Informace pro osobní asistenty

Každý zájemce o práci osobního asistenta prochází výběrovým řízením, jehož cílem je výběr odpovědných pracovníků. Maltézský osobní asistent musí mít řadu schopností a dovedností, které využívá při své práci. Důležitá je spolehlivost, zodpovědnost, samostatná práce, empatie a velmi dobré komunikační schopnosti. Na tyto i další vlastnosti je kladen důraz už při výběrovém řízení na pozici osobního asistenta.

Osobním asistentům poskytuje podporu organizace i přímý nadřízený formou konzultací, supervizí a dalšího vzdělávání. K tomu, aby naši osobní asistenti mohli poskytovat klientům profesionální péči, přispívá i další profesní vzdělávání, které získávají každý rok v počtu minimálně 24 hodin za rok.

Co požadujeme po asistentech

Poskytovatel postupuje podle § 116 zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb.,tzn., že po asistentovi před uzavřením pracovního poměru požaduje:

  • způsobilost k právním úkonům
  • bezúhonnost (dokládá se výpisem z rejstříku trestů)
  • zdravotní způsobilost
  • odbornou způsobilost (dokládá se ověřenými kopiemi dokladů)
  • akceptovat flexibilní pracovní dobu

Jaké má být vzdělání asistentů

Podle zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb., musí osobní asistenti splňovat zákonem požadované vzdělání (tzv.odbornou způsobilost). Odbornou způsobilostí pro výkon osobní asistence je střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu. Absolvováni akreditovaného kvalifikačního kurzu se nevyžaduje u osob, které:

  • získaly způsobilost k výkonu zdravotnického povoláni ergoterapeut
  • získaly odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka
  • získaly střední vzděláni s maturitní zkouškou v následujících oborech:

Název oboru vzdělání a kód oboru vzdělání

Sociální peče – pečovatelská činnost 75-41-M/003
Sociální peče – sociální činnost pro etnické skupiny 75-41-M/005
Sociální činnost – sociální pečovatelství 75-41-M/008
Sociální činnost v prostředí etnických minorit 75-41-M/010
Vychovatelství pro ústavy sociální peče 75-31-L/501
Rodinná škola – sociální služby 78-41-M/003
Vychovatelství 75-31-M/002
Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/005
Sociální činnost – sociální vychovatelství 75-41-M/009
Výchovná a humanitní činnost – sociální výchovna činnost 75-41-M/012

Podmínku absolvování kvalifikačního kurzu je třeba splnit do 18 měsíců ode dne nástupu zaměstnance do zaměstnání. Do doby splnění této podmínky vykonává zaměstnanec činnost pod dohledem koordinátorky osobní asistence.

Vypracovala: Mgr. Daniela Gajdošíková, koordinátorka osobní asistence