Základní informace o službě osobní asistence Olomouc

Důvody pro odmítnutí poskytování služby: 

  • poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce o službu žádá – v tomto případě je žadateli nabídnuto základní sociální poradenství, při němž je mu doporučeno vhodné zařízení nebo organizace
  • poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu pro poskytnutí služby – je nabídnuto zařazení do evidence zájemců 
  • zájemce o službu nespadá do okruhu osob, pro které je služba určena
  • onemocnění zájemce vyžaduje taková opatření, která osobní asistence není schopna zajistit (je nutné pobytové zařízení, hospitalizace)
  • zájemci byla v době kratší než 6 měsíců vypovězena smlouva o poskytování osobní asistence z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy, 

Naši sociální pracovníci při podpisu smlouvy se zájemcem vedou rozhovor vždy osobně a v jeho přirozeném prostředí, nikoli jen s rodinnými příslušníky. Pokud má klient potíže s porozuměním, požadují přizvání třetí osoby, která je zplnomocněna k jednání a podepisování dokumentů. 

Naši sociální pracovníci podporují klienta vyjádřit své potřeby a svou představu o tom, jak by měla služba vypadat a jaký má mít cíl. Společně se dohodnou na délce trvání, časovém harmonogramu a náplni asistence a vytváří individuální plán péče, který respektuje schopnosti, dovednosti a potenciální možnosti klienta.

Naši sociální pracovníci mají zájem, aby byl klient se službou spokojen a proto se snaží vybrat pro něj vhodné asistenty. Na asistencích se zpravidla střídají alespoň dva asistenti (v případě větší objednávky i více asistentů), aby v případě nouzové situace mohli být zastupitelní. Pracovníci se snaží, aby tým asistentů zůstal co nejvíce stabilní. Asistenti jsou odborně vzdělaní, s profesionálním přístupem, ten zahrnuje i pravidlo mlčenlivosti o klientovi i celkové situaci v jeho domácnosti. Jednou měsíčně se setkávají s koordinátorem, kterému předávají aktuální informace, na základě, kterých může službu zkvalitňovat. 

Klientovi je přidělen klíčový pracovník/osobní asistent, který ve spolupráci s koordinátorem zaznamenává průběh poskytované služby a změny v nastavení služby. Pokud chce klient cokoli ve službě změnit, nebo se u něj děje něco vážného, kontaktuje přiděleného koordinátora, asistenti totiž nemohou poskytovat svá telefonní čísla.

Naši sociální pracovníci během poskytování služby kontaktují klienta telefonicky, e-mailem nebo osobní návštěvou a to v případě potřeby domluvit se na průběhu služby, v případě onemocnění asistentů, personálních nebo jiných změnách zasahujících do plynulosti poskytované péče. Z důvodu zvyšování kvality poskytování služeb pracovníci průběžně zjišťují spokojenost se službou a případné změny potřeb, náplně, harmonogramu a cíle. Nejpozději každých šest měsíců pracovníci společně s klientem revidují individuální plán péče, který pak předkládají klientovi k podpisu. Koncem kalendářního roku provádí také celkové roční zhodnocení poskytované služby, jehož součástí je i předání dotazníku spokojenosti. Osobní návštěva může proběhnout také v průběhu asistence a to formou náhledu na práci osobních asistentů.