Popis služby

Jsme alternativou ústavní péče; doma je doma. Klientům, kteří využívají služeb osobní asistence, nabízíme profesionální služby. Profesionální pro nás znamená: spojení úcty, laskavosti a řádně vykonané služby.

Individuálně a s respektem přistupujeme ke každému klientovi a jeho potřebám. Klient služby je rovnoprávným partnerem, podílí se na nastavení osobní asistence. Spolupracujeme s rodinou klienta při zajištění péče.

Spokojenost klienta se službou je pro nás stěžejní. Snažíme se snižovat sociální izolaci seniorů se sníženou soběstačností a chceme klienta důstojně podpořit v jeho stávajícím životě.

Místo poskytování: Brno, Brno-venkov

Časová dostupnost: 24 hodin, 7 dní v týdnu

Cílová skupina: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s mentálním postižením

S čím vám pomůžeme?

 • s péčí o sebe, oblékáním, polohováním
 • s osobní hygienou či koupáním
 • s vařením, přípravou a podáním jídla
 • s úklidem domácnosti
 • s nákupy
 • s doprovody k lékaři, na úřady, procházku, za kulturou, sportem nebo na bohoslužby
 • s nasloucháním a psychickou podporou při vážných životních událostech
 • s dalšími úkony každodenního života

Poslání služby

Osobní asistence je prostředkem k umožnění života seniorů a osob se sníženou soběstačností, zůstat v jejich přirozeném prostředí – DOMA – a to nejdéle, jak to jejich individuální situace umožňuje. V rámci péče o klienty se řídíme motem: „Pomáháme s úctou a laskavostí.“ Osobní asistence je profesionální terénní placenou službou, kterou vykonávají prověření a vyškolení zaměstnanci.

Zásady služby

 • PODPORA – podporujeme klienta v jejich přání zůstat doma, co nejdéle je to reálné a možné s pomocí osobní asistence 
 • DOSTUPNOST – služba je poskytována v domácnosti klienta. Poskytujeme služby 24 hodin denně.
 • BEZPEČNOST A ODBORNOST – služby jsou poskytovány proškolenými zaměstnanci, kteří si dále prohlubují svoje znalosti v rámci dalšího vzdělávání. Při poskytování služby jsou dodržovány postupy bezpečnosti práce.
 • KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB – předpokladem k naplňování kvality sociálních služeb a standardů kvality je vědomé a zodpovědné dodržování postupů uvedených v tomto dokumentu a Metodice přímé péče.
 • PRUŽNOST – snažíme se zajistit službu, měníme rozsah asistencí na základě změn u klienta v co nejkratší reálné době 
 • ROVNÝ PŘÍSTUP – služby jsou poskytovány osobám bez ohledu na náboženské vyznání, rasu, politické přesvědčení, národnost, pohlaví či obtížnost asistence.
 • RESPEKT KE KLIENTOVI – dodržujeme práva klientů, zachováváme lidskou důstojnost, naplňujeme individuální potřeby.

Principy

 • nezávislost a samostatnost klienta
 • individuální přístup ke klientovi
 • partnerství a spolupráce
 • respekt a úcta ke klientovi

Důležité dokumenty

 • Regionální karta služeb pro osobní asistenci ke stažení ZDE.
 • Vize pro Osobní asistenci v Jihomoravském kraji ke stažení ZDE.
 • Vize Jihomoravského kraje pro cílovou skupinu služeb pro osoby se zdravotním postižením k nahlédnutí ZDE.
 1. Ceník platný od 1. 1. 2024
 2. Smlouva o poskytování sociální služby
 3. Informační uživatelská příručka
 4. Individuální plán péče