Místo poskytování služby:  Olomouc, Přerov Uherské Hradiště

Definice služby

Služba zahrnuje:

 •  aktivizační činnosti jako nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte a zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity.
 • sociálně terapeutické činnosti, které spočívají v nespecifické socioterapii osobním příkladem v kontextu přátelského vztahu, jejíž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování dítěte.

Zprostředkovává kontakt s přirozeným společenským prostředím jako je vyhledávání, spoluúčast a doprovázení dětí na zájmové aktivity.

Pomáhá při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, při vyřizování běžných záležitostí s ohledem na věk dítěte a zejména pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování dítěte mezi vrstevníky a okolní komunitu.

Popis poskytované sociální služby

Čeho chceme dosáhnout?

Usilujeme o podporu důstojného života rodin s dětmi, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci, která by mohla mít neblahý dopad na vývoj dítěte. Naším cílem je zlepšení rodinné a sociální situace celé rodiny – dětí i rodičů. Tohoto cíle chceme dosáhnout následujícími cestami:

 • umožnění zdravého vývoje dítěte a jeho sociální začleňování v přirozeném prostředí
 • podpora zdravého fungování rodiny
 • prevence sociálního vyloučení rodičů a dětí
 • zvýšení samostatnosti rodiny
 • podpora zdravých sociálních a pracovních vztahů
 • zvýšení životních šancí dětí, podpora rozvoje osobnosti dítěte, jeho nadání a rozumových i fyzických schopností v co nejširším objemu a zachování životní úrovně nezbytné pro jejich tělesný, duševní, duchovní, mravní a sociální vývoj.


Co můžeme rodinám nabídnout?

 • základní poradenství
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • individuální plán práce s dítětem a rodinou
 • aktivní a citlivé zapojení dítěte a rodiny do pomocného procesu
 • dobrovolnické programy Sociálně aktivizační programy pro děti, mládež a podporu rodiny

Pro koho tu jsme?

Pomáháme rodinám s dětmi se zdravotním, kombinovaným či jiným postižením a rodinám ohroženým sociálním vyloučením, které žijí v Olomouci, Přerově a v Uherském Hradišti a okolí. Doprovázíme pěstounské rodiny v Olomouci(uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče). Služba je určena rodinám s dětmi do 18 let.

Předpokladem poskytování služby je zájem rodiny o zlepšení své situace a zkvalitnění života.

Jak vypadají naše služby?

Služba je poskytována terénní i ambulantní formou. S uživateli se setkáváme jak v jejich přirozeném prostředí (domácnost, pobytové zařízení atd.), tak i v kanceláři, případně dle charakteru aktivity (kulturní, společenská, volnočasová, přednáška atd.) v odpovídajícím stanoveném místě či prostředí. S jednou rodinou vždy pracuje konkrétně určený pracovník; pokud rodina využívá pro své dítě také některý z dobrovolnických programů Maltézské pomoci, pak rovněž konkrétně stanovený dobrovolník.

Aktivity a setkání se uskutečňují podle domluvy, většinou v době mezi 8. až 17. hodinou ve všední dny. Rozsah jednoho setkání či aktivity je přibližně jedna hodina, dle charakteru aktivity. Délka spolupráce se odvíjí s ohledem na závažnost řešené situace.

Důležitou podmínkou spolupráce je zájem ze strany rodičů. Spolupráce s každou rodinou je jedinečná, při poskytování služby respektujeme přání a potřeby rodiny. Spolupráce je dobrovolná, je možné ji kdykoliv ukončit.

Služba je poskytována zdarma. Případné aktivity dítěte v dobrovolnických programech jdoucí nad rámec služby, budou po dohodě uhrazeny ze strany rodičů (např. vstupné na sportovní nebo kulturní aktivity, apod.).

Proč zapojujeme i dobrovolníky?

V rámci služby také nabízíme dobrovolnické programy Sociálně aktivizační programy pro děti, mládež a podporu rodiny. Tyto programy jsou postavené na principu dobrovolného vztahu mezi dítětem a dospělým dobrovolníkem. Pomoc dítěti spočívá v pravidelném setkávání a trávení volného času dítěte s vybraným a proškoleným dobrovolníkem při volnočasových, výchovných, vzdělávacích, sociálně terapeutických či jiných aktivitách. Dobrovolník pomáhá při prevenci vzniku sociálně patologických jevů, dodává službě osobní rozměr a pro rodinu i děti je zpestřením a podporou.

Služba se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a dále zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí.

Kontakt

Pro zapojení do služby kontaktuje sociální pracovníky z daného centra, nebo napište skrze formulář.

  our social Contact information