Pobočka Olomouc

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Služba podporuje seniory a osoby s postižením  žít aktivním způsobem života, aby mohli co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí domova. Za aktivní účasti klientů, popřípadě ve spolupráci s dalšími osobami a institucemi poskytujeme pomoc při překonávání obtížných situací, podporujeme důstojnost člověka ve stáří a nemoci, snažíme se předcházet a zmírňovat pocit osamocení a rozvíjet společenské kontakty klientů.

 • Sociálně aktivizační služba má převážně terénní charakter, tzn., že se odehrává v místě, kde klient žije.
 • Služba začíná sociálním šetřením – zájemce o službu je seznámen se všemi podmínkami a možnostmi služby a poskytovatel je seznámen s potřebami zájemce.
 • Při podpisu Smlouvy je zřejmé, že se zúčastněné strany dohodly na společném zájmu a že jsou si vědomy, jakým směrem se bude poskytovaná služba ubírat.
 • Pravidelně společně aktualizujeme nastavení služby, které je  klientovi  šité na míru a slouží k tomu, aby byly zřetelně vyjádřeny potřeby, přání a očekávání klienta.
 • Po celou dobu platnosti smlouvy je sociální pracovnice s klientem v pravidelném kontaktu.

Poslání služby

Služba usiluje o zkvalitnění života lidem žijícím v Olomouci a okolí. Posláním služby je rozvoj vztahového potenciálu osamocených lidí, podpora při naplňování jejich života zájmovými, vzdělávacími, volnočasovými nebo společenskými aktivitami, pomoc při uplatňování práv a zájmů a při vyřizování osobních záležitostí. To vše s ohledem na psychický a fyzický stav a duchovní potřeby. Služba se snaží o hledání a nabízení dalších možností rozvoje člověka a jeho zájmu o okolí prostřednictvím různorodých aktivit a budováním mezilidských vztahů (rodina, dobrovolnická služba, možnosti v okolí bydliště, apod.).

Cíle služby

Hlavním cílem služby je pomoci zprostředkovat osamocenému člověku sociální vztahy a vazby, díky nimž dojde ke zkvalitnění jeho života v jeho přirozeném prostředí a podporovat ho v jeho aktivitách (nových i těch, kterým se věnoval dřív).

Na tento hlavní cíl navazují další dílčí cíle:

 • snaha o zkvalitnění života s důrazem na zapojení do společnosti a vytváření vztahové sítě;
 • dopomoc při sociálním začleňování s ohledem na již existující vztahy a nově vznikající vztahy a pomoc s jejich udržením;
 • podpora při naplňování života klientů zájmovými, vzdělávacími, volnočasovými nebo společenskými aktivitami;
 • podpora samostatnosti a přebírání zodpovědnosti za svůj život;
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí;
 • možnost poradenství a podpora při řešení různých životních situací

Zásady poskytování služby 

Mezi základní východiska a přístupy v poskytování služby patří:

 • Individuální přístup – vše probíhá na základě vzájemné dohody. Našim klientům nic nenutíme a snažíme se nevytvářet si o nich žádné domněnky, soudy ani očekávání. Respektujeme individualitu každého člověka a sdílíme přesvědčení, že každý člověk je jedinečný. Z toho vyplývá také respekt k odlišnostem ve vyznávaných hodnotách, přesvědčeních, potřebách, víře a zvyklostech. Nehodnotíme, nediskriminujeme. Klient aktivně nastavuje své cíle a hledání řešení a může využít naší pomoci.
 • Tolerance a důvěra – vždy se snažíme nacházet řešení klientovi situace společně s ním. Vycházíme přitom z jeho vlastních zkušeností, přesvědčení, hodnot a z jeho vlastního tvořivého potenciálu. Uplatňujeme partnerský přístup, to znamená, že vždy dbáme na vytvoření a zachování bezpečného prostředí (klient nesmí mít strach z porušení mlčenlivosti a znevážení jeho osobnosti a situace)
 • Respekt a zachování lidské důstojnosti – klienty respektujeme v jejich vlastních rozhodnutích, avšak zároveň upozorňujeme na možná rizika vyplývající z těchto rozhodnutí. Respekt k politickým názorům, náboženství, rasové a státní příslušnosti, sexuální orientaci,…
 • Sounáležitost – Klient má možnost využívat pomoci při stanovování svých cílů a jejich dosahování. Je ujišťován, že na svou situaci není sám a má možnost ji s někým sdílet.
 • Mlčenlivost a diskrétnost – nejen budovaná důvěra, ale i obyčejná lidská slušnost nedovolí nikomu, aby cokoli vyřčeného, viděného či vytušeného ohrozil porušením mlčenlivosti či diskrétnosti.
 • Směřování k soběstačnosti – služby jsou poskytovány takovým způsobem, aby nevedly k vytváření závislosti na službě, je kladen důraz na podporu uživatelů, která zvýší míru jejich soběstačnosti v přirozeném prostředí
 • Týmovost – služby poskytujeme na základě týmové práce, vzájemné komunikace, sdílených poznatků a zkušeností.

