Pobočka Olomouc

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Poslání služby

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby, které pomáhají rodinám, jež se ocitly v tíživé životní situaci. Posláním této služby je podpora důstojného života rodin s dětmi do 18 let věku a směřování ke zlepšení jejich sociální situace. Služba se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a dále zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

Cílová skupina

Cílovou skupinou služby jsou rodiny s nezaopatřenými dětmi (ve věku do 18 let) žijící v Olomouci a blízkém okolí, popř. na Přerovsku, které:

 •  se ocitly v tíživé situaci
 • jsou ohrožené sociálním vyloučením z důvodu nepříznivé sociální situace, zdravotního postižení nebo vážného onemocnění
 • jsou v péči OSPOD

Způsob pomoci rodinám

Služba je poskytována terénní i ambulantní formou, s rodinami se setkáváme jak v jejich přirozeném prostředí (domácnosti), tak i v kanceláři Maltézské pomoci, dle přání a možností klienta. Aktivity a setkání pracovníka a rodiny se uskutečňují podle domluvy, především v pracovní dny, v době mezi 8. až 16. hodinou. Rozsah jednoho setkání či aktivity je přibližně jedna hodina, dle charakteru aktivity a potřeb rodiny.

S rodinou vždy pracuje konkrétní pracovník (tzv. klíčový pracovník), který jí pomáhá řešit obtížné situace, plánuje s rodinou potřebné kroky vedoucí ke zlepšení stavu (skrze Individuální plánování) a poskytuje jí podporu i prostor pro získání potřebných dovedností, samostatnosti a plné zodpovědnosti za svoji situaci i život. Pracovník se pro rodinu stává rovnocenným partnerem, průvodcem, nikoli odborníkem na život klientů, nepřebírá jim jejich kompetence. Díky tomu, že se pracovníci v rodině běžně nestřídají, je zajištěno nejvyšší možné soukromí rodiny. 

Délka spolupráce se odvíjí s ohledem na závažnost řešené situace. Důležitou podmínkou spolupráce je zájem ze strany rodičů o zlepšení své situace. Spolupráce s každou rodinou je jedinečná, při poskytování služby respektujeme přání a potřeby rodiny. Spolupráce je dobrovolná, je možné ji kdykoliv ukončit. Služba je poskytovaná zdarma.

Zásady poskytované služby

Při poskytování služby vycházejí pracovníci z několika zásad, které vnímají jako velmi důležité pro efektivní pomoc rodinám. 

 • Motivovanost klienta – bez snahy klienta nemůže dojít k vyřešení problematických situací v jeho životě, proto je velmi důležitá jeho snaha a aktivní přístup k řešení situace.
 • Důsledné dodržování lidských práv a základních svobod osob, které pomáhá klientům ke zdravému sebevnímání a vážení si sama sebe. 
 • Individuální přístup  – ke všem klientům, jak dětem, tak dospělým, přistupují pracovníci individuálně, dle jejich možností, potřeb a specifik. Každý člověk má svoji jedinečnost. 
 • Podpora k samostatnosti – pracovníci vedou klienty k tomu, aby se naučili řešit náročné situace, získali, nebo prohloubili praktické dovednosti, díky nimž budou umět obtíže v budoucnu vyřešit bez cizí pomoci. Získají tak i pevnější sebevědomí a sebedůvěru.
 • Právo vlastní volby – klienti jsou odborníci na svůj vlastní život. Úkolem pracovníka není přebírat zodpovědnost ani rozhodovat za klienta, ale pomáhat mu nalézt řešení své situace a převzít za ni zodpovědnost.
 • Podpora svépomoci – při řešení náročných situací klientských rodin podporují pracovníci klienty v nalezení pomoci i mezi svými blízkými, známými, popř. nabízí klientům možnost zapojení se do rozmanitých zprostředkovaných svépomocných skupin. Je důležité vědět, že člověk není na své obtíže sám.
 • Důraz na preventivní aktivity – pracovníci služby se snaží učit klienty rozpoznávat hrozící rizika i způsoby, jak jim předcházet. V rámci služby také pořádají pro klientské rodiny preventivní vzdělávací aktivity (akce pro rodiny, jarní a letní preventivněvýchovné pobyty aj.).
 • Spolupráce s dalšími institucemi (škola, lékař, OSPOD, PPP) – případě souhlasu klienta spolupracují pracovníci služby i s dalšími institucemi tak, aby mohli rodině lépe a efektivněji pomoci.
 • Upřednostnění terénních sociálních služeb před ambulantními – pro rychlejší a úspěšnější pomoc rodině 
 • Flexibilita – pracovníci služby reagují na aktuální potřeby rodin a pomáhají jim vyrovnávat se s nenadálými změnami, které mohou do rodin přicházet a přinášet zmatek.
 • Dobrovolná spolupráce – spolupráce v rámci služby je dobrovolná, pokud o ni klient již nemá zájem, bude ukončena. 
 • Práce v souladu s platnými právními normami ČR, EU a Etickým kodexem SP.

