Pobočka Olomouc

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Služba podporuje důstojný život rodin s dětmi do 18 let věku a směřuje ke zlepšení jejich sociální situace.

Toho se snažíme dosáhnout následujícími cíli:

 • podpora zdravého vývoje dítěte a jeho sociální začleňování v přirozeném prostředí
 • podpora zdravého fungování rodiny
 • prevence sociálního vyloučení rodičů a dětí
 • zvýšení samostatnosti rodiny
 • podpora zdravých sociálních a pracovních vztahů
 • zvýšení životních šancí dětí, podpora rozvoje osobnosti dítěte, jeho nadání, schopností a dovedností a zachování životní úrovně
 • předcházení krizovým situacím v rodinách

Těchto cílů je dosahováno skrze naplňování povinností vyplývajících ze zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky.

Cílová skupina

Cílovou skupinou služby jsou rodiny s nezaopatřenými dětmi ohrožené sociálním vyloučením, žijící v Olomouci a blízkém okolí, z důvodu:

 • nepříznivé sociální situace
 • zdravotního postižení nebo vážného onemocnění
 • rodiny s dětmi v péči OSPOD Olomouc
 • náhradní rodinné péče

Pro možné uzavření smlouvy musí mít rodina sama zájem o zlepšení své situace. Nejsou přijímány rodiny, které mají zájem pouze o doučování dětí.

Kapacita služby

Maximální kapacita služby při 2 celých úvazcích je 40 rodin.

Naše zásady

 • klient s dopomocí pracovníka sám usiluje o zlepšení své situace
 • důsledné dodržování lidských práv a základních svobod osob
 • blaho dítěte nadřazeno nad všemi ostatními zájmy
 • individuální přístup
 • podpora svépomoci
 • podpora k samostatnosti
 • důraz na preventivní aktivity
 • právo vlastní volby
 • spolupráce s dalšími institucemi (škola, lékař, OSPOD, PPP)
 • upřednostnění terénních sociálních služeb před ambulantními
 • flexibilita – snažíme se Vám co nejvíce vyjít vstříc
 • dobrovolná spolupráce
 • práce v souladu s platnými právními normami ČR, EU a Etickým kodexem SP

Do služby mohou být zapojeni i dobrovolníci

V rámci služby také nabízíme dobrovolnické programy Sociálně aktivizační programy pro děti, mládež a podporu rodiny.   Tyto programy jsou postavené na principu dobrovolného vztahu mezi dítětem a dobrovolníkem. Pomoc dítěti spočívá v pravidelném setkávání a společném trávení volného času.

Jak vypadají naše služby

Služba je poskytována terénní i ambulantní formou. S uživateli se setkáváme jak v jejich přirozeném prostředí (domácnost, pobytové zařízení atd.), tak i v kanceláři Maltézské pomoci. S jednou rodinou vždy pracuje konkrétně určený pracovník; pokud rodina využívá pro své dítě také dobrovolnický program Maltézské pomoci, pak také konkrétně stanovený dobrovolník. Aktivity a setkání se uskutečňují podle domluvy, většinou v době mezi 8. až 17. hodinou ve všední dny. Rozsah jednoho setkání či aktivity je přibližně jedna hodina, dle charakteru aktivity. Délka spolupráce se odvíjí s ohledem na závažnost řešené situace. Důležitou podmínkou spolupráce je zájem ze strany rodičů. Spolupráce s každou rodinou je jedinečná, při poskytování služby respektujeme přání a potřeby rodiny. Spolupráce je dobrovolná, je možné ji kdykoliv ukončit.

SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA ZDARMA. Případné aktivity dítěte v dobrovolnických programech jdoucí nad rámec služby, budou po dohodě uhrazeny ze strany rodičů (např. vstupné na sportovní nebo kulturní aktivity, apod.). Služba se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a dále zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Uživatelé služeb mají právo podávat stížnosti, náměty a připomínky. Více informací naleznete zde.

Právo stěžovat si.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – kontakt.