Posláním Maltézské pomoci v oblasti sociálněprávní ochrany dětí je podpora fungování pěstounských rodin a podpora vytváření prostředí vhodného pro naplňování potřeb dítěte a jeho všestranný rozvoj.

Toto poslání naplňujeme prostřednictvím činností, k jejichž výkonu máme podle zákona č. 359/1999 Sb. pověření:

 • Vyhledávání dětí, na které se sociálně právní ochrana zaměřuje (§ 6).
 • Pomoc osobám pečujícím při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě (§ 11 odst. 1 písm. a)).
 • Poskytování nebo zprostředkování poradenství osobám pečujícím při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené (§ 11 odst. 1 písm b)).
 • V rámci poradenské činnosti pořádání přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu (§ 11 odst. 1 písm. c)).
 • Činnosti zaměřené na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku (§ 31 a 32).
 • Zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti (§ 43).
 • Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b.
 • Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavírala dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47b, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout.


Cíle služby

 • Podpora všestranného rozvoje dětí v pěstounské péči.
 • Ochrana práv dítěte.
 • Podpora všech funkcí náhradní rodiny.
 • Zvyšovaní odbornosti náhradních rodičů v péči o dítě.
 • Prevence problémů a krizových situací v rodinách, které by mohly vést až k odebrání dítěte.

Cílovou skupinou jsou pěstounské rodiny, ve kterých je dítě svěřeno do pěstounské péče dlouhodobě, žijící ve Zlínském kraji. Aktuální kapacita rodin, se kterými můžeme uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče je 15 rodin.

V souladu s Úmluvou o právech dítěte a dalšími předpisy považujeme za hlavní zásadu naší práce důraz na zájem a blaho dítěte. Při hodnocení práv dítěte a jeho zájmů se zaměřujeme na následující aspekty:

 • identita dítěte
 • jeho přirozené vazby v rodině a s blízkými osobami
 • možnost vyjádřit svůj názor
 • vzdělání
 • zdraví
 • zranitelnost
 • bezpečí 

Při práci dbáme o respekt k lidské důstojnosti pěstounů i dětí, a to pomocí:

 • Respektování potřeb pěstounů a dětí, jejich práva se rozhodovat.
 • Podpora rozvoje samostatnosti, podpora k aktivní účasti při plánování kroků spolupráce.
 • Vytváření bezpečného prostředí při práci s rodinou, zachování diskrétnosti.
 • Ochrana soukromí, osobních údajů.
 • Posilování vazeb dítěte s biologickou rodinou a osobami blízkými.
 • Individuální přístup.
 • Právo dítěte na soukromí, důstojnost a rodinný život.
 • Respekt k názoru všech členů rodiny, pěstounů i dětí, možnost samostatného rozhovoru s dítětem.
 • Se souhlasem rodiny partnersky spolupracujeme s dalšími organizacemi, se kterými se rodina setkává (PPP, škola, lékař,…).
 • Podpora kontaktu dítěte s biologickou rodinou, pokud kontakt není soudem omezen.

Maltézská pomoc nabízí rodinám, se kterými má uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče:

 • Doprovázení (asistence při kontaktu s původní rodinou, pomoc při vyhledávání návazných služeb, pomoc při zařizování potřebných záležitostí).
 • Výchovná a poradenská péče (pomoc při výchovných problémech, jednání se školou).
 • Zajištění krátkodobé péče o svěřené dítě.
 • Poradenství v oblasti náhradní rodinné péče, psychologická a sociálně právní problematika (zprostředkování pomoci psychologa).
 • Zprostředkování letního tábora pro děti.
 • Pravidelné setkávání pěstounských rodin (1x za tři měsíce).
 • Vzdělávání pěstounů v oblasti výchovy a péče o dítě.
 • Pomoc vyškolených dobrovolníků přímo v rodinách (doučování dětí, volnočasové aktivity s dětmi, doprovod do zájmových kroužků apod.).

Schůzky pracovníka s rodinou probíhají minimálně 1x za 2 měsíce, podle potřeby rodiny častěji.

Kontakt

 V případě zájmu o službu kontaktuje vedoucí Miroslavu Třasoňovou  [email protected]. Kompletní  seznam kontaktů.