátorkami, vzdělávání, supervize apod.). Hodnocení proběhlo nově v elektronické podobě prostřednictvím Formulářů Google. Obdobnou možnost měli také kmenoví zaměstnanci, a to formou osobního setkání s vedoucí centra v rámci ročního hodnocení.

Všechny asistentky absolvovaly v první polovině roku kurz první pomoci. Přání a potřebu zajistit právě tento kurz vzešlo z ročního hodnocení. I díky tomu nebylo školení pouze splněním povinného vzdělávání a od asistentek jsme dostali velmi pozitivní zpětnou vazbu.

Nadále spolupracujeme s městskými částmi, především pak s Prahou 6 a 10. V tomto roce jsme navázali výraznější spolupráci s Prahou 4, 5 a 7. Na Praze 5 se nově účastníme komunitního plánování.

Terénní program „Pomoc lidem v sociální nouzi“

Poskytujeme pomoc lidem ve stavu sociální nouze v jejich přirozeném prostředí na území města Prahy. Pomáháme klientům znovu získat kompetence k tomu, aby mohli opět samostatně zvládat problémy, podporujeme je v návratu do většinové společnosti. Naším cílem je poskytnout osobám bez domova a dalším osobám v sociální nouzi pomoc podporu a pomoci jim nalézt řešení jejich nepříznivé životní situace, a to obzvláště v případech, které byly na základě platné legislativy a s ohledem na specifika cílové skupiny vyhodnoceny jako obtížně řešitelné.

V tomto projektu jsme se dlouhodobě potýkali s nedostatkem terénních pracovníků. Důvodů tohoto stavu je několik: téměř úplná zaměstnanost, celkově nižší mzda v sociální sféře a specifičnost práce s lidmi bez domova, o kterou příliš absolventů sociální práce nemá zájem. Situaci se nám ovšem podařilo vyřešit a všechny naše úvazky jsou v tuto chvíli zaplněny.

Nově jsme navázali spolupráci s Magistrátem HMP na projektu, jehož cílem je přidělit sociální byty naší cílové skupině, tedy lidem bez domova. V průběhu tohoto pololetí jsme ve spolupráci s bytovým odborem MHMP a Platformou pro sociální bydlení zajistili třem našim klientům magistrátní byt. Jedná se o klienty, kteří jsou dlouhodobě (minimálně 15 let) bez přístřeší. Zajištění bytů považujeme za velký úspěch. V této souvislosti je plánováno rozšíření služby o jeden úvazek pracovníka, jenž zajistí sociální práci s klienty v sociálním bydlení. 

Pracovníci Programu se nyní zaměřují především na hledání vhodného bydlení pro klienty. Prokazuje se totiž, že stálé, udržitelné a bezpečné bydlení pomáhá lidem v dlouhodobé nepříznivé situaci v řešení dalších problémů (např. závislosti, dluhy, apod.). Aktivně proto nadále spolupracujeme s Platformou pro sociální bydlení. V rámci spolupráce jsme v únoru hostili jedno z pravidelných setkání Platformy v sídle pražského centra Maltézské pomoci.

Stále pokračuje spolupráce s potravinovou bankou. Od května se znovu rozběhl projekt Pompo, který poskytuje potraviny a materiální pomoc nejchudším lidem. Tato pomoc je poskytována v souladu se sociální službou nebo ve spolupráci s jinými institucemi (např. úřad práce) tak, aby se klienti nestali závislými na této pomoci, ale naopak dokázali řešit svoji nepříznivou sociální situaci z jiných zdrojů. V květnu jsme se spolu s našimi dobrovolníky zúčastnili Potravinové sbírky.

Nadále spolupracujeme s ÚMČ Prahy 10 a Úřadem práce Prahy 10, kde máme nejvíce klientů. Spolupracujeme s nimi nejen na vyřízení dávek hmotné nouze a státní sociální podpory, ale také na celkovém řešení klientovy situace. Spolupracujeme na hledání vhodného bydlení, zajištění návazných služeb či lékařů. Ve spolupráci se sociálními kurátory jsme pořádali případovou konferenci.

Každou středu jsou pracovníci přítomni při podávání polévek pro lidi bez domova u Pražského Jezulátka, kterou připravuje řád Karmelitánů. Pracovníci zde poskytují potřebným sociální poradenství. Je to také místo, o kterém klienti či zájemci o službu vědí, že tam vždy jeden z pracovníků bude, a v případě, že nemohou zavolat, si tam mohou sjednat schůzku.

Vzhledem k příliš vysokým nákladům na stávající kancelář ve Slovinské, se od 1. 8. 2019 projekt přesouvá do nových prostor ve Vršovicích.

Oproti minulému roku se snížil počet klientů ve prospěch dlouhodobější spolupráce s jedním klientem a intenzivní práci na jeho zakázce:

Počet klientů: 36

Počet kontaktů: 880

Počet intervencí: 1167

Pro naše klienty jsme v prvním pololetí uspořádali tyto akce:

  • Velikonoční setkání, 23. 4. 2019 (akce spojená s promluvou kněze a požehnáním guláše, který se při této příležitosti podával, rozdávala se malovaná velikonoční vejce)
  • Den země, 5. 4. 2019 (pracovníci spolu s klienty uklízeli vybranou oblast městské části Prahy 10. Byly poskytnuty pracovní rukavice a úklidové pytle od ÚMČ Prahy 10)
  • Sbírka spacáků, začátek roku 2019 (v zimním období probíhá sbírka spacáků)
  • Opékání buřtů, 27. 6. 2019 (klienti i další osoby bez domova jsou pozvání do parku na opékání buřtů)

Dobrovolnický projekt „Adopce seniorů“

V prvním pololetí roku 2019 jsme v Maltézské pomoci Praha evidovali 66 dobrovolníků

52 z našich dobrovolníků jsou ženy, zbylých 14 muži. 13 jich své dobrovolnictví u MP zahájilo právě v 1. pololetí roku 2019, 9 dobrovolníků svoji činnost ve stejném období naopak ukončilo. 

Naši dobrovolníci docházeli celkem za 70 klienty (53 žen, 17 mužů), z toho bylo 11 nových klientů. V tomto období jsme ukončili spolupráci s 8 našimi klienty, 4 z nich zemřeli. 

Nadále spolupracujeme se 4 domovy seniorů – Senior Residence Klamovka, DS Ďáblice, DS Slunné stáří na Střížkově a DS Habrová na Praze 3. Do těchto zařízení docházelo v 1. pol. 2019 9 našich dobrovolníků.

 

Celkem osob

muži

ženy 

z nich skončilo

z nich nových

Dobrovolníci

66

52

14

9

13

Klienti

70

53

17

8

11

Z toho domovy seniorů

10

4

6

1

1


Celkem naši dobrovolníci v 1. pololetí 2019 strávili se svými klienty
2067 hodin při 1046 schůzkách.

Počet hodin leden-červen 2019 

Počet schůzek leden-červen 2019

2067

1046


Aktivity pro dobrovolníky leden-červen 2019:

  • V tomto období jsme uspořádali  4 supervize, kterých se zúčastnilo celkem 45 dobrovolníků. (19.3., 26.3., 4.6., 11.6.)
  • Na 4 školeních jsme vyškolili celkem 19 nových dobrovolníků. (21. 1.,4. 3., 8. 4., 27. 5.).
  • 5 našich dobrovolníků se zúčastnilo dvou kurzů 1. pomoci.
  • V pondělí 24. června se 9 našich dobrovolníků zúčastnilo oslav svátku sv. Jana, mše a recepce.