Cíle poskytované služby:

 • podpora zdravého vývoje dítěte a jeho sociální začleňování v přirozeném prostředí
 • podpora zdravého fungování rodiny
 • prevence sociálního vyloučení rodičů a dětí
 • zvýšení samostatnosti rodiny
 • podpora zdravých sociálních a pracovních vztahů
 • zvýšení životních šancí dětí, podpora rozvoje osobnosti dítěte, jeho nadání, schopností a dovedností a zachování životní úrovně
 • předcházení krizovým situacím v rodinách

Konkrétní cíle spolupráce rodiny a pracovnice služby jsou společně stanovovány v pravidelném Individuálním plánu a odvíjí se od aktuálních potřeb rodiny. Tím je zajištěn jedinečný přístup ke každé klientské rodině a pružné reagování na nově vzniklé situace. 

Kapacita služby

Maximální kapacita služby při 2 celých úvazcích je 40 rodin.

Zapojení dobrovolníka do rodiny

V rámci poskytované služby je možné zapojit do pomoci rodině také dobrovolníky. Pro potřeby rodiny je vybrán konkrétní dobrovolník, který se pravidelně setkává s klientským dítětem, popř. dětmi. Jeho hlavním posláním v rodině je být pro dítě bezpečným, stabilním kamarádem, který mu pomáhá při doučování, popř. spolu tráví volný čas, spolupracují s dítětem na jeho osobním rozvoji. Zapojení dobrovolníka do rodiny, stejně jako poskytování samotné služby, je zdarma. Případné aktivity dítěte v dobrovolnických programech jdoucí nad rámec služby, budou po dohodě uhrazeny ze strany rodičů (např. vstupné na sportovní nebo kulturní aktivity apod.). 

Vzhledem k tomu, že pracovníkům služby záleží na názorech klientů služby a respektují jejich práva i lidskou důstojnost, informují klienty služby také o právu podávat stížnosti, náměty a připomínky. Informace o postupu při podávání stížností, námětů a připomínek obdrží klienti při uzavírání smlouvy o službě. Ke stažení jsou rovněž na konci této stránky (viz níže). 

Akce pro rodiny, preventivně vzdělávací pobyty pro děti

Pracovníci služby připravují během roku několik preventivních akcí pro klientské rodiny. Cílem těchto aktivit je svépomocná podpora rodin, možnost trávení společného volného času, rozšíření informovanosti rodin v rozmanitých tématech, rozvoj jednotlivých dovedností či navštívení nových míst. 

Služba také nabízí dětem ve věku 6–15 let pocházejících z rodin v tíživé životní situaci možnost účasti dvou preventivně výchovných pobytů pro děti, tzv. letního tábora a zimního tábora v době jarních prázdnin olomouckého okresu. Účast na těchto táborech není podmíněná využíváním služby, ale sociální situací rodiny. Informace o proběhlých akcích jsou průběžně k dispozici na našich webových stránkách v sekci novinky olomoucké pobočky.

VTI, Maltézská pomoc, videotrénink interakcíVTI – Videotrénink interakcí

Klientské rodiny, které trápí nevyhovující komunikace v rodině, se mohou pod vedením akreditované videotrenérky, pracovnice služby, zapojit do Videotréninku interakcí. Videotrénink interakcí je metodou intervence, která je využívána při poruchách komunikace (zejména při poruchách interakce rodič – dítě aj.) nebo jako efektivní způsob podpory komunikace s cílem nastolit, posílit či obnovit úspěšnou komunikaci v rámci určitého vztahu nebo v daném sociálním/pomáhajícím systému. Metoda VTI je krátkodobou intenzivní formou pomoci v domácím prostředí rodiny, tedy přímo tam, kde problém vzniká. Je určena rodinám, které mají obtíže při výchově a vedení svých dětí nebo při každodenním kontaktu s nimi. Více informací o této formě pomoci i jejím průběhu naleznete v letáčku VTI (viz. níže), na následujícím odkazu, či u kterékoli pracovnice služby.

Materiální pomoc

V rámci služby je možné poskytnout klientům služby v krizových situacích mimořádnou materiální pomoc skrze Potravinovou banku.

Přílohy