Důležitou zásadou při uskutečňování služeb je křesťanská láska k bližnímu a křesťanská etika vycházející z činnosti a tradice Řádu maltézských rytířů.

Služba respektuje také Etický kodex sociálních pracovníků ČR.

Naší cílovou skupinou jsou:

 • senioři
 • lidé se zdravotním hendikepem od 18 let
 • lidé s duševním onemocněním
 • lidé pečující o blízkou osobu

Úhrada za službu

Služba je poskytována zdarma. Případné aktivity klienta jdoucí nad rámec služby budou po dohodě uhrazeny klientem (např. vstupné na kulturní, sportovní a jiné aktivity).

Uzavření smlouvy o sociální službu

Před uzavřením Smlouvy o poskytování sociální služby (dále jen Smlouva) je zájemce o službu seznámen se všemi podmínkami a možnostmi služby a poskytovatel je seznámen s potřebami zájemce. Uzavření smlouvy je poslední fází tohoto jednání.

Při podpisu Smlouvy je zřejmé, že se zúčastněné strany dohodly na společném zájmu a že jsou si vědomy, jakým směrem se bude poskytovaná služba ubírat. Smlouva je ochranou obou zúčastněných stran.

Změny v této smlouvě lze provést jen písemnou dohodou smluvních stran.

Prodloužení Smlouvy na další období se provádí formou číslovaných dodatků.

Smlouva se uzavírá podle § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Podklady pro uzavření smlouvy zpracovává sociální pracovník, připravuje Smlouvu, vede ji v evidenci a je pověřen jejím podepisováním. Sociálního pracovníka může zastoupit vedoucí centra Maltézské pomoci v Olomouci. Na druhé straně Smlouvu svým podpisem stvrzuje buď:

 • žadatel o službu
 • opatrovník žadatele (pokud je klient částečně zbaven svéprávnosti)
 • zástupce žadatele (na základě plné moci)

Odmítnutí zájemce

Sociální pracovník může zájemce o službu odmítnout z níže uvedených důvodů:

 • Pokud je zdravotní stav žadatele tak závažný, že by vylučoval možnosti naplnění cílů služby a neumožňoval by zapojení jiného než odborně vzdělaného zdravotnického pracovníka, může sociální pracovník odmítnout uzavření smlouvy.
 • Žadatel nespadá do cílové skupiny.
 • Kapacita služby je naplněna.
 • Žadateli, s nímž byla vypovězena smlouva v době kratší než šest měsíců před touto žádostí o tutéž sociální službu, z důvodu porušení povinností vyplývající ze smlouvy.

Stížnosti

Klient služby nebo jeho rodinný příslušník jsou v pravidelném kontaktu se sociálním pracovníkem a mohou mu kdykoli sdělovat připomínky či stížnosti. Sociální pracovník je řeší podle charakteru stížnosti s klientem.

Stížnosti na sociálního pracovníka přijímá vedoucí centra, v případě stížností na vedoucího střediska se obracejte na ředitele celé organizace, případně na nezávislou instituci (Veřejný ochránce práv).

KONTAKT: V případě Vašeho zájmu, nebo zájmu Vašeho rodinného příslušníka nebo známého nás kontaktujte zde.

 

Službu finančně podporuje statutární město Olomouc.

olomouc logo