Centrum Mělník

Doprovázení dětí s postižením do školských zařízení

Místo poskytování: Mělník a okolí
Cílová skupina klientů

 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby se zrakovým postižením

Věková kategorie klientů

 • služba je poskytována osobám od 3 do 26 let

Kapacita služby: 31 klientů / okamžitá kapacita
Počet automobilů: 4


POSLÁNÍ SLUŽBY
Maltézská pomoc, o.p.s. se prostřednictvím této služby snaží o kvalitnější život dětí se zdravotním postižením, a to v obvodu „bývalého okresu“ Mělník. Služba usiluje o začleňování do běžného života, aby děti se zdravotním postižením měly možnost
navštěvovat vzdělávací zařízení, rozvíjet své schopnosti, učit se novým věcem a potkávat se s vrstevníky.

 • Usnadnit jejich rodičům skloubit péči o tyto děti se zaměstnáním.
 • Ulehčit rodinám pečující o děti s handicapem.
 • Podpořit integraci dětí s postižením do společnosti.

Děti, které dovážíme, nejsou schopny samy se do školy dopravit, ať už z důvodu svého mentálního nebo fyzického stavu či kombinací postižení. Sociální služba se realizuje formou doprovodu klientů, jejichž situace vyžaduje při přepravě pomoc jiné fyzické osoby, do školského zařízení a zpět do místa bydliště.

CÍLE SLUŽBY

 • zajistit dopravu dětí s postižením do školy a ze školy
 • podpořit rodiny, které se starají o dítě s postižením
 • usnadnit dětem s postižením docházku za vzděláním
 • podpořit při rozvíjení nebo zachování schopností a dovedností uživatele
 • možnost poradenství a pomoci při řešení běžných životních situací
 • rozšiřovat povědomí o možnostech dopravy dětí

ZÁSADY

 • podpora – podporujeme uživatele v jejich právu na vzdělání
 • dostupnost – díky naší službě jsou pro uživatele školská zařízení v regionu dostupná.

Snažíme se, aby služba poskytovala:

 • bezpečnost a odbornost – při poskytování služby jsou dodržovány postupy
  bezpečnosti práce a služby jsou poskytovány prověřenými a proškolenými
  zaměstnanci, kteří si dále prohlubují svoje znalosti v rámci dalšího vzdělávání
 • rovný přístup – služby jsou poskytovány osobám bez ohledu na náboženské vyznání,
  rasu, politické přesvědčení, národnost, pohlaví, věk.
 • respekt k uživateli – dodržujeme práva uživatelů, zachováváme lidskou důstojnost a
  respektujeme odlišnosti každého člověka. Nehodnotíme, nediskriminujeme. Naše
  klienty podporujeme v jejich dovednostech
 • kvalita sociálních služeb  – předpokladem k naplňování kvality sociálních služeb je
  dodržování standardů kvality sociálních služeb a vnitřních směrnic organizace.
 • mlčenlivost a diskrétnost

POPIS REALIZACE SLUŽBY:
Pravidelně v průběhu celého školního roku dovážíme děti s postižením do školských zařízení na Mělnicku. Ráno je vyzvedáváme v jejich domovech a odpoledne je po výuce dovážíme domů. Podporujeme tak jejich vzdělávání, a zároveň ulehčujeme jejich rodinám v celkově náročné péči, do té míry, že mohou rodiče docházet do zaměstnání.

V současné době spolupracujeme s těmito vzdělávacími institucemi:

 • Základní škola se speciálními třídami Mělník
 • Základní škola a Praktická škola Neratovice
 • Střední odborné učiliště Liběchov

Jednotlivé trasy se vytváří vždy na začátku školního roku. Služba začíná tím, že nás uživatel či jeho zákonný zástupce kontaktuje. Následuje zorganizování konkrétní podoby a časového harmonogramu služby. Smlouva o službě je podmínkou pro začátek poskytování služby.

FINANČNÍ SPOLUÚČAST UŽIVATELE 
Cena za 2 Kč/min.
Přeprava invalidního vozíku 5 Kč/den

ČASOVÁ DOSTUPNOST
Provozní doba terénní formy poskytování: 

 • pondělí: 6:30 – 8:00, 11:30 – 15:00
 • úterý: 6:30 – 8:00, 11:30 – 15:00
 • středa: 6:30 – 8:00, 11:30 – 15:00
 • čtvrtek: 6:30 – 8:00, 11:30 – 15:00
 • pátek: 6:30 – 8:00, 11:30 – 15:00

V tomto čase je služba realizována, potřebujete-li nás však kontaktovat např. z důvodu zájmu poskytování, můžete tak učinit v době od 9–15 hodin.

Dokumenty:

KONTAKTY: