Projekt se řadí mezi programy prevence a zmírňování sociálněpatologických jevů. Je určen pro osoby ve výkonu trestu odnětí svobody a jeho hlavním cílem je snížit negativní vlivy pobytu ve věznici, a to hlavně sociální izolaci, prostřednictvím pravidelného písemného kontaktu s dobrovolníkem. Korespondence probíhá prostřednictvím adresy Maltézské pomoci, ze které jsou dopisy předávány konkrétním dobrovolníkům. Frekvence dopisování se pohybuje v průměru jednoho dopisu za měsíc.

Projekt je realizován v Olomouci, v Brně již jen v omezené míře, proto již nové dobrovolníky nepřijímáme.

Z důvodu bezpečnosti a efektivnosti programu je třeba, aby dobrovolník splňoval tyto podmínky:

1. Čistý trestní rejstřík – dobrovolník předkládá jeho výpis před podepsáním smlouvy.

2. Smlouva o vykonávání programu – podpisem této smlouvy se dobrovolník zavazuje k mlčenlivosti v rámci tohoto projektu a v návaznosti na tuto smlouvu mu vzniká pojištění.

3. Anonymita – dobrovolník si zvolí svůj pseudonym, pod kterým si s vězněm píše.

4. Účast na supervizích – dobrovolník je povinen se účastnit supervizí, které probíhají jednou za půl roku.

5. Účast na vzdělávacích kurzech – jednou ročně pořádáme kurz, kde se dobrovolníci setkávají s odborníky z prostředí věznice. 

 

Účastníci projektu Dopisování s vězni se řídí těmito zásadami:

1. Klient si je vědom toho, že vlastní korespondence je projev dobré vůle dobrovolníka pomoci mu překonat jeho tíživou situaci způsobenou pobytem ve vězení.

2. Účastníci korespondence ji nezneužijí pro své vlastní cíle.

3. Klient respektuje právo dobrovolníka na zachování jeho anonymity a soukromí.

4. Korespondence se uskutečňuje prostřednictvím Maltézské pomoci.

5. Klient si je vědom, že obsah korespondence může být konzultován s druhou osobou, která je k tomu oprávněna a která je také vázána mlčenlivostí v rámci tohoto projektu.

6. Klient nepožaduje po korespondentovi materiální věci ani jiné výhody nesouvisející s vlastním posláním korespondence.

7. Účastníci dopisování mají právo kdykoliv přerušit či ukončit korespondenci.

8. Propuštěním na svobodu je tato korespondence automaticky ukončena.

9. V rámci tohoto projektu má kaplan věznice právo podávat dobrovolníkovi obecné informace o klientovi (neosobního rázu).

10. Korespondence probíhá na úrovni vzájemného respektu, úcty a přijetí.

 

Na provoz a rozvoj projektu sháníme finanční prostředky a hledáme sponzory a dárce, kteří by rádi tuto aktivitu podpořili a přispěli na její realizaci. Kontaktovat s touto věcí můžete ThLic. Michala Umlaufa (michal.umlauf@maltezskapomoc.cz).

 

Bc. Michaela Krejčí
tel: 732 789 001
e-mail: michaela.krejci@maltezskapomoc.cz