Cílová skupina klientů:

 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby se zrakovým postižením

Věková kategorie klientů

 • služba je poskytována osobám od 3 do 26 let

Kapacita služby: 31 klientů / okamžitá kapacita
Počet automobilů: 4
Místo poskytování: Mělník a okolí

Maltézská pomoc Mělník

Poslání služby

Maltézská pomoc se prostřednictvím této služby snaží o kvalitnější život dětí se zdravotním postižením, a to v obvodu „bývalého okresu“ Mělník. Služba usiluje o začleňování do běžného života, aby děti se zdravotním postižením měly možnost
navštěvovat vzdělávací zařízení, rozvíjet své schopnosti, učit se novým věcem a potkávat se s vrstevníky.

 • Usnadnit jejich rodičům skloubit péči o tyto děti se zaměstnáním.
 • Ulehčit rodinám pečující o děti s handicapem.
 • Podpořit integraci dětí s postižením do společnosti.

Děti, které dovážíme, nejsou schopny samy se do školy dopravit, ať už z důvodu svého mentálního nebo fyzického stavu či kombinací postižení. Sociální služba se realizuje formou doprovodu klientů, jejichž situace vyžaduje při přepravě pomoc jiné fyzické osoby, do školského zařízení a zpět do místa bydliště.


Cíle služby

 • zajistit dopravu dětí s postižením do školy a ze školy
 • podpořit rodiny, které se starají o dítě s postižením
 • usnadnit dětem s postižením docházku za vzděláním
 • podpořit při rozvíjení nebo zachování schopností a dovedností uživatele
 • možnost poradenství a pomoci při řešení běžných životních situací
 • rozšiřovat povědomí o možnostech dopravy dětí


Zásady

 • podpora – podporujeme uživatele v jejich právu na vzdělání
 • dostupnost – díky naší službě jsou pro uživatele školská zařízení v regionu dostupná.


Co služba poskytuje?

 • bezpečnost a odbornost – při poskytování služby jsou dodržovány postupy bezpečnosti práce a služby jsou poskytovány prověřenými a proškolenými zaměstnanci, kteří si dále prohlubují svoje znalosti v rámci dalšího vzdělávání
 • rovný přístup – služby jsou poskytovány osobám bez ohledu na náboženské vyznání, rasu, politické přesvědčení, národnost, pohlaví, věk
 • respekt k uživateli – dodržujeme práva uživatelů, zachováváme lidskou důstojnost a respektujeme odlišnosti každého člověka. Nehodnotíme, nediskriminujeme. Naše
  klienty podporujeme v jejich dovednostech.
 • kvalita sociálních služeb – předpokladem k naplňování kvality sociálních služeb je dodržování standardů kvality sociálních služeb a vnitřních směrnic organizace
 • mlčenlivost a diskrétnost


Realizace služby

Pravidelně v průběhu celého školního roku dovážíme děti s postižením do školských zařízení na Mělnicku. Ráno je vyzvedáváme v jejich domovech a odpoledne je po výuce dovážíme domů. Podporujeme tak jejich vzdělávání, a zároveň ulehčujeme jejich rodinám v celkově náročné péči, do té míry, že mohou rodiče docházet do zaměstnání.

Spolupracujeme

 • Základní škola se speciálními třídami Mělník
 • Základní škola a Praktická škola Neratovice
 • Střední odborné učiliště Liběchov

Jednotlivé trasy se vytváří vždy na začátku školního roku. Služba začíná tím, že nás uživatel či jeho zákonný zástupce kontaktuje. Následuje zorganizování konkrétní podoby a časového harmonogramu služby. Smlouva o službě je podmínkou pro začátek poskytování služby.